Välkommen till Edda förskola

På vår enhet finns en engagerad personalgrupp som ständigt har barnets bästa i fokus.

Rektor Julie Samuel. Fotograf: Jonas Bilberg (sam123)

Fotograf: Jonas Bilberg

Reggio Emilia

På Edda förskola har vi, liksom alla kommunala förskolor i Sigtuna kommun, ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt där kreativitet och nyfikenhet är nyckelord. Vi tror på att rusta barnen för framtiden, men också att finnas och vara i nuet.
Ett rikt och varierat språk, utmaningar för både barn och vuxna och en tro på sig själv är viktigt.

För oss är det viktigt att alla barn ska känna glädje och nyfikenhet över att komma till förskolan. Miljöerna är i ständig förändring och utmanar barnen i deras lärprocesser.

Arbetssätt

Genom ett utarbetat arbetssätt får barnen möjlighet att vara i ett utforskande runt ett gemensamt fokus. I vårt pedagogiska arbetssätt är lyssnande, dokumentation och reflektion centrala begrepp. På våra förskolor är språket i fokus och vi har deltagit i Läslyftet, en kompetensutvecklingsinsats från Skolverket, för att utveckla vårt språkutvecklande arbetssätt. Ett rikt och varierat språk är grunden för att lyckas i skolan.

Språket i fokus på vår förskola

Språket är grundläggande för att kunna delta i samhället och tillgodogöra sig lärandet som sker i förskolan och skolan.

Att få utveckla kommunikation och interaktion ger barnet verktyg för lärande, tänkande och reflekterande. Det handlar för oss om en demokratisk rättighet som barnet har. Att få vara i en språklig social miljö bidrar till att stärka barns självförtroende, trygghet, inkludering och flerspråkighet. Som pedagoger behöver vi medvetet visa att vi är intresserade av vad barnen kan bidra med och vad de uttrycker för att kunna ge dem ökade möjligheter att lyckas i den språkliga vardagliga kommunikationen till exempel när de leker eller är i andra aktiviteter. 

Till hösten kommer alla barn ha tillgång till ett förskolebibliotek på vår förskola för att skapa tillgänglighet och närhet till böcker. Vi vill att barnen får tillgång till en mångfald av böcker i olika representationer som synliggör olikheter, kulturer och skapar nya möjligheter till interkulturellt arbete och reflekterande läsning.

Vi arbetar på förskolan med TAKK, tecken som stöd, för att förtydliga ord i dialogen med barnen och för att finnas som stöd i barnens språkutveckling.

Vi har i vårt område också förmånen att ingå i ett läsutvecklande projekt som heter "Bokstart" vilket är ett samarbetsprojekt mellan förskola, folkbibliotek och BVC.

Organisation

En organisation ska finnas till för att varje barn ska lyckas i förskolan. För att barnen ska lyckas behöver de kunniga pedagoger som är engagerade i sitt arbete. Jag tycker därför det är viktigt att all personal är utbildad.

Vi har en hög andel förskollärare (39%), all övrig personal är utbildade barnskötare (61%). Vi har även personal som är utbildad inom musik och IT inom enheten.

Min viktigaste roll som rektor är att skapa förutsättningar för att personalen ska lyckas med sitt arbete. De behöver få ingå i kollegiala nätverk där de kan reflektera över arbetssätt och metoder för att lyckas med undervisningen.

Ledning

Vi försöker ta tillvara på den stora enhetens fördelar för att skapa förutsättningar för en effektiv organisation där stor andel av personalen ingår i ansvarsgrupper och utvecklingsgrupper och där vi har möjlighet att inom enheten nätverka i pedagogiska frågor. Jag som rektor har det övergripande ansvaret och jobbar strategiskt med att hålla ihop helheten inom enheten. Till min hjälp har jag en biträdande rektor som har ett delegerat ansvar för paviljongen. Biträdande rektor är också förskolans administratör. På enheten finns fyra samordnare som samordnar bemanningen vid frånvaro. Samordnarna är även en länk mellan övriga medarbetare och ledning.

Pedagogista

Vår pedagogista arbetar med reflektion i det pedagogiska arbetet i arbetslagen, håller i pedagogiskt forum där pedagogerna träffas för att tillsammans reflektera över sitt utvecklingsarbete. Det är en form av intern kompetensutveckling. Pedagogistan planerar, tillsammans med ledningsgruppen, innehåll på studiedagar samt ingår i förskolans miljögrupp för att utveckla våra milijöer. Pedagogistan ingår i kommunens nätverk för pedagogistorna.

Specialpedagog

Till vårt område finns en specialpedagog med särskild kompetens för att stötta pedagogerna i arbetet kring barn med särskilda rättigheter. Specialpedagogen har också en särskild kompetens inom språkutveckling och ska i nära samarbete med pedagogerna jobba förebyggande kring detta.

Utvecklingsgrupper

Vi har utvecklingsgrupper inom miljö, språk, traditioner och digitalisering där pedagogerna bidrar utifrån sina olika kunskaper att sprida kunskap inom respektive område inom enheten. Det kan till exempel bestå av att hålla i workshops för övrig personal.

Arbetslagen består av barnskötare och förskollärare

Några har på våra förskolor särskilda ansvarsuppgifter som till exempel kök, städ, arbetsmiljö och brandskydd.

Förskollärare

Vi har hög andel förskollärare, varje arbetslag har minst en förskollärare. Förskollärarna ansvarar för att säkerställa att arbetslaget uppfyller syftet i våra styrdokument. För att uppfylla kravet i sin yrkesroll träffas de tillsammans i förskollärargrupper för att tillsammans planera arbetslagets arbete. Flera av dem tar emot studenter från lärarutbildningen vilket gör att vi följer med i det som händer i utbildningen samtidigt som vi också är en del av lärarutbildningen.

Barnskötare

Barnskötaren arbetar tillsammans med förskolläraren i förskolan med att genomföra förskolans verksamhet enligt våra styrdokument. Flera av barnskötarna tar emot barnskötarelever.

Varmt välkomna till Edda och Ragna förskolor!

Julie Samuel, rektor och Hanna Lindblom, biträdande rektor

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.