Vårt trygghetsarbete

På Sigtuna kommuns skolor ska alla känna sig trygga och uppskattade. Råbergsskolan har tillsammans med elevrådet på skolan tagit fram två värdeord som skolan utgår ifrån, dessa två är: ansvar och omtanke.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Råbergsskolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver hur skolan ska arbeta med att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

All personal på skolan har ansvar för att arbeta i linje med planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Sociala teamet

Trygghetsarbetet leds av Socialpedagog och kurator i nära samarbete med skolans ledningsgrupp och elevhälsoteam. Det sociala teamet har till uppgift att stötta det främjande och förebyggande arbetet mot kränkande behandling och mobbning.

Aktiviteter för ökad vi-känsla

Vi startar upp läsåret med att ha en värdegrundseftermiddag där skolans alla elever är med i olika grupper och genomför stärkande vi-aktiviteter. Skolan har även återkommande traditioner där eleverna på skolan samlas för att stärka vi-känslan.

Rastvärdar

Vi har rastvärdar på skolans alla raster. Rastvärdarna bär gula västar för att eleverna lätt ska kunna se var rastvärdarna befinner sig om de behöver stöttning och/eller vägledning.

Måltider

Eleverna har fasta platser i matsalen vid lunchen. Elever som är på fritids har även fasta platser under mellanmålet. Vid frukost varierar antalet barn och då stöttar fritidspersonalen barnen vid placering vid borden.

Elevdelaktighet

Vi har klassråd och elevråd där alla elever har möjlighet att vara delaktiga i hur vi tillsammans skapar en skola med trygghet och trivsel. Eleverna bjuds även in att påverka innehåll i så väl undervisning i klassrummet som på fritidshemmet.

Kartläggning av skolmiljön ur trygghetsperspektiv

Vi gör en kartläggning under året av hur våra elever upplever skolmiljön och om det finns platser eller situationer där de känner sig otrygga. Kartläggningen ingår som underlag till ”planen mot diskriminering och kränkande behandling”.

Nära samarbete med vårdnadshavare

Vi har ett nära samarbete och dialog med vårdnadshavare. Läs mer om hur vi samverkar och kommunicerar här.

Trygghet och trivsel på fritidshemmet

  • Fritids har samling varje dag.
  • Fritids har fysiska aktiviteter varje vecka så som värdegrundslekar och samarbetsövningar för att utveckla och stärka gruppkänslan.

Oro eller synpunkter på trygghetsarbetet

Om du eller någon du känner är eller har varit utsatt för kräkningar eller diskriminering ska du vända dig till en vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, skolsköterska, kurator eller någon annan som du har förtroende för. Alla vuxna som arbetar i skolan har ett ansvar att förhindra att elever blir illa behandlade.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.