Publicerad:

Fortsatt goda kunskapsresultat för våra elever

Kunskapsresultaten ökade kraftigt för eleverna i Sigtuna kommuns skolor förra året, nu visar prelliminära siffror att de goda resultaten håller i sig även i år.

Lärare och elev på högstadiet pratar om skoluppgift.

Förra veckan slutade våra 9:or grundskolan och nu har en första preliminär sammanställning av deras kunskapsresultat gjorts. Den visar att förra årets kraftiga höjning av måluppfyllelse, gymnasiebehörighet och genomsnittligt meritvärde kvarstår och efter lovskolans siffror även ökar. Bakom de goda resultaten ligger ett hårt arbete från både elever och medarbetare.

- Våra medarbetare i grundskolan och modersmålslärarna på Mångkulturella enheten gör ett enastående arbete med våra elever. Vi har sedan två år tillbaka ett systematiskt kvalitetsarbete där varje skola följer upp sina elever löpande för att kunna anpassa undervisningen och sätta in rätt stöd och utmaning. Jag vet att våra medarbetare gjort sitt allra yttersta för att se till att våra elever, oavsett bakgrund och förutsättningar ska utvecklas och lära sig så mycket som möjligt, säger Carmen Blom, biträdande förvaltningschef och verksamhetschef för högstadieskolorna.

De förbättrade kunskapsresultaten från förra året har också gjort att Sigtuna kommun placerat sig högt i olika jämförelser mellan skolkommuner i landet bland annat i SKL - Sveriges Kommuner och Landstings jämförelse och nu senast i Lärarnas Riksförbunds jämförelse där man även tagit hänsyn till förutsättningarna i kommunen.

- Vi har verkligen skäl till att vara stolta över våra elever och medarbetares insatser och att vi lyckas så väl i det kompensatoriska uppdraget. Det har varit ett tufft budgetår, men trots detta har man gjort allt för våra elever därute -och lite till. Men för att lyckas hålla i våra resultat över tid behöver vi ha medarbetare som trivs och som orkar med. Här ser vi att vi har en del kvar att göra och därför är våra medarbetares arbetsmiljö ett av våra stora fokusområden både nu och framåt, säger Susana Olsson Casas, förvaltningschef.

Fokus på arbetsmiljön

I arbetsmiljöplanen och kompetensutvecklingsplanen som båda tagits fram i samverkan med de fackliga representanterna under våren, finns en rad aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön på kommunens förskolor och skolor både på kort och lång sikt. Bland annat innehåller planerna insatser för att minska pedagogernas och skolledarnas administrativa börda samt aktiviteter för att behålla och attrahera duktiga medarbetare.

En förhoppning är också att de ”Tillsammans-dokument” som tagit fram i samverkan med medarbetare och föräldrarepresentanter i förskolan och skolan också kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö.

- Genom tydligare förväntningar på varandra och en gemensam grund för samverkan, delaktighet och kommunikation skapas förutsättningar för ökad tillit, vilket också har en positiv inverkan för våra medarbetares arbetsmiljö, tillägger Susana Olsson Casas, förvaltningschef.

Långsiktig satsning

Barn- och ungdomsnämnden fick ta del av kunskapsresultaten under måndagens nämnd och siffrorna blev en bekräftelse på den positiva kunskapsutvecklingen i Sigtuna kommuns förskolor och skolor. I det systematiska kvalitetsarbetet är det just höga och jämna resultat, som inte fluktuerar från år till år, som eftersträvas.

-Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår. Det visar att vi är på rätt väg. Med vårt skolutvecklingsarbete har vi en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och medarbetare. Tillsammans med det systematiska kvalitetsarbetet och hårt arbete från alla elever och medarbetare har detta lyft skolresultaten och är därmed en vinst för alla barn och unga i vår kommun, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Efter sommaren görs ytterligare en sammanställning av kunskapsresultaten som då justeras uppåt utifrån resultaten från de elever som deltar i kommunens lovskola. Förra året rörde sig gick resultaten upp med cirka 1% när lovskolans resultat räknades in. Till hösten sammanställs även resultaten för årskurs 3 och årskurs 6. Skolverkets statistikdatabas Siris presenterar sedan de officiella kunskapsresultaten under hösten.