Kvalitet i grundskolan

Ett av våra viktigaste verktyg i styrningen av skolan är ett bra kvalitetsarbete. Genom att regelbundet utvärdera och analysera våra resultat kan vi tidigt identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden.

Fyra elever sitter i ett skolbibliotek och läser och samtalar. Fotograf: Mostphotos

Kvalitetsarbetet i de kommunala grundskolorna

I Sigtuna kommun har vi visionen om att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå vårt mål har vi ett gemensamt skolutvecklingsprogram med en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och medarbetare. Målen i skolutvecklingsprogrammet Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. följs upp löpande under året och sammanställs i en årlig kvalitetsredovisning. Här kan du läsa kvalitetsredovisningen för 2023 Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster..

Skolutvecklingsprogrammets tre mål är:

  1. Alla barn når högre resultat, utvecklar kunskaper, lärande, förmågor och färdigheter.
  2. Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero.
  3. Engagerade medarbetare med rätt kunskap.

De tre målen ur skolutvecklingsprogrammet följs upp i vårt systematiska kvalitetsarbete. Skolutvecklingsprogrammet är femårigt och ska utvärderas varje år för att kunna se framsteg och utveckling mot målen. Vi följer hela tiden upp resultaten, identifierar utvecklingsområden och utvecklar verksamheten.

Hur vi mäter våra resultat i grundskolan

I våra skolor mäter vi våra resultat genom att följa upp elevernas kunskapsresultat men också genom enkäter som vänder sig till elever och vårdnadshavare.

Hur vi mäter måluppfyllelse enligt läroplanen

På kommunnivå följer vi upp kunskapsresultaten två gånger per läsår; höstterminens slut samt vid slutet av läsåret. Vid varje uppföljningstillfällen sammanställer vi kunskapsresultaten på varje skola och totalt för kommunen. Resultaten analyseras och utifrån slutsatserna planerar vi för vidare insatser.

  • I grundskolan mäter vi måluppfyllelsen mot grundskolans läroplan i årskurs 1-5 genom att sätta omdömen och i årskurs 6-9 genom att sätta betyg.
  • I den anpassade grundskolan mäter vi elevernas måluppfyllelse i ämnen och ämnesområden genom att sätta omdömen och betyg utifrån den anpassade gundskolans läroplan.
  • I fritidshemmet mäter vi måluppfyllelsen utifrån läroplanens mål genom elev- och föräldraenkäter, verksamhetsbesök och intervjuer.

Elev- och föräldraenkäter

Varje hösttermin genomförs en enkätundersökning av trivsel, trygghet och studiero i alla grundskolor, grundsärskolan och fritidshem. Enkäten genomförs av samtliga elever i årskurs F-9 och mäter i vilken grad eleverna upplever trivsel, trygghet och studiero.

Varje vårtermin genomförs en föräldra- och elevenkät. De riktar sig till elever i årskurs 3, 5 och 8 samt deras föräldrar eller vårdnadshavare. I denna enkät mäter vi i vilken grad elever och föräldrar är nöjda med verksamheten.

Vad vi gör med resultaten

Elevernas kunskapsresultat och resultaten från våra enkäter analyseras av varje enhet och på kommunnivå. Utifrån analyserna planerar vi vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra verksamheten och öka våra resultat.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.