Samverkan mellan hem och skola

I Sigtuna kommuns kommunala skolor har vi tagit fram ett förväntansdokument tillsammans med vårdnadshavare och våra medarbetare. Det skapar förutsättningar för en god samverkan, med elevens bästa i fokus.

Två skolflickor ritar ett hjärta på skolgården med en rosa krita. Fotograf: Rosie Alm (sam3, sam2)

Fotograf: Rosie Alm

Samarbete med barnets bästa i fokus

På våra skolor strävar vi efter att ha ett tillitsfullt samarbete med varje vårdnadshavare där vi ser varandra som samarbetspartners med barnets bästa i fokus. En väl fungerande samverkan kräver att det från början är klart vad var och en har för ansvar, hur formerna för samverkan ska se ut och vad vi ska samverka om. Därför har vi tillsammans med medarbetare och föräldrarepresentanter tagit fram "Tillsammans- hem och skola Pdf, 738.3 kB, öppnas i nytt fönster.", ett dokument som beskriver vilka förväntningar vi - hem och skola - kan ha på varandra.

Tillsammans- hem och skola på andra språk:

Mål för samverkan mellan hem och skola

 • Att hem och skola tillsammans stödjer eleverna på bästa sätt i deras lärande och utveckling.
 • Att hem och skola har en samsyn om skolans mål och uppdrag.

Alla ska känna trygghet och trivsel under skoldagen, även våra medarbetare. Genom tydliga förväntningar ger vi våra medarbetare möjlighet att koncentrera sig på sitt uppdrag och på att organisera och planera för ökat lärande och göra det bästa möjliga för barnen.

Gemensamt ansvar

Skolans ansvar är tydligt reglerat i skollagen och i läroplanen. Rektor ska leda och fördela arbetet på skolan. Det är rektor som fattar beslut om hur skolan ska organiseras, hur resurser ska fördelas och hur skolan ska arbeta för att nå målen. Läraren i sin tur ska ansvara för undervisningen. Det är läraren som planerar, genomför och följer upp undervisningen samt sätter betyg och omdömen. Elever i Sverige har skolplikt. Att eleverna fullgör skolplikten är ett gemensamt ansvar för hemkommun, huvudman och vårdnadshavare.

Förväntningar som du kan ha på oss i skolan och fritidshemmet

 • Vi bemöter alla i verksamheten med hänsyn, vänlighet och respekt, i och utanför skolan samt på sociala medier.
 • Vi planerar undervisningen utifrån skolans styrdokument och lärarens professionella bedömning.
 • Vi arbetar tillsammans med er som finns där hemma för elevernas bästa.
 • Vi arbetar för att skapa en gemenskap i gruppen och en trygg, trivsam och säker miljö för ditt barn.
 • Vi arbetar förebyggande och agerar alltid vid misstanke om kränkning eller diskriminering och hjälper eleverna att hantera konflikter eller andra problem.
 • Vi ger eleverna förutsättningar att utifrån mognad ta ansvar för och få inflytande över sitt lärande.
 • Vi utvärderar och utvecklar verksamheten och undervisningen hela tiden för elevernas och skolans bästa.
 • Om vi befarar att ditt barn inte når kunskapsmålen får du som vårdnadshavare information om det och om vilka åtgärder skolan avser att sätta in.
 • Vi ser årligen över skolans ordningsregler och ger eleverna möjlighet att medverka i utformandet. Vi arbetar aktivt för att reglerna följs av alla på skolan.
 • Om vi misstänker att en elev far illa är vi skyldiga att göra en orosanmälan till Sigtuna kommuns socialförvaltning.
 • Vi ser till att du får information om vad som är aktuellt på skolan via skolans kommunikationskanaler. Uppstår det något som rör ditt barn tar vi självklart kontakt med dig som vårdnadshavare.
 • Vi lyssnar på dina åsikter och synpunkter om skolans verksamhet både via samtal, våra mötesforum och via den årliga föräldraenkäten.

Förväntningar på dig som vårdnadshavare

 • Du bemöter alla i verksamheten med hänsyn, vänlighet och respekt, i och utanför skolan samt på sociala medier.
 • Du stödjer och respekterar skolans uppdrag, regelverk och värdegrund samt arbetar tillsammans med skolan för barnens bästa.
 • Ditt barn påverkas av hur du pratar om skolan. Genom ett positivt förhållningssätt till skola och utbildning visar du att skolan är viktig.
 • Du tar del av information om vilka mål ditt barn ska uppnå och stöttar hen att ta eget ansvar för skolarbetet. Du tar även del av övrig information från skola och fritidshem samt prioriterar att delta på föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Skolan är en arbetsplats både för elever och personal, därför tar du hänsyn till personalens arbetstider och elevernas undervisningstid. När du vill besöka skolan under skoltid följer du vår rutin för föräldrabesök.
 • Du står bakom skolans ordningsregler och bidrar, liksom elever och skolans personal, till att de följs.
 • Du hjälper ditt barn att vara förberedd på skoldagen genom att vara utvilad och ha ätit frukost, ser till så att barnet kommer i tid till skolan med rätt material för skoldagen och att barnet har kläder efter väder.
 • Om ditt barn är sjukt så sjukanmäler du ditt barn på morgonen enligt skolans rutiner. Låt barnet vara hemma tills det är friskt.
 • Ditt barn har rätt till och skyldighet att vara i skolan. Vid behov av ledighet utöver loven ska en ledighetsansökan fyllas i innan och godkännas av skolan i förväg.
 • Du kontaktar personalen om du har frågor som rör ditt barn eller verksamheten. Du deltar pm det finns möjlighet i utvärderingen av skolans verksamhet exempelvis genom att besvara den årliga enkäten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.