Årskurs 1

Logistik 1, 25 poäng

Innehåll

Kursen ska ge de studerande kunskaper i flödestänkande. Kursen spänner både över företagets interna flöden, samt de flöden som sker mellan olika företag och i relationen företag till konsument. Kursen ger en helhetssyn på det fysiska flödet i en organisation. Den behandlar styrning av interna materialflöden och är inriktad på hur en effektiv styrning av dessa aktivt kan bidra till högre lönsamhet. Det ingår ett antal metoder, verktyg och modeller som används för att aktivt utveckla ett företags logistik. I kursen ingår företagsekonomiska teorier och begrepp. De tekniska system som är en integrerad del av dessa flöden samt modeller och aktiviteter för beräkningar, styrning och kontroll. Kursen innehåller föreläsningar, övningar, gruppuppgifter, studiebesök och litteraturstudier.

Mål

De studerande ska efter avslutad kurs kunna redogöra för begrepp som används inom logistikbranschen, samt kunna beskriva olika teorier, yrkesroller och uppgifter där logistikkompetens är nödvändig.

Huvudmoment

 • Logistikens historia och utveckling
 • Logistiska grundbegrepp och modeller och nyckeltal
 • Produktionsplanering och Just-In-Time (JIT)-aspekter
 • Industrilayout och produktionslinjekomponenter
 • Materialhantering och lagerstyrning
 • Kapitalbindning och produktionsekonomi
 • Flödesanalys
 • Processkartläggning
 • Företagets informationsflöden
 • Miljölogistik och kretsloppstänkande

Efter genomgången kurs ska de studerande

 • kunna förklara hur logistiska förändringar kan påverka företagets resultat och finansiella situation
 • kunna utvärdera ett företags operativa verksamhet och utifrån denna utvärdering föreslå förbättringar på ett företags operativa verksamhet utifrån ett processorienterat synsätt 2
 • kunna definiera komponenter och funktioner i företagets interna logistiksystem samt ge praktiska exempel på hur dessa samverkar för att styra och påverka materialflöden, information och administration
 • utifrån beräkningsmodeller kunna motivera optimering av resurser, t ex lagerstorlek, produktionslayout, design av produktionslinjer samt kapitalbindning
 • kunna resonera och ge förslag till beslut i frågor om förpackningsdimensionering, val av förpackningsmaterial och lastbärare samt miljökonsekvenser av förpacknings-, lagrings- och distributionsstrategier
 • kunna redogöra för struktur och uppbyggnad av företags ekonomiska informationssystem samt kunna redovisa hur denna resurs praktiskt kan utnyttjas för planering och kontroll i verksamheten
 • kunna förklara processen för förändringar/förbättringar inom ett företag samt kunna beskriva hur man på produktionsnivån aktivt kan tillämpa sådana styrhjälpmedel som budget, produkt- och investeringskalkylering

Under kursens LIA-period kommer de teoretiska fundamenten på ett konkret och handfast sätt att befästas genom att studenten får räkna på och hantera sådana system och frågekomplex som behandlats i teoridelen. Studiebesök och fältstudier skall hjälpa studenten att förstå hur logistiksynsättet leder fram till ett effektivare utnyttjande av företagets resurser.

Betygskriterier

I kursen ges betygen IG, G och VG. Kunskapsnivån kommer att prövas via muntliga redovisningar, inlämningsuppgifter och tentamen.

Betyget G

Eleven redogör utförligt för hur grundläggande logistikarbete planeras och utförs, samt värderar med enkla omdömen olika logistikstrategier. Dessutom beskriver eleven utförligt logistikens utveckling, samt redogör utförligt för hur försörjningskedjan fungerar från tillverkare till konsument. Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom logistikområdet. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat på ett nyanserat sätt. Dessutom diskuterar eleven utförligt logistikfrågor utifrån miljö- och resurshushållning.

Betyget VG

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur grundläggande logistikarbete planeras och utförs, samt värderar med nyanserade omdömen olika logistikstrategier. Dessutom beskiver eleven utförligt och nyanserat logistikens utveckling, samt redogör utförligt och nyanserat för hur försörjningskedjan fungerar från tillverkare till konsument. Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom logistikområdet. Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt, samt tar egna initiativ i arbetet. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen, samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat logistikfrågor utifrån miljö- och resurshushållning.

Kommunikation, organisation och projektledning, 15 poäng

Innehåll

Kursen ska ge grundläggande kunskap om vad kommunikation är och om betydelsen av kommunikation för mänskligt samspel i grupper och organisationer. Den studerande får också möjlighet att utveckla sin egen förmåga att kommunicera. I kursen ingår genusfrågor i ett kommunikationsperspektiv samt introduktion till interkulturell kommunikation. Kursen innefattar även projektledning och organisation. Kursen innehåller föreläsningar, övningar, gruppuppgifter, och litteraturstudier.

Mål

Eleven ska efter avslutad kurs kunna redogöra för människors interaktion och kommunikation
i olika sammanhang. Förstå ledarskapets betydelse för organisationer, och konsekvenserna av
olika ledarstilar. Ha insikt i hur man leder och arbetar i projekt.

Huvudmoment

 • Kommunikation utifrån olika teorier
 • Sociala och kulturella förhållandens påverkan på kommunikationen
 • Gruppdynamik
 • Konflikt och konflikthantering
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller
 • Organisationsformer
 • Projektarbete

Efter genomgången kurs ska de studerande

 • kunna redogöra för vad som karaktäriserar god personlig förmåga att kommunicera
 • ha utvecklat sin egen förmåga att kommunicera
 • kunna redogöra för den mänskliga kommunikationens betydelse i olika slags
  organisationer och arbetssätt, t ex i projektgrupper och förändringsprocesser
 • kunna förklara dynamik, möjligheter och problem som kan relateras till mäns och
  kvinnors olika sätt att kommunicera
 • kunna förklara dynamik, möjligheter och problem med kommunikation mellan människor från olika kulturer
 • känna till olika organisationsformer och dess för- och nackdelar
 • känna till olika typer av ledarskap
 • definiera formella och informella informationskanaler i en organisation
 • definiera informationsbehov och utveckla en kommunikationsplan för ett specifikt projekt i en organisation
 • känna till olika roller i ett projekt, de olika stegen i projektplanering, samt definiera
  innehåll i en projektplan och behov av löpande dokumentation
 • vara förberedda att planera sin LIA-period utifrån momentet i projektmetodik

Betygskriterier

I kursen ges betygen IG, G och VG. Kunskapsnivån kommer att prövas via muntliga
redovisningar, inlämningsuppgifter och tentamen.

Betyget G

Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom kommunikation, ledarskap och
organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och
sammanhang. Dessutom för eleven översiktliga resonemang om teoriernas och modellernas
användbarhet.

Eleven redogör översiktligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad
verksamhet. Eleven redogör också översiktligt för former för kommunikation och samverkan
samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.

Eleven beskriver utförligt de olika rollerna i ett projekt, de olika stegen i projektplanering,
samt definiera innehållet i en projektplan och behovet av löpande dokumentation.

Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom kommunikation, ledarskap och
organisation samt för välgrundade resonemang om dem. Eleven använder efter samråd med
handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.

Betyget VG

Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom kommunikation,
ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och
nyanserat olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade och
nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.

Eleven redogör utförligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad
verksamhet. Eleven redogör också utförligt för former för kommunikation och samverkan
samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen de olika formerna och metoderna.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat de olika rollerna i ett projekt, de olika stegen i
projektplanering, samt definiera innehållet i en projektplan och behovet av löpande
dokumentation.

Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom kommunikation, ledarskap
och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem. Eleven
använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en
verksamhet i bekanta men även nya situationer. När eleven samråder med handledare
bedömer hon eller han säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

IT/Datorkunskap, 15 poäng

Innehåll

Kursen ska ge kunskaper om persondatorer och nätverk, samt färdigheter i att använda programvaror i samband med olika slags arbetsuppgifter inom yrkesrollen som speditör. Kursen ska utveckla färdigheter i att söka och hantera information på internet/intranet. Kursen ska dessutom ge kunskaper om datasäkerhet, samt lagstiftning och ergonomi och miljöfrågor inom dataområdet. Kursen innehåller praktiska tillämpningar och övningar.

Mål

De studerande ska ha kännedom om persondatorer och nätverk, samt om miljöfrågor som är förknippade med datoranvändning, Kunna använda programvaror för textbehandling, layout, grafisk presentation, registerhantering, kalkylering och informationssökning. Ha kännedom om arbetslivets datoranvändning inom studieinriktningen, kunna använda flertalet tjänster på internet/intranet, och kunna söka och hantera information med ansvar och omdöme. Samt känna till de säkerhetsaspekter som är förknippade med dessa tjänster, ha kunskap om datasäkerhet och lagstiftning som har betydelse för datoranvändning, samt ha kännedom om etiska och demokratiska aspekter av datorteknologin och ha kunskap om ergonomi och kunna anpassa sin arbetsplats så att arbetsskador undviks.

Efter genomgången kurs ska den studerande

Ha kännedom om:

 • persondatorer och nätverk
 • använda programvaror för kommande yrkesroll
 • tillämpa informationssökning på intranet/internet
 • säkerhets- och miljöfrågor kring datoranvändning
 • etiska och demokratiska aspekter
 • ergonomiska frågor gällande den egna arbetsplatsen

Betygskriterier

I kursen ges betygen IG, G och VG. Kunskapsnivån kommer att prövas via
inlämningsuppgifter.

Betyget G

Eleven använder med viss handledning olika standardprogramvaror med inriktning mot vald studieinriktning. Eleven ger exempel på områden i arbetslivet där datorer har stor betydelse. Eleven diskuterar datasäkerhet samt etiska och demokratiska aspekter på dataanvändning. Eleven förklarar betydelsen av en korrekt utformad datorarbetsplats. Eleven söker med viss handledning upp information ur olika datakällor.

Betyget VG

Eleven utför sina arbetsuppgifter självständigt och når snabbt avsett resultat Eleven utför sina arbetsuppgifter med omdöme och noggrannhet. Eleven finner lösningar på egen hand och visar säkerhet i sin programhantering. Eleven visar ett kritiskt förhållningssätt till information via internet.

Ekonomi, 30 poäng

Innehåll

Kursen skall ge eleverna en grundläggande bas av ekonomiskt kunnande vad avser begrepp, företagets former och villkor samt upprättande av produkt – och investeringskalkyler, förstå sambandet mellan resultaträkning och balansräkning och hur man kan analysera dessa med avseende på kassaflöde och nyckeltal. Kursen innehåller föreläsningar, övningar, grupparbeten ch litteraturstudier.

Mål

Eleven skall ha en förståelse för företagets villkor och dess räkenskaper på en grundläggande
nivå.

Huvudmoment

 • företagandets villkor
 • grundläggande kalkylering, budgetering och bokföring
 • grundläggande marknadsföring
 • resultatplanering med hjälp av totalanalys och bidragsanalys
 • lönsamhetsbedömning vid ledig kapacitet och trång sektor
 • finansiell planering och kassaflödesanalys
 • kalkylering av produkter och tjänster i industriföretag och handelsföretag
 • kalkylering av investeringar

Mål som eleverna ska uppnå efter kursens slut

 • Grundläggande kännedom om företagsekonomiska teorier och begrepp såsom
  räkenskapsanalys, budgetering. kalkylering och redovisning
 • Kunskap om olika företags verksamhet, uppbyggnad, företagsform och utveckling
 • Tillämpa metoder och principer för budgetering, finansiering och kalkylering
 • Tillämpa metoder och principer för marknadsföring och redovisning
 • Beskriva ett företag med avseende på dess verksamhet, företagsform, intressenter,
  uppbyggnad och utveckling
 • Utföra ekonomiska beräkningar som underlag för lönsamhetsbedömning, ekonomisk
  planering och finansiering
 • Välja kalkylmetod och ta fram lämplig information som underlag för kalkyler
 • Bedöma kalkylresultatens användbarhet i en beslutssituation
 • Beräkna ett företags kapitalbehov
 • Göra en lönsamhetsbedömning i fall såsom ledig kapacitet resp. trång sektion

Betygskriterier

I kursen ges betygen IG, G och VG. Kunskapsnivån kommer att prövas via muntliga redovisningar, inlämningsuppgifter och tentamen.

Betyget G

Eleven beskriver utförligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.

Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder eleven med viss säkerhet företagsekonomiska metoder. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.

Eleven formulerar med viss säkerhet företagsekonomiska frågeställningar, samlar efter samråd med handledare in information från olika källor och gör en välgrundad bedömning av informationens trovärdighet. Eleven sammanställer informationen, för välgrundade resonemang och drar välgrundade slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra företagsekonomiska frågeställningar och ger välgrundade argument för sina ståndpunkter. Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget VG

Eleven beskriver utförligt och nyanserat företagens roll i samhället med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar. Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare väljer och använder eleven med säkerhet företagsekonomiska metoder. Med hjälp av komplexa
teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven formulerar med säkerhet komplexa företagsekonomiska frågeställningar, samlar efter samråd med handledare in information från olika, även mer avancerade, källor och gör en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens trovärdighet. Eleven sammanställer informationen på ett strukturerat sätt, för välgrundade och nyanserade resonemang och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra företagsekonomiska frågeställningar, diskuterar dem ur olika perspektiv och ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Kundrelationer och försäljning, 15 poäng

Innehåll

Kursen ska ge de studerande kunskaper och färdigheter i praktiskt försäljningsarbete. I kursen får de studerande insikt och övning i säljarbetets olika faser. Kursen behandlar även hur man arbetar långsiktigt med att bygga upp relationer till sina kunder och leverantörer. Kursen innehåller föreläsningar, övningar, rollspel, grupparbeten och litteraturstudier.

Mål

Eleven ska ha kommit till insikt och förståelse för det praktiska försäljningsarbetet, och vikten av att bygga upp och vårda långsiktiga relationer såväl när det gäller kunder som leverantörer.

Huvudmoment

 • presentationsteknik
 • försäljningsarbete
 • kundbemötande
 • affärskommunikation
 • säljteknik och säljstrategier
 • säljledning
 • kundpsykologi
 • förhandlingsteknik

Mål som eleverna ska uppnå efter kursens slut

 • Säljplaner och säljprocesser, till exempel försäljning mellan företag, nyckelkundförsäljning, systemförsäljning, teknisk försäljning och tjänsteförsäljning
 • Affärskommunikation och försäljning i olika affärskulturer och påverkan av olika
  affärsseder
 • Säljtekniker för säljare i exportföretag
 • Säljstyrning och säljledning, hur man leder och utvecklar säljare samt utvecklar
  säljarbetet och säljstrategier i verksamheten
 • Marknadsföring och säljarens roll i ett marknadsföringssystem
 • Kundpsykologi
 • Förhandlingstekniker och hur man driver egna projekt inom försäljningsområdet
 • Retorik och presentationsteknik för säljbudskap.

Betygskriterier

I kursen ges betygen IG, G och VG. Kunskapsnivån kommer att prövas via muntliga redovisningar och rollspel, inlämningsuppgifter och tentamen.

Betyget G

Eleven beskriver översiktligt hur avancerat säljarbete planeras, organiseras och genomförs på ett säljinriktat sätt i olika branscher. Dessutom beskriver eleven översiktligt säljarens roll i ett marknadsföringssystem, hur affärskommunikation planeras och genomförs samt hur säljstyrning och säljledning används i säljarbetet. I beskrivningen redogör eleven översiktligt för hur attityder, värderingar, förhållningssätt och affärsseder påverkar försäljningssituationer.

Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom personlig försäljning. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande arbetsmetoder, tekniker och arbetsmaterial. Eleven genomför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång använder eleven med viss säkerhet tekniker och metoder för kalkylering och ekonomiska beräkningar samt löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer i arbetet.

När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget VG

Eleven beskriver utförligt hur avancerat säljarbete planeras, organiseras och genomförs på ett säljinriktat sätt i olika branscher. Dessutom beskriver eleven utförligt säljarens roll i ett marknadsföringssystem, hur affärskommunikation planeras och genomförs samt hur säljstyrning och säljledning används i säljarbetet. I beskrivningen redogör eleven utförligt för hur attityder, värderingar, förhållningssätt och affärsseder påverkar försäljningssituationer.

Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom personlig försäljning. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande arbetsmetoder, tekniker och arbetsmaterial. Eleven genomför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång använder eleven med viss säkerhet tekniker och metoder för kalkylering och ekonomiska beräkningar samt löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer i arbetet.

När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Juridik för speditörer, 25 poäng

Innehåll

Kursen ska ge de studerande kunskaper om lagar och avtal som reglerar affärsförhållanden. Kursen ska också utveckla förmågan att tolka och upprätta handelsjuridiska dokument, samt att tillägna sig kunskaper om de rättsliga problem som kan uppträda inom speditörsyrkets olika områden.

Kursen innehåller föreläsningar, grupparbeten och övningar där verkliga fall diskuteras och bedöms samt litteraturstudier.

Mål

De studerande ska efter avslutad kurs kunna redogöra för begrepp inom juridiken, samt kunna beskriva olika rättskällor, affärsjuridiska dokument, och kunna redogöra för olika affärsjuridiska problem, med tyngdpunkt på transporträtten.

Huvudmoment

 • avtalsrätt
 • köprätt
 • transporträtt
 • associationsrätt
 • immaterialrätt
 • marknadsrätt
 • kredit- och panträtt
 • obeståndsrätt
 • arbetsrätt

Mål som eleverna ska uppnå efter kursens slut

 • Avtalsrätt: företagsavtal och deras rättsverkan
 • Köprätt: regler som rör handel mellan näringsidkare
 • Transporträtt: Transportavtal, leveransavtal, Incoterms och konventioner
 • Associationsrätt: företagsformens betydelse för verksamheten och intressenterna
 • Immaterialrätt: skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter
 • Marknadsrätt: marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens
  verksamhet
 • Kredit- och panträtt samt obeståndsrätt: regler som rör företagens finansiering samt
  skulder, utmätning och konkurs
 • Arbetsrätt: arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter mot arbetstagaren
 • Tvistlösning: olika sätt att lösa affärstvister
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Betygskriterier

I kursen ges betygen IG, G och VG. Kunskapsnivån kommer att prövas via muntliga redovisningar, inlämningsuppgifter och tentamen.

Betyget G

Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör företag. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dessa med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande affärsjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.

Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika affärsjuridiska områden och löser dessa med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.

Betyget VG

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör företag. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dessa med säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande affärsjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat något sådant dokument. Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika affärsjuridiska områden och löser dessa med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Kvalitets- och miljöledning, 15 poäng

Innehåll

Kursen ska synliggöra betydelsen av sambandet mellan kvalitetsstyrning, logistikstyrning och miljötänkande. Kursen ska också visa på kvalitetens betydelse i produktionens olika processer och dess inverkan för hela företagets fortlevnad, samt visa betydelsen av miljöarbetets integration i företagets samtliga processer. Kursen innehåller föreläsningar, övningar, gruppuppgifter, studiebesök och litteraturstudier.

Mål

De studerande ska efter avslutad kurs kunna redogöra för vad hållbar utveckling innebär, kretsloppstänkande, och vad systematiskt kvalitetsarbete innebär för företagen.

Huvudmoment

 • miljöbalken
 • hållbar utveckling
 • kretsloppstänkande
 • samhällets styrmedel
 • energi- och resursanvändning
 • certifieringar – Ex. ISO 14000
 • kvalitetsarbete
 • kvalitetsledning
 • certifiering - ISO 9001
 • farligt gods

Mål som eleverna skall uppnå efter kursens slut

 • Förståelse för grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling
 • Naturliga och av människan skapade kretslopp samt kretsloppssamhällets organisation
 • Förnybara och icke förnybara energikällor samt deras ursprung och användbarhet
 • Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå med
  koppling till miljö- och energifrågor
 • Miljörelaterade verktyg för styrning och bedömning, till exempel livscykelanalys,
  miljöcertifiering, miljömärkning och gröna certifikat
 • Energi- och resursanvändning i samband med transporter och övrig konsumtion
 • Förstå vad kvalitetsarbete och vad kvalitetssäkring innebär
 • Ha insikt i hur man leder och säkerställer ett kvalitetsarbete
 • Känna till lagrum och kunna förklara hur transporter av farligt gods genomförs.

Betygskriterier

I kursen ges betygen IG, G och VG. Kunskapsnivån kommer att prövas via presentationer och fallstudier, inlämningsuppgifter och tentamen.

Betyget G

Eleven redogör översiktligt för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt kvalitetstänkande.

Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet enkla problemområden inom miljö- och kvalitetsområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ. Dessutom planerar och genomför eleven i samråd med handledare enkla undersökningar samt drar enkla slutsatser ur dessa med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.

Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och enkel presentationsteknik. I sitt arbete diskuterar eleven översiktligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ. När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt eget och andras arbete och med viss säkerhet den egna förmågan.

Betyget VG

Eleven redogör utförligt för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt kvalitetstänkande.

Eleven identifierar och avgränsar med säkerhet enkla problemområden inom miljö- och kvalitetsområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ. Dessutom planerar och genomför eleven i samråd med handledare egna undersökningar samt drar välgrundade slutsatser ur dessa med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.

Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang. I sitt arbete diskuterar eleven utförligt, och värderar med nyanserade omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete och med säkerhet den egna förmågan.

LIA 1 Speditörsyrket, 50 poäng

Innehåll

Kursen ska ge de studerande en första traineeperiod på ett speditions eller transportföretag. Eleven ska få träning inom ett avgränsat område för att själv kunna ta sig an dessa uppgifter. Under LIA perioden ska eleven utföra ett projektarbete som beskriver företaget i stort samt arbetsuppgifterna i detalj.

Mål

Den studerande ska inhämta förståelse för hur en verksamhet är uppbyggd och fungerar i sin helhet, träna sin analytiska förmåga samt lära sig ta ansvar och öva sin samarbetsförmåga med andra på arbetsplatsen. Den studerande ges möjlighet att tillämpa grundläggande teoretiska kunskaper inom yrkesområdet. Samtidigt som de ser nyttan av sina tidigare förvärvade kunskaper.

Huvudmoment

 • Omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling
 • Vidareutveckla redan tidigare kunskaper
 • Skaffa erfarenheter
 • Känna på sin framtida yrkesroll
 • Presentationsteknik
 • Projektarbete
 • Rapportskrivning

Mål som eleverna ska uppnå efter kursens slut

 • Komma till insikt av nyttan av de teoretiska kunskaperna
 • Kunna analysera en verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv
 • Stärkt självförtroende och erfarenhet av praktiska arbetsmomenten
 • Kunna planera, genomföra, dokumentera och redovisa ett projektarbete
 • Praktiskt kunna fungera i ett företags dagliga verksamhet

Det detaljerade innehållet och avgränsningarna bestäms i samråd med den studerande, handledaren, samt den kursansvarige. Den studerande förutsätts delta i det dagliga arbetet, samtidigt som en analys av någon logistikverksamhet genomförs i projektform.

Betygskriterier

I kursen ges betygen IG, G och VG. Kunskapsnivån kommer att prövas via underlag från handledaren på LIA-företaget, elevens egen presentation, samt bedömning av projektrapporten.

Betyget G

Eleven redogör utförligt för vilka insikter och erfarenheter LIA-perioden gett eleven. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om vilka nya kunskaper eleven har tagit till sig.

Eleven redovisar utförligt i en presentation LIA-företaget och de egna arbetsuppgifterna. Eleven redovisar också utförligt i form av en projektrapport det valda projektet. Dessutom värderar eleven med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget VG

Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilka insikter och erfarenheter LIA-perioden gett eleven. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om vilka nya kunskaper eleven har tagit till sig.

Eleven redovisar utförligt och nyanserat i en presentation LIA-företaget och de egna arbetsuppgifterna. Eleven redovisar också utförligt och nyanserat i form av en projektrapport det valda projketet.

Dessutom värderar eleven med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.