Vårt trygghetsarbete

På alla skolor i Sigtuna kommun ska alla elever känna sig trygga och uppskattade. Trygghetsarbetet på Norrbackaskolan utgår från målsättningen att vi ska agera direkt elever inte upplever trygghet i skolan eller utsätts för diskriminering eller trakasserier. Vi samarbetar även med Sigtuna kommuns egen barn- och elevombud. För oss är det viktigt att sätta vårt främjande och förebyggande arbete i fokus i vårt elevhälsoarbete.

Likabehandling

Norrbackaskolan har en plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. I planen beskrivs rutiner för hur vi ska hantera situationer när diskriminering och kränkande behandling förekommer, men även hur vi arbetar främjande och förebyggande.

Trygghetsgrupp och elevhälsoteam

Trygghetsarbetet leds av rektor tillsammans med likabehandlingsgruppen och elevhälsoteamet. Likabehandlingsgruppen träffas en gång varje vecka för att följa upp och dokumentera vårt trygghetsarbete. Såväl trygghetssgruppen som elevhälsoteamet fungerar som stöd till elever när kränkningar, diskriminering och trakasserier förekommer. I vårt elevhälsoteam sitter olika funktioner såsom skolkurator, skolsköterska, socialpedagog, skolpsykolog. speciallärare och specialpedagog. Elevhälsoteamet leds av rektor.

Aktiviteter för att öka sammanhållningen

Du kan läsa mer om våra samlingar under ”Traditioner”. Dessa samlingar är en viktig del i vårt främjande arbete genom att de ökar vi-känslan hos våra elever.

Ordningsregler

Våra ordningsregler är även ett viktigt dokument för att säkra alla elevers trygghet och studiero. Dessa regler tas frami samarbete med elever, elevrådet, personal samt delges våra vårdnadshavare.

Rastvärdar

Under raster finns alltid personal där barnen vistas. Syftet är att förebygga konflikter och trakasserier och därmed öka elevernas känsla av trygghet. Rastvärdarna bär gula västar för att lätt kunna kännas igen. De arbetar aktivt med att stötta eleverna i deras lek och med att säkerställa att ingen lämnas utanför.

Måltider

Under lunch har alla elever fasta placeringar. Personal ansvarar för att placera barnen under till exempel frukost och mellanmål.

Elevinflytande

Klassråd och elevråd är de viktigaste forumen för elevernas inflytande. Elevrådet leds av vår skolkurator och rektor och är viktiga i vårt förebyggande och främjande elevhälsoarbete.

Nära samarbete med vårdnadshavare

Vi har ett nära samarbete och dialog med vårdnadshavare. Läs mer om hur vi samverkar och kommunicerar under "Tillsammans hem och skola".

Oro eller synpunkter på trygghetsarbetet

Om du eller någon du känner är eller har varit utsatt för kräkningar eller diskriminering ska du vända dig till en vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, skolsköterska, skolkurator eller någon annan som du har förtroende för. Alla vuxna som arbetar i skolan har ett ansvar att förhindra att elever blir illa behandlade.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.