Publicerad:

Gemensam digitaliserignsplan för för- och grundskolorna

Sigtuna kommun har antagit en gemensam digitaliseringsplan för förskolorna och skolorna. Utgångspunkten för planen är regeringens nationella digitaliseringsstrategi och de reviderade läroplanerna med förstärkt digitaliseringsfokus, målet är att både förbättra och öka likvärdigheten i undervisningen.


- Vårt uppdrag är att ge en god och likvärdig utbildning för alla barn och elever. Utgångspunkten i detta arbete är att vi tillvaratar digitaliseringens möjligheter, utvecklar digital kompetens, stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen utifrån hållbarhet, globalt framtidsperspektiv samt synen på ett livslångt lärande, säger Susana Olsson Casas, chef för barn- och ungdomsförvaltningen.

Barn- och ungdomsförvaltningens strategiska digitaliseringsplan har arbetats fram på förvaltningsnivå av digitaliseringsgruppen i samarbete med förvaltningsledningen, rektorsgruppen, förskolechefsgruppen samt IT-pedagognätverken för förskola och skola.

Förskolorna och skolorna i Sigtuna kommun har under en längre tid haft ett fokus på att använda digitala verktyg i undervisningen och det finns många goda exempel i verksamheterna. Samtidigt finns det skillnader skolor och förskolor emellan och en utmaning i att verkligen tillvarata alla digitaliseringens möjligheter. En tydlig och gemensam plan är grunden för det fortsatta arbetet utifrån gemensamma mål och förtydligade roller och ansvar.

- Moderniseringen av Sverige börjar i skolan. Vi lever i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Under 2018 och 2019 har de nationella styrdokumenten för skola och förskola reviderats och digitaliseringsfokus förstärkts. För oss var det självklart att vi behövde ta ett gemensamt grepp i kommunen och skapa en digitaliseringsplan med tydlig riktning och samsyn, säger Daniel Hägg, digitaliseringschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Styrdokumenten har reviderats med ett tydligare digitaliseringsperspektiv. I uppdraget ingår att varje elev ska kunna använda digitala verktyg för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande. Eleven ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.