Kommunala aktivitets­ansvaret (KAA)

Sigtuna kommun ska enligt skollagen löpande under året informera sig om hur ungdomar mellan 16 - 20 år som är folkbokförda kommunen är sysselsatta. Det kan handla om ungdomar som hoppat av gymnasiet eller andra studier, som inte påbörjat gymnasiet efter grundskolan eller som genomfört gymnasiet utan examen. Dessa ungdomar ska följas upp av hemkommunen och registreras i KAA för att erbjudas stöd.

Syftet med KAA


Syftet med KAA är i första hand att motivera ungdomar att påbörja eller att återuppta studier.


Vad är hemkommunens ansvar?

Hemkommunen är skyldig att försöka få kontakt med samtliga ungdomar mellan 16 – 20 år som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret. Kontakten kan ske på olika sätt, via brev, sms, telefonsamtal och som ett sista alternativ hembesök, om inte hemkommunen lyckas nå ungdomen på annat sätt.
Hemkommunen är skyldig att erbjuda stöd och hjälp även till de ungdomar mellan 16 – 20 år som tackat nej till aktivitet. Dessa ungdomar kommer återkommande att få ett nytt erbjudande tills de fyller 20 år.


Vad kan ungdomen/vårdnadshavaren göra?

Du som är mellan 16 – 20 år, som har hoppat av gymnasiet, funderar på att hoppa av, aldrig börjat gymnasiet eller som gått gymnasiet utan att få en gymnasieexamen och nu vill få stöd och hjälp med att fortsätta eller påbörja studier kan själv ta kontakt med KAA.

Du som är en föräldrar och som har en ungdom hemma mellan 16 – 20 år som inte har någon sysselsättning är välkommen att kontakta oss på KAA.

 Välkommen att kontakta projektledare eller samordnare på:

E-postadress: kontaktcenter@sigtuna.se

Telefonnummer: 08-591 260 00Vad kan hemkommunen erbjuda?

I Sigtuna kommun är det Utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen som har uppdraget för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Inom förvaltningen finns det samlade resurser för de ungdomar mellan 16 – 20 år som hoppat av gymnasiet eller andra studier, som inte påbörjat sina studier eller som gått klart gymnasiet utan examen. Varje enskild ungdom erbjuds stöd och hjälp med aktiviteter utifrån sina behov och intressen.

Aktiviteter ska främst syfta mot att återgå eller påbörja studier.Aktiviteter kan exempelvis vara:

- Samtal och rådgivning
- Studie-och yrkesvägledning
- Hjälp till praktik/arbete
- Skriva CV och personligt brev
- Hjälp med digital inskrivning på Arbetsförmedlingen


KAA samarbetar med andra enheter inom kommunen men även med andra myndigheter. Det är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm, Komvux, Arlandagymnasiet, socialtjänsten samt grundskolan.

Hög frånvaro och studieavbrott, information till skolor


Om en elev har hög frånvaro ska detta dokumenteras och skickas till Kommunernas Aktivitetsansvar.

Så snart skolan blir varse att en elev avbrutit sina studier ska de kontakta kommunen och meddela detta. Det är av största vikt att det sker skyndsamt, så att vi kan kontakta den enskilde och fullfölja vårt kommunala aktivitetsansvar.

Vid meddelande om studieavbrott, vänligen kontakta KAA-ansvarig.

Utöver det stöd som erbjuds inom kommunens KAA-organisation har Sigtuna kommun ett samarbete med Sollentuna och Upplands Väsby.

Verksamhet för unga som är i behov av särskilt stöd


Sigtuna kommun ingår i ett samordningsförbund tillsammans med Sollentuna och Upplands Väsby. Inom ramen för detta samarbete finns en verksamhet som riktar sig mot målgruppen unga som är i behov av ett samordnat stöd. Där kan unga som tillhör målgruppen erbjudas särskilt stöd. Verksamheten har sin lokal i Upplands Väsby, Runbyvägen 11, cirka 500 meter från stationen.

Du som ungdom eller vårdnadshavare kan själv ta kontakt med samordnare för Insats Unga. Det är samordnaren för Insats Unga som gör första bedömning om du eller din ungdom kan få extra insatser genom verksamheten eller ej. Några exempel på aktiviteter som erbjuds: Temainriktade träffar, enskilda samtal, hjälp med myndighetskontakter, seminarier/inspirationstillfällen, anhörigtillfällen.

Det är ändå alltid hemkommun som har det kommunala aktivitetsansvaret.

Hemsida www.finsamsuvs.selänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.