Hur vi arbetar

Vår vision är att varje elev på Råbergsskolan ska utvecklas och nå sin fulla potential. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där mående, sociala sammanhang och kunskapsinlärning hänger ihop och är beroende av varandra.

Lärare står framför klass och undervisar

Kunskapsuppdraget

Skolan har två uppdrag: Kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget.

”Skolan ska ansvara för att eleverna får och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.”

Normer och värden

”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och uppmuntra eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.”

Så här arbetar vi med elevernas kunskaper, utveckling och lärande

 • Alla lärare på skolan planerar och genomför all undervisning utifrån språkutvecklande pedagogik med syfte att stärka våra elevers språkliga förmågor.
 • Vi arbetar systematiskt med att stärka elevernas begreppsliga förmåga genom att växla från vardagsspråk till ämnesspråk i vår undervisning.
 • Samtliga pedagoger gör tydligt syfte och mål med undervisningen och vilka förmågor som ska utvecklas och bedömas.
 • Vi använder oss av IKT (informations- och kommunikationsteknik) på olika sätt i undervisningen som ett verktyg för varierad och kreativ undervisning.
 • Vi har gemensamma stödstrukturer, så som bildstöd, time timer och digitala verktyg i våra klassrum för samtliga elever för tillgänglig undervisning.
 • Vi har regelbundna kunskapsuppföljningar med pedagoger, rektor och specialpedagog.
 • Fritids strävar efter regelbunden vistelse i varierad utemiljö som bidrar till inlärning och motorik.

På Råbergsskolan uppmuntrar vi elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande genom att:

 • Vi lyssnar aktivt och bejakar elevernas tankar och förslag för att stärka elevernas självförtroende och tron på att deras egna tankar och åsikter är viktiga. Vi låter ofta eleverna vara delaktiga i lösningar av olika problem/dilemman som dyker upp i vardagen. Vi röstar också om olika saker, exempelvis vilken högläsningsbok vi ska läsa eller vilka aktiviteter vi ska ha på fritidshemmet.
 • Vi har regelbundna klassråd, elevråd, fritidsråd och matråd.
 • Vi har klassvärdar med speciella ansvarsuppgifter.
 • Periodvis uppmärksammar och riktar vi in oss extra på olika delar av våra trivselregler, som eleverna varit med och utformat. Eleverna är aktiva genom att fundera på vad vi behöver göra och träna på för att lyckas med den aktuella trivselregeln och tillsammans också reflektera och utvärdera hur väl vi lyckas.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.