Sigtunaboxen - högre måluppfyllelse

Sigtunaboxen är en långsiktig satsning för högre måluppfyllelse för alla elever i de kommunala grundskolorna i Sigtuna kommun.

Innehåll på denna sida

Sigtunaboxen

Sigtuna kommuns elever ska få förutsättningar för att kunna ta till sig kunskap som de sedan kan ha med sig under resten av sina liv. Att förstå kunskapskraven, lära med digitala verktyg, få en god språklig förmåga och lära av och med varandra ger våra barn motivation och lärglädje.

Äga sitt eget lärande

Målet med Sigtunaboxen är att varje elev ska äga sitt lärande. Det innebär att eleven kan bedöma vad den kan, vad den vill kunna och själv planera för vägen dit. Enligt skolforskning är denna metod den enskilt viktigaste faktorn för effektivt lärande.

Höga förväntningar

Höga förväntningar på alla elevers lärande är en grundbult i Sigtunaboxen. Våra skickliga lärare ger kunskap och metoder för att varje elev ska nå läroplanens lärandemål (Lgr11s).

Sigtunaboxens innehåll

  • BFL- Bedömning för lärande
  • Digitalisering
  • Språkutvecklande arbetssätt (SUA)

För att uppnå det livslånga lärandet behövs alla tre beståndsdelarna. De kompletterar varandra, skapar en helhet och ger förutsättningar för att utveckla framtidskompetenserna.

BFL - Vart ska jag, var är jag och hur tar jag mig dit?

Bedömning för lärande (BFL) tränar eleverna i att se sin egen kunskapsutveckling, sin lärandeprocess samt i att ta kontroll över den. Därför måste lärarna undervisa så att alla elever förstår hur det ser ut när de kan det som står i läroplanen. För att lyckas med detta behövs återkoppling under hela lärprocessen. Den kallas för formativ återkoppling och är framåtsyftande så eleven får stöd i vad den behöver utveckla och lära.

Digital kunskap - att lyfta fram kunskapen med hjälp av nutidens verktyg

Digital kunskap handlar om mycket mera än bara programmering och källkritik. Det handlar om att lära tillsammans med konstant återkoppling mellan elev-elev och elev-lärare. Det handlar även om att lyfta fram det eleven lärt sig, exempelvis genom en novell eller en film som läggs upp.

Digitalisering i grundskolan

SUA - språket är det främsta redskapet för lärande i alla ämnen

Ett språkutvecklande arbetssätt (SUA) innebär en undervisning där eleven får uppgifter som kräver språklig utmaning och språklig aktivitet. Undervisningen är både ämnesspecifik och språkutvecklande.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.