Kvalitet i förskolan

Ett av våra viktigaste verktyg i styrningen av våra förskolor är ett bra kvalitetsarbete. Genom att regelbundet utvärdera och analysera våra resultat kan vi tidigt identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden.

En pedagog och två förskolebarn utforskar ett måttband tillsammans. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Rosie Alm

Kvalitetsarbetet i de kommunala förskolorna

I Sigtuna kommun har vi visionen om att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå vårt mål har vi ett gemensamt Skolutvecklingsprogram med en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och medarbetare. Målen i Skolutvecklingsprogrammet Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. följs upp löpande under året och sammanställs i en årlig kvalitetsredovisning. Här kan du läsa kvalitetsredovisningen för 2023 Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Skolutvecklingsprogrammets tre mål är:

  1. Alla barn når högre resultat, utvecklar kunskaper, lärande förmågor och färdigheter.
  2. Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero.
  3. Engagerade medarbetare med rätt kunskap.

Systematik i uppföljningen

De tre kvalitetsmålen ur skolutvecklingsprogrammet följer vi upp i vårt systematiska kvalitetsarbete. Skolutvecklingsprogrammet är femårigt och ska utvärderas varje år för att kunna se utveckling mot målen. Vi följer hela tiden resultaten, identifierar utvecklingsområden och utvecklar verksamheten. Vid början av varje termin samlar vi alla enheters ledningsgrupper under en dag och fördjupar oss i analys och utvärdering av våra resultat.

Hur vi mäter kvalitet i förskolan

Vi följer upp förskolans kvalitetsarbete med hjälp av kvalitetsscanning och föräldraenkät. Kvalitet i förskolan utvärderas därefter utifrån läroplanens uppdrag och upplevd kvalitet.

Kvalitetsscanning

En gång per termin genomförs en kvalitetsscanning med hjälp av ett kvalitetsverktyg. Verktyget baseras på fem av Läroplanens målområden:

  • Normer och värden
  • Omsorg, utveckling och lärande
  • Barns delaktighet och inflytande
  • Förskola och hem
  • Uppföljning, utvärdering och utveckling

Varje avdelning scannar sig i fyra nivåer, bristfällig, grundläggande, utvecklande och avancerad. På nivå två som är grundläggande når man läroplanens syfte. Ligger resultaten under grundläggande nivå 2 har man på ett tydligt sätt identifierat sina utvecklingsområden.

Föräldraenkäten

Föräldraenkäten genomförs en gång per år och besvaras av varje barns vårdnadshavare. Som vårdnadshavare kan man bli ombedd att fylla i fler än ett frågeformulär beroende på hur många barn man har i förskoleverksamhet.

Vad vi gör med resultaten

Resultaten från kvalitetsscanningen och resultaten från våra frågeformulär analyseras av varje enhet och på kommunnivå. Utifrån analyserna planerar vi vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra verksamheten och våra resultat.

Se film och möt våra medarbetare - förskollärare Moa och Emre

Vad är det bästa med att vara förskollärare och vad utmärker Sigtuna kommun som arbetsgivare? Vi frågade Moa och Emre, som båda är förskollärare på Tingvalla förskola.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.