Kamerabevakning

Kamerabevakning finns uppsatt inomhus på Ekillaskolan av Sigtuna kommun. Kamerabevakningen finns inte på platser dit allmänheten har tillträde.

Varför utövas kamerabevakning?

Kamerabevakningen utövas för att kunna säkerställa alla elevers trygghet och studiero.

Tryggheten och arbetsmiljön på Ekillaskolan har försämrats under höstterminen 2019 till följd av bland annat ökad skadegörelse och flera falska brandlarm. Flera åtgärder har genomförs på huvudmannanivå och skolenhetsnivå för att förbättra situationen på skolan. De hittills beslutade åtgärderna behöver dock kompletteras med kamerabevakning inomhus för att förhindra fortsatt skadegörelse och för att skapa en arbetsmiljö som präglas av trivsel, trygghet och studiero.

Vilken rättslig grund stödjs kamerabevakningen på?

Den rättsliga grunden för kamerabevakningen finns i artikel 6.1 e GDPR som möjliggör behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Det allmänna intresset är kopplat till skolans tillsynsansvar, barn- och elevers rätt till trygghet och studiero samt skolans skyldighet att motverka kränkande behandling. Detta regleras i skollagen (2010:800).

Hur länge kommer uppgifterna att lagras?

Uppgifterna lagras maximalt i 30 dagar.

Det är endast rektor, biträdande rektorer och skolans vaktmästare som har tillgång till det insamlade materialet. I händelse av misstänkt brott kan materialet lämnas vidare till Polismyndigheten på begäran.

Vem är ansvarig för kamerabevakningen?

Personuppgiftsansvarig är Barn- och ungdomsnämnden. Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig. Det kan innebära begäran om rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Har du frågor om kamerabevakningen kan du vända dig till barn- och ungdomsförvaltningen via Sigtuna kommuns Kontaktcenter.

Telefonnummer: 08-591 260 00

E-post: kontaktcenter@sigtuna.se

Nämndens dataskyddsombud finns på kommunledningskontoret. Dataskyddsombudet nås via kommunens Kontaktcenter.

Vad gör jag om jag anser att kamerabevakningen utövas på ett felaktigt sätt?

Om du anser att kommunen behandlar uppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten IMY. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.