Vårt trygghetsarbete

På Sigtuna kommuns skolor ska alla känna sig trygga och uppskattade. Sätunaskolan har därför ett trygghetsarbete som utgår från skolans värdegrund.

Trygghetsarbete

Sätunaskolans trygghetsarbete utgår från skolans värdegrund med ledorden:

  • Kamratskap och omtanke.
  • Delaktighet och ansvar.
  • Trygghet och respekt.
  • Lust och arbetsglädje.

Varje skola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver hur skolan ska arbeta främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande i frågor om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

All personal på skolan har ansvar för att arbeta i linje med planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Likvärdighet

Det ska vara tydlig start och avslut av lektioner. Det ska finnas bildstöd i klassrummen som exempelvis tydliggör dagens lektioner och dess innehåll. Classroom screen, som är en digital tavla, används för att skapa struktur. Den används för att synliggöra mål med lektionen, visualisera tid och konkretisera arbetet med studiero. Vi har även ett likvärdigt förhållningssätt att stödja elever i att hantera konflikter på raster samt att vi följer samma åtgärdsmodell när elever bryter mot skolans värdegrund och ordningsregler.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, speciallärare, beteendevetare /trygghetsansvarig, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Teamet träffas varannan vecka i ett större möte samt varannan vecka bjuds pedagoger in till ett så kallat ”Öppet möte” för reflekterande samtal. Teamet har till uppgift att främst arbeta främjande och förebyggande.

Arbetslagen

Arbetslagen sätter trygghetsmål med aktiviteter i början av varje läsår och dessa följs upp kontinuerligt under läsårets gång.

Rastaktiviteter

Vi arbetar med ”roliga och trygga raster” genom att vi har en lekbod där eleverna kan panta leksaker samt att vi har fritidspersonal som planerar och genomför rastaktiviteter.

Elevdelaktighet

Vi har klassråd, elevråd och fritidsråd där alla elever har möjlighet att vara delaktiga i hur vi tillsammans skapar en skola med trygghet och trivsel.

Samarbete med vårdnadshavare

Vi har ett nära samarbete och dialog med vårdnadshavare. Läs mer om hur vi samverkar och kommunicerar under sidan som heter "Tillsammans hem och skola".

Oro eller synpunkter

Om du eller någon du känner är eller har varit utsatt för kräkningar eller diskriminering ska du vända dig till en vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, skolsköterska, kurator eller någon annan som du har förtroende för. Alla vuxna som arbetar i skolan har ett ansvar att förhindra att elever blir illa behandlade.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.