Fritidshemmet

På Sätunaskolans fritidshem arbetar alla pedagoger tillsammans med ambitionen att förena god omsorg med god pedagogisk verksamhet.

Flicka spelar schack utomhus

Fritidshemmet på Sätunaskolan

Vi har tre avdelningar: Himlavalvet, Stjärnhimlen och Vintergatan. Vi håller öppet dagligen klockan 06.30-18.00. Frukost serveras klockan 07.30. Fritidshemmet är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar utom vid ett antal tillfällen under året då vi stänger för kompetensutveckling. Dessa datum meddelas i god tid innan.

Lärande

Fritidshemmet kompletterar skolan och ska erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande verksamhet. Vi vill att ditt barn ska lära sig i alla sammanhang under hela dagen och på Sätunaskolan har fritidshemmet därför en viktig roll i barnens lärande.

Verksamheten organiseras så att vi tar tillvara våra olika yrkesroller och kunskaper. Barnen är aktiva, deras utveckling och lärande sker hela tiden och i alla sammanhang.

Trygghet och social utveckling

Vi vill hjälpa barnen att fungera socialt och bli självständiga, att respektera olikheter, olika åsikter och förstå att man måste kompromissa ibland. För att lyckas med det ser vi till att ha en miljö som är trygg, rolig och stimulerande där lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme. Verksamheten formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intresse och erfarenheter.

Samverkan och delaktighet

Vi möter våra elever, föräldrar och varandra med ett positivt förhållningssätt "Alltid bästa möjliga möte". Vi är varandras dagliga arbetsmiljö. För att utveckla verksamheten och vårt yrke arbetar vi med reflektion, planering och uppföljning i kompetensutveckling via Skolverkets webbutbildning. Områden som behandlas är bl.a. lärmiljöer, digital kunskap, språkutvecklande arbetssätt, lekens betydelse, skapande och utforskande arbetssätt.

Fokus under läsåret

Roliga och trygga raster bidrar även till att övrig undervisning kan tillgodogöras. Därför satsar vi på att ha en lekbod öppen på raster med en variation av leksaker och annat som sysselsätter eleverna under rasterna. Vi organiserar även rastaktiviteter ibland för att locka och bjuda in till lek.
"Vi är världen" är ett projekt som löper under hela läsåret där eleverna får möjlighet att lära sig mer om olika länder som representerar vår skolas elever. På så sätt skapar vi en medvetenhet om att vi på Sätunaskolan är världen.

Barn i behov av särskilt stöd

När det finns behov av särskilda stödinsatser är det viktigt att vi samarbetar med och kompletterar förskoleklass och skola. Detta för att komma fram till vilka insatser som är bäst för barnet. Ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare är förutsättningen för att vi lyckas.

Vi har kompetensutveckling/handledning för att lära oss möta elever i behov av särskilt stöd. Vi vill lyfta och stärka det som fungerar bra hos eleven. Elevvårdsteamet på skolan är en resurs. Vi tillrättalägger dagen och dess aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd.

Öppettider

Fritidshemmets öppettider är 06.30 - 18.00.

Kontakt

Om du har några frågor om fritidshemmet är du välkommen att kontakta biträdande rektor. Har du redan barn i vår verksamhet och behöver komma i kontakt med vårt fritidshem kan du kontakta någon av våra avdelningar under ”Kontakt”.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.