Betyg och bedömning

Här hittar du information om vad du kan tänkas behöva veta om dina studier i gymnasieskolan.

Betyg

Du får slutbetyg på alla kurser du läser redan första året. Du kan inte höja ett slutbetyg förrän du har avslutat dina gymnasiestudier, förutom om du har fått ett F i ett kurs. Om du har fått F eller streck i en kurs kan du göra en prövning för att få högre betyg. Din lärare kan berätta mer om hur det går till. Så snart betygen är satta ser du dem i Schoolsoft.

Beställning av betygskopior

Betygs- och examensdokument från Arlandagymnasiet har du fått i original från oss. Spara det på en säker plats, och skicka bara iväg kopior. Saknar du ditt originalbetyg, kan du beställa det från oss i vår e-tjänst.

Fusk

Vi ser allvarligt på alla former av fusk och oärligt beteende under studietiden. Till fusk räknas alla former av otillåtna hjälpmedel, samtal under prov, avskrifter och kopiering av andras texter med mera. Om läraren misstänker att du fuskar underkänns det aktuella provet eller uppgiften som betygsunderlag och du som elev har ingen rättighet att göra om den aktuella examinationsuppgiften.

Om undervisande lärare ändå bedömer att du ska få möjlighet att visa dina kunskaper ska examinationen utformas så att du inte drar fördel av fusket. T.ex. kan en skriftlig uppgift/prov ersättas av en muntlig examination. Undervisande lärare kan besluta att du istället examineras i slutet av kursen om betygsunderlag saknas.

Lärare ska vid betygsättning göra en allsidig bedömning av dina kunskaperna och då beakta allt läraren känner till om dina kunskaper. Betyget sätts på dina kunskaper i förhållande till kursens kunskapskrav och inte på ditt beteende.

Gymnasieexamen

Samtliga nationella program leder till en gymnasieexamen. Du som läser yrkesprogram får en yrkesexamen och du som läser högskoleförberedandeprogram får en högskoleförberedande examen.

För yrkesexamen ska du ha betyg i minst 2500 poäng. Du ska ha godkänt i svenska alternativt svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att du har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena, ett godkänt gymnasiearbete samt godkänt i ytterligare 1450 poäng.

För högskoleförberedande examen ska du ha betyg i minst 2500 poäng. Du ska ha godkänt i svenska alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1 och ett godkänt gymnasiearbete samt ytterligare 1550 poäng.

Högskoleförberedande examen ger grundläggande högskolebehörighet. En yrkesexamen samt godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, 2 och 3 samt engelska 6 ger också grundläggande högskolebehörighet

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen sker en gång per termin och under ditt första läsår på Arlandagymnasiet genomförs de tidigt på höstterminen för att mentor tidigt ska lära känna elev och vårdnadshavare. Utvecklingssamtalen kan förläggas till studiedagar. Mentor skickar ut en inbjudan.