Vårt trygghetsarbete

I vår strävna mot vår vision ”Galaxskolan en skola där alla trivs och där man når goda studieresultat” är skolans värdegrund en viktig plattform.

Galaxskolans värdegrund

Värdegrunden och skolans traditioner

I vårt arbete med normer och värden har skolans traditioner en stor betydelse, där varvar vi värdegrundsarbete med kunskapsutvecklande aktiviteter. I början av varje läsår har vi fem värdegrundsveckor där vi riktar in oss på skolans gemensamma värdegrund och gruppstärkande aktiviteter. Bland annat har vi Galaxdagen på Steningebadet, där våra årskurs 6:or planerar olika samarbetsövningar för alla eleverna på skolan.

I oktober arbetar vi med FN:s barnkonvention och i samband med Nobeldagen har Galaxskolan sin egen Nobel dag, där vi utser nobelpristagare i olika kategorier, 2019 var det inom dessa kategorier, litteratur, entreprenörskap och fredspriset. Sedan firar hela skolan våra nobelpristagare med en gemensam Nobellunch, där skolans kung och drottning deltar.

Under våren har vi något som heter ”Hela Galaxskolan läser” under några veckor. Då riktar vi in oss på läsning och böckers betydelse, aktiviteten avslutas på Världsboksdagen den 23 april med att vi bjuder in vårdnadshavare, släkt och vänner till en utställning.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan

Galaxskolan har både en likabehandlingsplan och en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Innehållet i dessa planer är i grunden detsamma. Vi har valt att ha två planer och för att kunna skilja dem åt har vi olika namn på dem.
Planen mot diskriminering och kränkande behandling, har en beskrivning hur vi arbetar på huvudmannanivå och vad lagen säger samt hur Galaxskolan arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande.

Vår likabehandlingsplan innehåller bara det sista det vill säga hur vi arbetar på Galaxskolan.

Handlingsplan för trivsel, trygghet och studiero

För att skapa trygghet och god stämning på skolan har Galaxskolan tagit fram en handlingsplan för att elever ska känna trivsel, trygghet och studiero. Här är några exempel på innehållet:

  • skapa gemensamma ordningsregler tillsammans med eleverna
    personalen planera och organisera verksamheten så att det inte uppstårväntanssituationer
  • ha återkommande rutiner och tillgängliga lärmiljöer
  • bemöta eleverna med respekt, empati och ett lågaffektivt förhållningssätt

Ordningsregler

Varje år upprättar skolan nya ordningsregler, det gör vi i början av varje kalender år i samband med att vi upprättar skolans plan mot diskriminering och kränkandebehandling och likabehandlingsplan. Våra ordningsregler består av fem regler som eleverna själv tar fram genom klassråd och elevråd. Skolan har också ”vuxenregler” som är mer av säkerhetsregler. Alla regler finns i ett dokument som vi kallar ”huset”.

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.