Hur vi arbetar

Vår vision är att varje elev på S:ta Gertuds skola ska utvecklas och nå sin fulla potential. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där mående, sociala sammanhang och kunskapsinlärning hänger ihop och är beroende av varandra.

Lärare står framför klass och undervisar

Kunskapsuppdraget

Skolan har två huvuduppdrag: att ge eleverna baskunskaper och grundläggande värderingar.

”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.”

Normer och värden

”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.”

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med trygghet, trivsel och studiero.

Så här arbetar vi med elevernas kunskaper, utveckling och lärande

 • Vi strävar efter att integrera flera ämnen i undervisningen. Vi lyssnar på elevernas intressen och frågor samt varierar oss i arbetssätt och metoder.
 • Vi ger information till föräldrar och elever om syfte och mål med undervisningen och vilka förmågor som ska utvecklas och bedömas.
 • Utvecklingssamtal där tydliga, utvärderingsbara enskilda mål sätts upp för varje elev.
 • Vi använder oss av vardagliga händelser, iakttagelser och närmiljön i undervisningen.
 • Alla elever undervisas i läsförståelsestrategier utifrån Barbro Westlunds bok ”Att undervisa i läsförståelse”.
 • Eleverna tränas hela tiden i sin språkliga medvetenhet. Vi utgår från bland annat Bornholmsmodellen i detta arbete.
 • Årskurs 1 arbetar med ”Att skriva sig till läsning” med hjälp av datorn, för att utveckla både läs- och skrivförmågan. Vi har utgått från Tragetons bok ”Att skriva sig till läsning” samt Erica Lövgrens bok ”Datorn som ett skrivverktyg”.
 • Vi använder oss av IKT (informations- och kommunikationsteknik) på olika sätt, exempelvis genom att se och göra egen film och bildspel, olika spel som tränar färdigheter, för att hämta in information och som skrivverktyg.
 • I matematikundervisningen arbetar vi mycket med konkret material, samarbetsövningar och matematiksamtal. Vi uppmärksammar matematiken i vardagen. Vi eftersträvar att innehållet kommer i fokus istället för formen.
 • Vi lyfter fram elevernas arbeten på olika sätt, exempelvis genom utställningar, redovisningar, fotografier och dropp in för föräldrar. Syftet är att bidra till utveckling av lärandet, öka känslan av meningsfullhet i lärandet och elevernas stolthet över sitt arbete.
 • Vi har regelbundna kunskapsuppföljningar med pedagoger, rektor och specialpedagog.
 • Fritids strävar efter regelbunden vistelse i skog och utemiljö som bidrar till inlärning och motorik.

På S:ta Gertruds skola uppmuntrar vi elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande genom att:

 • Vi lyssnar aktivt och bejakar elevernas tankar och förslag för att stärka elevernas självförtroende och tron på att deras egna tankar och åsikter är viktiga. Vi låter ofta eleverna vara delaktiga i lösningar av olika problem/dilemman som dyker upp i vardagen. Vi röstar också om olika saker, exempelvis vilken högläsningsbok vi ska läsa eller vilka aktiviteter vi ska ha på fritidshemmet.
 • Vi har regelbundna klassråd, elevråd och matråd.
 • Vi har klassvärdar med speciella ansvarsuppgifter.
 • Periodvis uppmärksammar och riktar vi in oss extra på olika delar ur våra trivselregler, som eleverna varit med och utformat. Eleverna är aktiva genom att fundera på vad vi behöver göra och träna på för att lyckas med den aktuella trivselregeln och tillsammans också reflektera och utvärdera hur väl vi lyckas.
 • När en konflikt uppstår mellan elever har vi reflekterande samtal där eleverna får tänka till och vara delaktiga i lösningar på konflikten.
 • Vid uppstart av olika arbetsområden lyssnar vi till elevernas egna frågor och intressen. På så sätt kan eleverna påverka undervisningens innehåll och även vilka arbetssätt och arbetsformer vi använder. Eleverna är också delaktiga i utvärderingarna av de arbetsområden vi arbetat med samt andra aktiviteter och arbetspass vi genomfört.
 • Vi gör tydligt både gemensamma och enskilda mål för eleverna och vilka förväntningar som finns på eleven/eleverna. Detta för att eleven/eleverna ska kunna ta ansvar för sitt lärande.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.