Publicerad:

Samtliga partier i Sigtuna kommun står enade under krisen

Det är viktigt att de demokratiska processerna kan upprätthållas trots de rådande omständigheterna med hög risk för smittspridning av det nya coronaviruset i samhället. Gruppledarna för de partier som är representerade i kommunfullmäktige har därför kommit överens om en tillfällig sammanträdesordning för att minimera risker och spridning av covid-19.

Med anledning av den pågående coronapandemin, har gruppledarna för samtliga representerade partier i kommunfullmäktige i Sigtuna kommun (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Samling för Sigtuna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna) enats kring att partipolitiska meningsskiljaktigheter i möjligaste mån bör läggas åt sidan och att politisk enighet ska eftersträvas så att nödvändiga beslut kan fattas.

För att samtidigt minimera smittspridningen och skydda riskgrupper i enlighet med myndigheternas rekommendationer, har gruppledarna kommit överens om en tillfällig sammanträdesordning.

Till exempel kommer antal förtroendevalda som tjänstgör under nämndsammanträden minskas ner enligt proportionalitetsprincipen, men med bibehållen maktfördelning. Nämndernas ordförande bedömer (vid behov tillsammans med förvaltningschef) inför varje sammanträde vilka ärenden som är verksamhetskritiska och därför behöver handläggas av nämnden. Om inga verksamhetskritiska ärenden föreligger kan ordföranden, vid behov tillsammans med nämndens presidium, besluta att ställa in mötet.
Öppna sammanträden och allmänhetens frågestund kommer under denna peroiod inte att tillåtas.

Överenskommelsen ska gälla under den tid som myndigheterna rekommenderar försiktighet och upphävs genom ett gemensamt beslut av samtliga gruppledare.