Årskurs 2

Affärsengelska för speditörer, 25 poäng

Innehåll

Utbildningen i affärsengelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och sådana språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter i företagsvärlden, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utveckling som sker genom informations- och kommunikationsteknik. Speciellt läggs vikt vid att ge de studerande möjlighet att använda det ordförråd som behövs för att arbeta inom yrkesområdet transport och spedition. De ska också kunna formulera sig skriftligt såväl som muntligt vid affärskontakter mellan företag.

Kursen innehåller förläsningar, övningar, rollspel och litteraturstudier.

Mål

De studerande ska efter avslutad kurs kunna kommunicera i tal och skrift på engelska, använda sig av fackutryck, korrespondera på ett av företags- och affärsvärlden vedertaget sätt.

Den studerande ska

 • utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska i företags- och affärsvärlden
 • fördjupa sin förmåga att delta i förhandlingar, samtala om affärstransaktioner, och sköta
  inköp eller försäljning på ett nyanserat sätt
 • utveckla sin förmåga att tala välstrukturerat och anpassat till den specifika situationen
 • kunna skriva affärsbrev som är anpassade till moderna krav på språkbehandling, ordval
  och grammatik
 • kunna använda engelskan i ett projektarbete och arbeta med att formulera mål, välja och motivera arbetsmetod, formulera och genomföra en arbetsplan samt utvärdera och presentera resultatet av ett arbete
 • kunna naturligt använda sig av engelskan också i sociala situationer utanför det egentliga
  yrkesområdet

Efter genomgången kurs ska den studerande

 • kunna läsa och besvara engelska affärsbrev och dokument på ett anpassat sätt
 • kunna läsa och förstå facklitteratur inom området transport och spedition
 • kunna samtala fritt på engelska inom yrkesområdet

Betygskriterier

I kursen ges betygen IG, G och VG. Kunskapsnivån kommer att prövas via muntliga
redovisningar, inlämningsuppgifter och tentamen.

Betyget G

Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga och skriftliga framställningar i affärssammanhang kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget VG

Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga och skriftliga framställningar i affärssammanhang kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Logistik 2, 40 poäng

Innehåll

Kursen ska ge de studerande fördjupade kunskaper om transportsystemens teknik, ekonomi och administration. Med tonvikt på konstruktion och analys av system för godstransporter. I kursen ser man på utvecklingen mot en ökad centralisering av produktion på europeisk och global nivå. Vilket leder till längre och mer komplexa materialflöden och distributionssystem.

Kursen innehåller föreläsningar, gästföreläsningar, studiebesök, grupparbeten, samt uppgifter/”case” från arbetslivet.

Mål

De studerande ska efter avslutad kurs kunna redogöra för transportsystemens teknik, ekonomi
och administration. De ska även kommit till insikt om vad ökad centralisering och ökad globalisering har för betydelse för materialflöden och distributionssystem.

Huvudmoment

 • IT inom logistiken
 • Olika transportslag
 • Terminaler
 • Hanteringsutrustning
 • Kalkylmodeller
 • Nyckeltal
 • Dokument/hantering
 • Betalningssystem
 • Globalisering
 • Tull

Mål som eleverna skall uppnå efter kursens slut

 • kunna förklara hur IT och EDI inom logistiken kan förändra företagets resultat och finansiella situation
 • kunna redogöra för godstransportarbetets karaktär och utveckling med jämförelser mellan
  olika transportslag och analys av deras konkurrensförutsättningar
 • kunna förklara godstrafikens variabler med godstyper, trafiktyper, just in time och
  trepartslogistik
 • kunna utvärdera ett företags operativa verksamhet och utifrån denna utvärdering föreslå
  förbättringar gällande företagets administration och transporter
 • kunna beskriva terminalers struktur och funktion, administrativa och tekniska rutiner i
  godsterminaler, hamnars utformning, lokaliseringsprinciper
 • kunna redovisa distributionsmetoder med direktleveranser, terminalsystem och nav, ruttplanering
 • utifrån beräkningsmodeller kunna motivera optimering av resurser, t ex lagerstorlek,
  transportlösningar och lastbärare
 • ha insikt om vad den ökade globaliseringen har för betydelse för materialflöden och
  distributionssystem
 • vara införstådd med tulltaxornas betydelse och hantering

Betygskriterier

I kursen ges betygen IG, G och VG. Kunskapsnivån kommer att prövas via muntliga redovisningar, inlämningsuppgifter och tentamen.

Betyget G

Eleven redogör utförligt för hur logistikarbete planeras och utförs samt värderar med enkla omdömen olika IT- och hanteringssystem fungerar. Dessutom beskriver eleven utförligt hur olika kalkylmodeller och nyckeltal kan användas samt redogör utförligt för vilka olika typer av dokument- och betalningssystem som kan förekomma.

Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom logistikområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser. I arbetet tar eleven egna initiativ för att lösa uppgiften. Dessutom gör eleven efter samråd med handledare ekonomiska beräkningar med tillfredsställande resultat. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.

Eleven redogör utförligt för globaliseringsfrågor. Dessutom diskuterar eleven utförligt centraliseringsfrågor utifrån materialflöden och distributionssystem. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget VG

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur logistikarbete planeras och utförs samt värderar med nyanserade omdömen olika IT- och hanteringssystem fungerar. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur olika kalkylmodeller och nyckeltal kan användas samt redogör utförligt och nyanserat för vilka olika typer av dokument- och betalningssystem som kan förekomma.

Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom logistikområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser. I arbetet tar eleven egna initiativ för att lösa uppgiften. Dessutom gör eleven efter samråd med handledare ekonomiska beräkningar med gott resultat. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för globaliseringsfrågor. Dessutom diskuterar eleven utförligt centraliseringsfrågor utifrån materialflöden och distributionssystem.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan
och situationens krav.

Examensarbete, 25 poäng

Innehåll

Kursen är en individuell fördjupningskurs inom något av de profilområden som utbildningen särskilt framhåller. Den bygger vidare inom något av de områden som behandlats i tidigare kurser, inklusive LIA, och utgår från studentens intresse och önskade spetskompetens.

Mål

Studenten skall efter avslutad kurs ha uppnått fördjupade teoretiska kunskaper inom det valda ämnet. Den studerande ska också ha skaffat sig kännedom om hur ”företag i frontlinjen” hanterar profilområdet genom sekundära och/eller primära källor.

Efter genomgången kurs ska de studerande

 • självständigt definiera informationsbehov, skriva rapport och styra sitt eget lärande
 • visa på förmåga att sätta sig in i ett problemområde, kritiskt granska information och sammanfatta olika trender inom ämnet
 • kunna professionellt presentera för företag och studerandegrupp vad projektet kommit fram till
 • självständigt ansvara för genomförande av ett projekt inom profilkursens ämnesområden

Profilområden, förslag

 • import
 • distributionsplanering
 • flödesoptimering
 • enskilda materialflöden
 • kvalitetsarbete och -ledarskap i förändringsarbete
 • utveckling av IT-stöd för informationshantering och kommunikation
 • miljöfrågor, återvinning och returhantering
 • transporter, flyg, land eller sjö
 • frihandel och handelsblock

Undervisningen sker i form av individuell/grupp/profilinriktad handledning och val/diskussion av litteratur. I kursens avslutningsdel redovisas samtliga projekt i seminarieform. Därmed får alla studenter insikt i, och även kompetensutveckling inom övriga profilområden.

Med hänsyn till den snabba utvecklings- och förändringstakt som förutses lämnas därutöver en möjlighet öppen för studenter att även fördjupa sig inom andra områden av logistiken och dess förändringsprocesser. Därmed hanteras den dynamik som kursen är avsedd att ta tillvara och den enskilda studentens möjlighet att själv påverka sin kompetensprofil stärks. Beslut om sådana "avsteg" från huvudprofilerna tas av ledningsgruppen.

Betygskriterier

I kursen ges betygen IG, G och VG. Kunskapsnivån kommer att prövas via muntliga presentationer, opposition och inlämnade projektrapporter.

Betyget G

Eleven redogör utförligt för hur informationen inhämtats till det valda ämnet samt värderar med enkla omdömen informationen. Dessutom beskriver eleven utförligt utvecklingen inom det valda ämnet samt redogör utförligt för hur projektarbetet lagts upp. Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledaren arbetsuppgifterna inom ämnesområdet. I arbetet tar eleven egna initiativ för att lösa uppgiften. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.

Eleven redogör utförligt för projektet genom en professionellt genomförd presentation. Dessutom diskuterar eleven utförligt logistikfrågor utifrån det valda ämnet.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget VG

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur informationen inhämtats till det valda ämnet samt värderar med nyanserade omdömen informationen. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat utvecklingen inom det valda ämnet samt redogör utförligt och nyanserat för hur projektarbetet lagts upp.

Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledaren arbetsuppgifterna inom ämnesområdet. I arbetet tar eleven egna initiativ för att lösa uppgiften. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för projektet genom en professionellt genomförd presentation. Dessutom diskuterar eleven utförligt logistikfrågor utifrån det valda ämnet.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Spedition och internationell handel, 40 poäng

Innehåll

Kursen ska ge de studerande kunskaper om internationell handel, handelspolitik, finansierings- och betalningsfrågor samt transporter i olika delar av världen. Speditörsyrkets uppgifter och utmaningar beskrivs och de studerande får möjlighet att genom problembaserat lärande själva öva sig i utförandet av dessa. Kursen ska även ge de studerande fördjupade kunskaper i transportdokumentation och ansvarsfrågor inom transportområdet.

Kursen innehåller föreläsningar, gästföreläsningar, studiebesök, grupparbeten samt uppgifter/”case” från arbetslivet.

Mål

De studerande ska efter avslutad kurs kunna redogöra för den globala handeln och olika länders handelspolitik. Fått inblick i det internationella bank och finanssystemet. Kunna redogöra för internationella hubbar och nav inom transportsektorn samt fördjupade kunskaper i transportdokumentation och ansvarsfrågor inom transportområdet med fokus på speditörsrollen.

Huvudmoment

 • Internationell handel
 • Internationella transporter
 • Internationella betalningssystem
 • Köp och försäljning av olika transportlösningar
 • Försäkrings- och ansvarsfrågor
 • Dokument- och informationshantering
 • Roller och arbetsuppgifter inom speditörsyrket

Mål som eleverna ska uppnå efter kursens slut

 • kunna förklara hur den internationella handeln ser ut mellan olika länder och handelsblock
 • kunna redogöra för hur olika transportsystem är uppbyggda
 • vilka olika finansierings- och betalningssystem som finns
 • hur man upphandlar olika transportlösningar
 • insikt i olika försäkringslösningar och ansvarsfrågor
 • kännedom av en korrekt dokument- och informationshantering
 • kännedom om olika roller och arbetsuppgifter i transport- och speditionsbranschen

Betygskriterier

I kursen ges betygen IG, G och VG. Kunskapsnivån kommer att prövas via muntliga redovisningar, inlämningsuppgifter och tentamen.

Betyget G

Eleven redogör utförligt för hur köp och försäljning av frakt- och transportlösningar kan genomföras samt värderar med enkla omdömen olika transportlösningar. Dessutom redogör eleven översiktligt för transportbranschens utveckling och struktur och de arbetsuppgifter och
yrken som finns inom branschen.

Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom transport- och speditionsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser. Dessutom beräknar eleven efter samråd med handledare kostnader för olika frakt- och transportlösningar. Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.

Eleven redogör utförligt för hur handeln ser ut mellan olika länder. Dessutom diskuterar eleven utförligt transport- och speditionsfrågor utifrån ett internationellt perspektiv.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.

Betyget VG

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur köp och försäljning av frakt- och transportlösningar kan genomföras samt värderar med nyanserade omdömen olika transportlösningar. Dessutom redogör eleven detaljerat för transportbranschens utveckling och struktur och de arbetsuppgifter och yrken som finns inom branschen.

Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom transport- och speditionsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser. Dessutom beräknar eleven efter samråd med handledare kostnader för olika frakt- och transportlösningar och föreslår utifrån det olika transportalternativ. Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt samt tar egna initiativ i arbetet. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på förbättringar.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur handeln ser ut mellan olika länder. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat transport- och speditionsfrågor utifrån ett internationellt perspektiv.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan
och situationens krav.

LIA 2, Förtrogenhet som speditör, 80 poäng

Innehåll

Kursen ska utveckla studentens förmåga att med utgångspunkt från sådana kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningens gång kunna utföra en kvalificerad yrkesinsats som speditör eller transportplanerare för att lösa ett konkret problem i ett företag. Samt genomföra ett projektarbete kopplat till LIA-företaget.

Mål

Studenten ska genom kursen ha fått tillämpa en mängd olika kunskaper och färdigheter som han/hon tillgodogjort sig under utbildningens gång. Därigenom ska studenten bli medveten om att arbetslivets frågeställningar oftast utgör en sammanhängande helhet och att ämneskunskaper, färdigheter och kompetenser inte ska ses enskilt. Tillsammans utgör de snarare en integrerande kapacitet som behövs för att lösa verklighetens problem. Perioden ska ses som en inskolningsperiod i yrkesområdet. Den studerande skall delta i någon form av logistikprojekt i verksamheten, antingen ensam eller i grupp. Den studerande ska under perioden tilldelas ett eget ansvar för någon/några arbetsuppgifter.

Efter genomgången kurs ska den studerande

 • kunna planera, leda, styra och följa upp logistikfunktioner inom en verksamhet
 • självständigt kunna driva och delta i projekt samt föreslå strategier för logistiskt förändringsarbete inom verksamheten
 • självständigt och praktiskt kunna fungera i ett företags dagliga verksamhet och rutiner som logistiker, speditör och transportplanerare
 • kunna redogöra för övergripande, aktuella frågeställningar i branschen och hur "företag i frontlinjen" angriper dessa problem
 • ha provat på att arbeta under tidspress, med ständiga krav på beslut i omfattande frågor
 • kunna motivera och leda en grupp samt fördela arbete i ett team av jämbördiga

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursen har ingen egen litteratur utan utgår till uppbyggnad och inriktning från i princip all tidigare kunskap och alla inhämtade färdigheter. Kunskaperna befästs under lärandet i arbetet, där kursen ska fungera som en bekräftelse på studentens kompetens och kapacitet att utföra ett professionellt projektarbete.

Undervisning och examination

En individuell plan ska tas fram av den studerande i samverkan med arbetsgivaren och presenteras för kursledningen av den studerande innan perioden påbörjas. Innehållet ska specificeras i huvudpunkter.

Förutom teorikunskaper och yrkeserfarenheter tränar detta arbete även social kompetens, förmåga att kunna arbeta under tidspress, helhetssyn och ledarskap.

Betygskriterier

I kursen ges betygen IG, G och VG. Kunskapsnivån kommer att prövas via underlag från handledaren på LIA-företaget, elevens egen presentation, samt bedömning av projektrapporten.

Betyget G

Eleven redogör utförligt för vilka insikter och erfarenheter LIA-perioden gett eleven. Vilka arbetsuppgifter som utförts, samt utförligt redovisa sitt projektarbete. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och problem man stött på. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om vilka åtgärder som skulle kunnat förbättra situationen.

Eleven redovisar utförligt i en presentation sina arbetsuppgifter och det egna projektarbetet. Eleven redovisar också utförligt i form av en projektrapport, mål, syfte och bakgrund till projektet. Genomförandet och slutsatser. Dessutom värderar eleven med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget VG

Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilka insikter och erfarenheter LIA-perioden gett eleven. Vilka arbetsuppgifter som utförts, samt utförligt och professionellt redovisa sitt projektarbete.

Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och problem man stött på. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om vilka åtgärder som skulle kunnat förbättra situationen.

Eleven redovisar utförligt och nyanserat i en presentation sina arbetsuppgifter och det egna projektarbetet. Eleven redovisar också utförligt och professionellt i form av en projektrapport, mål, syfte och bakgrund till projektet. Genomförandet och slutsatser. Dessutom värderar eleven med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.