Vårt trygghetsarbete

Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Därför är det ett av skolans prioriterade mål och ska prägla arbetet både under lektionstid och på raster. Vårt trygghetsarbete bygger på två delar: Trygghetsskapande åtgärder som sker ständigt i skolans vardag, samt trygghetsprojekt som syftar till att förebygga våld och kränkningar.

Tre kompisar på skolgården. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Grundläggande trygghetsarbete

Alla skolor har en likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver hur skolan ska arbeta främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande i frågor om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. All personal på skolan har ansvar för att arbeta enligt planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Trygghetsfrågor diskuteras både under arbetslags- och ledningsgruppsmöten samt i vårt sociala team som ansvarar för trygghetsarbetet. I vårt sociala team ingår skolsyster, kurator, socialpedagoger, skolvärd, trygghetssamordnare samt rektor. Samtlig personal är även rastvärdar i korridorerna för att kunna möta och finnas till för eleverna på skolområdet och under hela skoldagen.

Elevrådet är delaktiga i trygghetsarbetet. Elevrådet har också varit med och upprättat skolans regler. Skolan har elevskyddsombud som tillsammans med trygghetssamordnare och biträdande rektor går skyddsronder på skolan. De samtalar regelbundet om både säkerhet och trygghet på skolan. Skolan har även kontakt med en skolbrandman, områdespolis och fältassistenter.

Trygghetsprojekt

MVP - Mentors in Violence Prevention

Ekillaskolan är delaktig i ett pilotprojekt beslutat av barn- och ungdomsnämnden om våldspreventivt arbete. Detta innebär att vi arbetar med eleverna i ett förebyggande syfte för att minska våld och kränkningar. I år arbetar Ekillaskolan med MVP som är en lektionsserie för skolan med målet att stoppa och förebygga våld och kränkningar. Läs gärna mer om föreningen MÄN på www.mvpsverige.se. Länk till annan webbplats.

Oro eller synpunkter på trygghetsarbetet

Om du eller någon du känner är eller har varit utsatt för kräkningar eller diskriminering ska du vända dig till en vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, skolsköterska, kurator eller någon annan som du har förtroende för. Alla vuxna som arbetar i skolan har ett ansvar att förhindra att elever blir utsatta för våld eller kränkade behandling.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.