Vårt trygghetsarbete

På Sigtuna kommuns skolor ska alla känna sig trygga och uppskattade. Eddaskolan har därför ett trygghetsarbete som utgår från ledorden Samarbete, Trygghet, Ansvar, Respekt & Kamratskap (STARK).

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varje skola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver hur skolan ska arbeta främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande i frågor om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

All personal på skolan har ansvar för att arbeta i linje med planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Trygghetsteamet

Trygghetsarbetet leds av Trygghetsteamet där rektor, skolans elevhälsopersonal samt ansvariga för elevrådet ingår. Trygghetsteamet träffas för möten en gång i månaden och vid behov. Teamet har till uppgift att stötta det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och mobbning. Gruppen ger stöd till elever och pedagoger när kränkande behandling/allvarliga händelser har förekommit och rektorn/Elevhälsoteamet anser att ytterligare stöd behövs för att lösa situationen. 

Aktiviteter för ökad Vi-känsla

Vi har regelbundna samlingar där alla skolans elever träffas för att skapa ökad vi-känsla. Vi arbetar även i tvärgrupper med alla elever på skolan för att ytterligare stärka vi-känslan exempelvis med ordningsreglerna.

Rastvärdar och rastaktivitet

Vi har ett välfungerande schema för rasttillsyn med tydliga västar som rastvärdarna bär. Rastvärdarna är aktivt med och stöttar elevernas lek och relationer. Vi presenterar varje vecka en styrd lek, veckans rastaktivitet, där alla elever kan delta.

Måltider

Eleverna har fasta platser/bord under lunchen. Vid frukost och mellanmål hjälper fritidspersonalen till att placera eleverna vid borden.

Fadderverksamhet

Vi har fadderverksamhet ett par tillfällen per termin mellan F-klasserna och klass 3, årskurs 1 och årskurs 4 samt årskurs 2 och årskurs 5.

Elevdelaktighet

Vi har klassråd, elevråd och fritidsråd där alla elever har möjlighet att vara delaktiga i hur vi tillsammans skapar en skola med trygghet och trivsel.

Kartläggning av skolmiljön ur trygghetsperspektiv

Vi gör en kartläggning under året av hur våra elever upplever skolmiljön och om det finns platser eller situationer där de känner sig otrygga. Kartläggningen ingår som underlag till ”planen mot diskriminering och kränkande behandling”.

Nära samarbete med vårdnadshavare

Vi har ett nära samarbete och dialog med vårdnadshavare. Läs mer om hur vi samverkar och kommunicerar under "Tillsammans hem och skola".

Trygghet och trivsel på fritidshemmet

  • Fritids har samling varje dag.
  • Vi uppmuntrar och underlättar för de barn som önskar träffas spontant mellan fritidsavdelningarna.
  • Varje fritidsavdelning har fritidsgympa en gång/vecka för att utveckla ”lekförmågan” och stärka gruppkänslan.
  • Under fritidstid kommer äldre elever, med stöttning av pedagoger, vid några tillfällen hålla i aktiviteter för yngre barn.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.