Mobbning, trygghet och diskriminering

Skolan ska vara en trygga plats där elever får vara sig själva, trivas och känna studiero. I Sigtuna kommuns kommunala skolor har vi ett gemensam grund för trygghetsarbetet.

Tre kompisar på skolgården. Fotograf: Mostphotos

Likabehandling

Arbetet för likabehandling är en stor del av skolans och fritidshemmets värdegrundsarbete och syftar till att alla elever ska ha lika villkor för att lyckas och må bra. Respekten för alla människors lika värde ska uppmuntras i skolan och fritidshemmet.

Alla har olika behov

Alla är vi olika. Alla elever ska därför behandlas utifrån just sina förutsättningar och behov. Likabehandling innebär därför inte att alla ska behandlas på samma sätt. Exempelvis behöver vissa elever stöd i vissa ämnen. Andra kan behöva tekniska hjälpmedel. En strävan ska vara att väga upp de skillnader som finns i elevers förutsättningar att ta till sig utbildning och på så sätt etablera lika villkor.

Bidra till alla elevers lika rättigheter och möjligheter

Skolan ska aktivt bidra till alla elevers lika rättigheter och möjligheter. Elever i skolan är skyddade mot diskriminering med koppling till dessa grunder:

  • etnisk tillhörighet
  • funktionsnedsättning
  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • religion eller annan trosuppfattning
  • sexuell läggning
  • ålder

Diskriminering och kränkande behandling

Varje år ser skolorna över sina planer mot diskriminering och kränkande behandling. Syftet med skolans arbete är att motverka, förebygga och förhindra kränkande behandling, diskriminering och trakasserier på skolan. I varje skolas plan har man gjort ett nuläge där man analyserar allt underlag som rör trygghetsarbetet på skolan och sammanställer det. Planen innehåller även aktiviteter och åtgärder som tas med i skolornas arbetsplan samt huvudmannens (kommunens) verksamhetsplaner. Skolpersonalen arbetar med planen tillsammans med eleverna.

För elever

Om du eller någon du känner är eller har varit utsatt för kräkningar eller diskriminering ska du vända dig till en vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, skolsköterska, kurator eller någon annan som du har förtroende för. Alla vuxna som arbetar i skolan har ett ansvar att förhindra att elever blir illa behandlade.

För vårdnadshavare

Anmälningar om kränkande behandling görs av skolpersonal och rektor. Du som vårdnadshavare ska därför vända dig till förskolans personal direkt om ditt barn har blivit utsatt för kränkande behandling.

Gemensamma riktlinjer för trygghet och studiero på skolan och fritidshemmet

Våra gemensamma riktlinjer gäller på samtliga skolor, oavsett skolans ordningsregler. De lagar som gäller i övriga samhället gäller också på skolan. Det kan vara bra att veta att eventuella lagbrott kan leda till att skolan behöver lämna in en polisanmälan.

Diskriminering och kränkande behandling

Varje händelse av diskriminering och kränkande behandling ska resultera i en reaktion från de anställda i skolan. Varje ärende följs upp och hanteras.

Dator/Ipad

Vi har gemensamma datorregler som eleverna skriver under i samband med att en dator eller Ipad delas ut på skolan.

Otillåten frånvaro/skolk

Om en elev uteblir från undervisningen utan tillåtelse får du som vårdnadshavare ett sms om det samma dag.

Drogförbud

Vi har drogförbud på våra skolor. Förbudet innefattar alla sorters tobak, alkohol och narkotika samt läkemedel som inte ordinerats av läkare. Skolan kontaktar dig som vårdnadshavare vid misstanke eller kännedom om att ditt barn har varit i kontakt med någon form av droger. Varje ärende följs upp och hanteras.

Störande föremål

Skolans personal får enligt lagen ta hand om föremål som används på ett sätt som är störande för undervisningen eller som kan utgöra en fara. Ett föremål som utgör fara ska lämnas till polisen. Ett föremål som har omhändertagits, men som inte utgör någon fara, ska återlämnas till eleven i slutet av skoldagen.

Skadegörelse

Skadegörelse på skolans egendom kan komma att polisanmälas. Som vårdnadshavare kan det vara bra att veta att skadeståndsanspråk kan komma att riktas mot en elev som orsakat skada. Om en elev har sönder något eller tar något från en annan elev är det den elev som orsakat skadan som blir ersättningsskyldig.

Obehöriga får inte besöka skolan

Obehöriga får inte vistas på skolans område under skol- eller fritidstid. Uppmärksammar vi någon som inte har anledning att vara på skolans område säger vi till och avvisar den personen.

Ordningsregler

Eleverna och all personal på skolan ska tillsammans arbeta för en bra arbetsmiljö och enligt skollagen komma överens om vilka ordningsregler som ska gälla på skolan. För att alla ska kunna följa reglerna är det viktigt att alla, både elever och vuxna på skolan, känner till ordningsreglerna och vad som händer om man bryter mot dem.

Varje skola har sina egna ordningsregler. Ordningsreglerna ses över av elever, personal och vårdnadshavare i samband med uppdateringen av planen mot diskriminering och kränkande behandling varje år. I samband med skolstarten går du som vårdnadshavare igenom ordningsreglerna tillsammans med ditt barn och skriver under dem. Tanken är att det här ska vara ett tillfälle där du som vårdnadshavare har ett samtal med ditt barn om ordningsreglerna. Påskriften blir en symbolhandling om att ni är överens om att följa dem.

Disciplinära åtgärder enligt skollagen

Rektorn och personalen ska skapa trygghet och studiero för eleverna och får gripa in för att komma till rätta med en elev som skapar oro. Rektorn eller lärarna får då vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som krävs för att försäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande beteende.
De disciplinära åtgärder som regleras i skollagen är: omhändertagande av föremål, utvisning, kvarsittning, omplacering och avstängning under kortare period.

Uppföljning av trygghetsarbetet i skola och fritidshem

I Sigtuna kommuns skolor har vi ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete. Det betyder att alla skolor hela tiden utvärderar och utvecklar verksamheten enligt ett gemensamt arbete. Trygghet, trivsel och studiero följs upp på följande sätt:

Enkätundersökningar

Under läsåret genomför vi två enkäter där vi följer upp trygghet och studiero på skolan:

Trygghet, trivsel och studiero

Elevernas upplevelse av trygghet, trivsel och studiero följs upp i en enkät i slutet av hösten. Samtliga elever i grundskolan deltar i enkäten. Enkäten ger svar på vad som behöver åtgärdas och ringar in exempelvis platser där eleverna känner otrygghet.

Elev- och föräldraenkäten

Varje vår genomförs en elev- och föräldraenkät där eleverna i utvalda årskurser och du som vårdnadshavare utvärderar verksamhetens kvalitet var för sig. I enkäten ingår bland annat frågor som rör delaktighet, kommunikation och samverkan. Resultaten från samtliga enkäter sammanställs och analyseras på skol- såväl som på övergripande kommunnivå. Utifrån enkäten tas åtgärder och aktiviteter fram i syfte att utveckla verksamheten, därför är det viktigt att så många vårdnadshavare som möjligt tar sig tid att besvara enkäten.

Återkoppling till vårdnadshavare

Vid höstens föräldramöte får du som vårdnadshavare ta del av skolans trygghetsarbete och av resultaten från enkätundersökningarna. Din skolas resultat sammanställs och finns att läsa på skolans hemsida i slutet av varje hösttermin. Huvudmannen (kommunen) sammanställer även hela förvaltningens kvalitetsresultat i en årlig rapport som publiceras på sigtuna.se.

Sigtuna kommuns Barn- och elevombud

Kommunens barn- och elevombuds främsta uppgift är att fånga upp synpunkter och klagomål från vårdnadshavare när det gäller särskilt stöd, trygghet och likabehandling i de kommunala förskolorna och skolorna. I sitt arbete med att bistå för att lösa uppkomna situationer utgår kommunens barn- och elevombud alltid från barnens och elevernas rättigheter med tydligt fokus på deras bästa. Kommunens barn- och elevombud kontaktar då alltid rektor i förskolan/skolan och redogör för ärendet (om inte vårdnadshavaren har bett att få vara anonym). Kommunens barn- och elevombud bistår förskolan/skolan med råd när det gäller att lösa situationen som ligger bakom vårdnadshavarens kontakt.

I vissa fall kan kommunens barn- och elevombud delta i ett första möte mellan vårdnadshavare och förskola/skola för att hjälpa till med kommunikationen och tillgodose att båda parter blir lyssnade på.

All personal inom förskolan och skolan är skyldig att anmäla kränkningar till rektor som i sin tur ska informera kommunens barn- och elevombud/huvudman.

Önskar du komma i kontakt med kommunens barn- och elevombud mejla kontaktcenter@sigtuna.se eller ring 08-591 26 000.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.