Publicerad:

Nya krafttag i arbetet med nationella minoriteter

Nu har vi antagit en ny handlingsplan för hur kommunen ska arbeta med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Minoritetspolitiken är en integrerad del av kommunens arbete med mänskliga rättigheter.

Kommunhuset i Märsta.

Foto: Sigtuna kommun

Sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar är de som utgör Sveriges så kallade nationella minoriteter enligt minoritetslagstiftningen. Finska, samiska, meänkieli, romska och jiddisch är nationella minoritetsspråk. Gemensamt för de nationella minoriteterna är att dessa har befolkat Sverige under en väldigt lång tid, vilket det offentliga Sverige ska skydda och främja. Ett viktigt delmål för arbetet är överföringen av språken och kulturerna mellan generationer.

Sigtuna kommun tillhör dessutom sedan 2010 förvaltningsområdet för finska. Detta innebär att sverigefinnar har särskilt starka språkliga rättigheter i kommunen i fråga om förskola, äldreomsorg och muntliga och skriftliga kontakter med kommunen.

Handlingsplanens målområden

Den förnyade handlingsplanen som antogs av kommunfullmäktige den 19 maj pekar ut följande målområden för kommunens arbete under år 2022 till 2026:

  • Skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer.
  • Förtydliga kommunens samordning kring minoritetsarbetet.
  • Främja överföringen av de nationella minoritetsspråken och minoritetskulturerna mellan generationerna.
  • Likvärdiga möjligheter för romska kommuninvånare.

Ett av de övergripande delmålen är också att implementera minoritetslagstiftningen i hela kommunorganisationen.

Nedan beskriver vi en del av de insatser som vi enligt handlingsplanen ska genomföra framöver.

Insatser under elevers skolgång

  • Sigtuna kommun kommer att genomföra ansträngningar för att skolklasser ska kunna göra resor till Förintelsens minnesplatser.
  • Sigtuna kommun kommer att tillsätta minoritetsspråksstipendier som delas ut till grundskoleelever som under sin skolgång har genomfört språkstudier i finska.

Stipendiet avser språkstudier i finska eftersom kommunen som tidigare nämnt tillhör förvaltningsområdet för finska. Enligt skollagen har samtliga elever med bakgrund inom en nationell minoritet rätt att studera ett minoritetsspråk inom ramen för grundskolans modersmålsundervisning. Rätten gäller även studier av språken som ett nybörjarspråk.

Meriterande i rekryteringsprocessen

  • Sigtuna kommun kommer att påbörja ett utvecklingsarbete med romsk inkludering med målsättningen att varje rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i kommunen som den som inte är rom.
  • Kunskaper i de nationella minoritetsspråken kommer att bli meriterande i kommunens rekryteringsprocesser och det kommer även att genomföras en kartläggning av de anställdas språkkunskaper i dessa språk.

Ta del av handlingsplanen

Bland handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde den 19 maj hittar du det antagna förslaget till handlingsplanen i sin helhet.

Handlingar och protokoll från kommunfullmäktige 19 maj