Vårt trygghetsarbete

Här berättar vi om vårt trygghetsarbete.

Vårt trygghetsarbete

På Sigtuna kommuns skolor ska alla känna sig trygga och uppskattade. Varje skola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver hur skolan ska arbeta främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande i frågor om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

All personal på skolan har ansvar för att arbeta i linje med planen mot diskriminering och kränkande behandling. Vi har arbetat fram ett gemensamt förhållningssätt.

För att lyfta elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kunniga och ansvarskännande individer och medborgare, kommer de möta vuxna som:

  • Agerar utifrån att barn kan och vill om de bara får möjlighet.
  • Ser alla barn som allas ansvar.
  • Ser till att olikheter berikar och blir en tillgång för det gemensamma lärandet.
  • Lyfter barnens olika förmågor, tillgångar och intressen.
  • Skapar tillfällen att utforska och lösa problem.
  • Respekterar varje barns integritet.

Främjande och förebyggande arbete

Elevhälsoteamet ansvarar för ett antal främjande och förebyggande aktiviteter under året. Det är bland annat "Stopp- min kropp" för förskoleklass och årskurs 1. Utbildning om antidiskriminering och likabehandlingsarbete för klass 4-6 samt normkritiskt och interkulturellt arbete. Skolan samarbetar också med fältarbetarna och ungdomsjouren.

Rastvärdar

Vi har ett välfungerande schema för rastvärdarna som aktivt är med och stöttar elevernas lek och relationer. Rastvärdarna bär gula västar för att vara synliga. Minst två gånger i veckan anordnar fritidspersonal aktiviteter och lekar som vi kallar för Rastkul.

Fadderverksamhet

Vi har startat fadderverksamhet under året mellan förskoleklasserna och klass 3. Årskurs 1 och årskurs 4 fortsätter att träffas några gånger under året i sina faddergrupper.

Elevdelaktighet

Vi har klassråd, elevråd, måltidsråd och fritidsråd där alla elever har möjlighet att vara delaktiga i hur vi tillsammans skapar en skola med trygghet och trivsel. De äldre klasserna har också två IT-knattar och biblioteksvärdar.

Nära samarbete med vårdnadshavare

Vi har ett nära samarbete och dialog med vårdnadshavare. Läs mer om hur vi samverkar och kommunicerar under "Tillsammans hem och skola".

Oro eller synpunkter på trygghetsarbetet

Om du eller någon du känner är eller har varit utsatt för kränkningar eller diskriminering ska du vända dig till en vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, skolsköterska, kurator eller någon annan som du har förtroende för. Alla vuxna som arbetar i skolan har ett ansvar att förhindra att elever blir illa behandlade.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.