Publicerad:

Bebyggelse mellan Hova och Odensala – Nya riktlinjer antagna

Den 15 december 2020 antog bygg- och trafiknämnden ett dokument som anger en inriktning för hur bebyggelseutvecklingen i dalgången mellan Hova och Odelsala kan fortsätta som gör att kulturmiljövärdena stärks.

Området som riktlinjerna gäller. Dalgången mellan Hova och Odensala.

Under hösten 2019 tillsattes en projektgrupp inom samhällsbyggnadskontoret (tidigare stadsbyggnadskontoret) som ansvarat för och genomfört arbetet med uppdateringen av bebyggelseutvecklingen mellan Hova och Odensala. Riktlinjerna har också utarbetats med bistånd från Sigtuna museum.

Samhällsbyggnadskontoret är stolta över den revidering och uppdatering av riktlinjerna som nu har gjorts. Dokumentets huvudsakliga inriktning, att bevara och bygga vidare på byarna, är ett viktigt ställningstagande som stärker kulturmiljön. De nya riktlinjerna ska också stödja en konsekvent handläggning av bygglovsärenden i dalgången då det blir tydligare vad som gäller, säger Kristina Gewers, samhällsbyggnadschef.

Mats Weibull, före detta ordförande i bygg- och trafiknämnden, hoppas att dokumentet ska bidra till bevarande och samtidigt ge riktlinjer vid förnyelse förutom att utgöra en viktig dokumentation av befintlig bebyggelse i dalgången.

Bakgrund

Dalgången mellan Odensala och Hova har stora kulturhistoriska värden och utgör ett bra exempel på en levande kulturmiljö och här finns spår av mänsklig aktivitet i mer än 1500 år tillbaka. I syfte att ta tillvara och skydda dessa värden togs under 1990-talet fram en kulturmiljöstudie samt råd och anvisningar för byggande i området. Sedan dess har det funnits behov att se över och uppdatera dessa skrifter. I 2018 års Mål och budget gav bygg- och trafiknämnden i uppdrag att revidera riktlinjerna och den 15 december 2020 antogs dokumentet i nämnden.