Forum och kanaler för information och dialog

I vår samverkan med hemmet har vi olika forum och kanaler för information och dialog.

En mamma, farfar och son på väg hem från skolan. Fotograf: Rosie Alm (sam22, sam21, sam20)

Fotograf: Rosie Alm

Information från skola och fritidshem

Rektorsinformation

Varje månad sammanställer rektor information till alla vårdnadshavare. På så sätt får du inblick i skolans kalendarium och årshjul samt information om aktuella händelser eller förändringar.

Veckovis information

Varje vecka får du som vårdnadshavare information från skolan. Genom att ta del av den får du en bild av ditt barns skolvecka och exempelvis information om viktiga datum.

Skolportalen

Information om den enskilda elevens frånvaro, schema och kunskapsutveckling finns på kommunens lärplattform.

Mötesforum

Mötesplats för samråd

På varje skola ska det finnas ett föräldrasamråd. Det ska bestå av vårdnadshavare, personalrepresentanter och skolans ledning. Föräldrasamrådet träffas minst en gång per termin och behandlar frågor som är viktiga för verksamheten: aktuella verksamhets- och organisationsfrågor, det systematiska kvalitetsarbetet och likabehandlingsarbetet. Syftet med rådet är att skolan ska få möjlighet att hämta in synpunkter från vårdnadshavare inför exempelvis beslut. Föräldrasamrådet är inte ett beslutandeorgan och inte heller en mötesplats diskussion av enskilda ärenden om personal, klasser eller elever. Skolan ansvarar för att det finns en dagordning inför möten och att det skrivs minnesanteckningar.

Föräldramöten

Två gånger per år bjuder skolan in till informationsmöten för vårdnadshavare. Mötena kan ske enskilt eller i samband med vernissager eller andra föräldrasammankomster.

Utvecklingssamtal

En gång per termin bjuder skolan in dig som vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Syftet med utvecklingssamtalen är att informera om ditt barns lärande och utveckling och vilka mål ditt barn har inför den kommande perioden. Syftet är också att diskutera hur vi, hem och skola, på olika sätt kan stödja den enskilda eleven att nå målen.

Möten

Om det är något du eller pedagogerna på skolan vill ha ett fördjupat samtal om, bokar ni ett enskilt möte om det. Enskilda möten eller kontakter sker under personalens ordinarie arbetstid.

Rutiner vid föräldrabesök

Föräldrabesök brukar vara lärorikt och trevligt för både vårdnadshavare och elever. Vi välkomnar därför er vårdnadshavare att komma och ta del av vår verksamhet. Om du vill boka in ett föräldrabesök behöver du göra det i god tid och i diskussion med klassläraren. Detta för att klassläraren ska hinna förbereda känsliga elever för att nya vuxna kommer att vara i klassrummet.
Tillsammans hittar ni en dag som passar så besöket inte sammanfaller med prov- eller redovisningstillfällen. Klassläraren behöver också i förväg kunna informera rektorn om besöket då vi behöver veta vilka som befinner sig i byggnaden. Inom skolan kan det finnas elever och personal som har skyddad identitet och för deras säkerhet är det viktigt att du som vuxen på skolans område respekterar tystnadsplikten och inte filmar eller fotograferar elever eller personal.

Telefon

Om du vill prata med någon ur personalen i telefon skickar du ett mejl till denne först så ringer vi upp när vi har möjlighet. Telefonkontakter sker under personalens arbetstid.

Återkoppling och svar

Om du skickar ett mejl till en lärare eller rektor kan du förvänta dig att få svar inom tre arbetsdagar, förutsatt att personen du söker inte är sjuk eller ledig.

Vänder du dig till tjänsteperson på kommunens utbildningsförvaltning använder du dig av kommunens synpunktshantering och får då återkoppling inom tio arbetsdagar.

Lämna en synpunkt

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.