Publicerad:

Andelen biståndstagare minskar i Sigtuna kommun

Sigtuna kommuns satsning på att få så många som möjligt i arbete eller studier har gett resultat. Antalet invånare i kommunen som behöver ekonomiskt bistånd för sin försörjning har minskat.

2021 inledde Sigtuna kommun en särskild satsning, Arbetsmarknadspaketet, för att fler kommuninvånare ska kunna försörja sig själva. Sedan dess har andelen personer som får ekonomiskt bistånd sjunkit stadigt i kommunen och ligger klart under snittet i Stockholms län.

Det är glädjande att se att våra satsningar ger goda resultat och färre behöver ekonomiskt bistånd. Det finns en stor efterfrågan på arbetskraft i kommunen och tack vare Arbetsmarknadspaketet har fler nu den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar och kan få jobb, säger Mattias Askerson, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun.

Två personer i orange väst och hjälm kontrollerar paket på lagerhyllor. Hyllor sträcker sig långt bort längs en gång.

I Sigtuna kommun har arbetstillfällena inom lager och logistik ökat. Foto: Cultura Creative/Johnér

En insats som Sigtuna kommun har gjort är att anställa mer personal för att kunna stödja invånare som får ekonomiskt bistånd att istället skaffa en egen försörjning. Fler biståndsmottagare har fått erbjudande om en individuell coachning i att hitta jobb eller studier.

Genom samarbete med Arbetsförmedlingen har kommunen både kunnat erbjuda subventionerade anställningar för att öppna dörren till framtida jobb för dem som står långt från arbetsmarknaden, och med projektet Etableringslyftet skapat möjligheter för utrikesfödda. Detta genom att aktivt matcha arbetssökande och arbetsgivare i regionen.

Kommunen har också lagt resurser på att identifiera ansökningar från personer som inte har rätt till bistånd, och motverkar därmed bidragsbrott och felaktiga utbetalningar.

Satsningarna har bidragit till att både andelen och antalet personer som får ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, har minskat de senaste åren. Mellan januari och juni i år fick i genomsnitt 0,6 procent av kommuninvånarna bistånd beviljat, vilket motsvarar 289 personer varje månad. Detta att jämföra med 2021 då 369 personer i genomsnitt per månad fick ekonomiskt bistånd, eller knappt 0,8 procent av samtliga invånare i kommunen.

En egen inkomst har inte bara stor betydelse för individen, utan också för personerna i samma hushåll. Vi är fler som följer upp ansökningarna regelbundet för att kunna ge rätt stöd till varje person. Det har bidragit till att vi nu avslutar fler ärenden än nya som kommer in, säger Olive Carlson, chef för enheten Arbete och försörjning på Sigtuna kommun.

I Stockholms län som helhet tog i snitt 0,9 procent av invånarna emot ekonomiskt bistånd under första halvåret 2022. I riket var motsvarande andel 1,3 procent av befolkningen.

Andel vuxna biståndsmottagare, 18-65 år

Genomsnitt per månad

2020

Stockholms län: 0,96 procent
Sigtuna kommun: 0,72 procent

2021

Stockholms län: 0,92 procent
Sigtuna kommun: 0,76 procent

2022, januari till och med juni

Stockholms län: 0,87 procent
Sigtuna kommun: 0,58 procent

Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas för ekonomiskt bistånd