Vårt trygghetsarbete

På Sigtuna kommuns skolor ska alla känna sig trygga och uppskattade. Centralskolan har därför ett trygghetsarbete som utgår från ledorden respekt, hänsyn, trivsel och trygghet.

Plan mot diskriminering

Varje skola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver hur skolan ska arbeta främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande i frågor om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
All personal på skolan har ansvar för att arbeta i linje med planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Trygghetsteamet

Trygghetsteamet har till uppgift att stötta det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och mobbning. Teamet träffas för att följa upp åtgärder på de kränkningar som är anmälda på skolan och hur vi kan jobba förebyggande för att kränkningar inte uppstår.

Rastvärdar

Vi har ett schema för rasttillsyn och rastvärdarna bär reflexväst för att de ska synas väl. Rastvärdarna är aktivt med och stöttar elevernas lek och relationer.

Måltider

Eleverna har fasta platser/bord under lunchen. Vid frukost och mellanmål hjälper fritidspersonalen till att placera eleverna vid borden.

Elevdelaktighet

Vi har klassråd, elevråd och fritidsråd där alla elever har möjlighet att vara delaktiga i hur vi tillsammans skapar en skola med trygghet och trivsel.

Kartläggning av skolmiljön ur trygghetsperspektiv

Vi gör en kartläggning under året av hur våra elever upplever skolmiljön och om det finns platser eller situationer där de känner sig otrygga. Kartläggningen ingår som underlag till ”planen mot diskriminering och kränkande behandling”.

Nära samarbete med vårdnadshavare

Vi har ett nära samarbete och dialog med vårdnadshavare. Läs mer om hur vi samverkar och kommunicerar under "Tillsammans hem och skola".

Oro eller synpunkter på trygghetsarbete

Om du eller någon du känner är eller har varit utsatt för kräkningar eller diskriminering ska du vända dig till en vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, skolsköterska, kurator eller någon annan som du har förtroende för. Alla vuxna som arbetar i skolan har ett ansvar att förhindra att elever blir illa behandlade.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.