Hur vi arbetar

Vår vision är att varje elev på Ekillaskolan ska utvecklas och nå sin fulla potential. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där mående, sociala sammanhang och kunskapsinlärning hänger ihop och är beroende av varandra.

Innehåll på denna sida

Lärare står framför klass och undervisar

Fotograf: Mostphotos

Kunskapsuppdraget

Skolan har två uppdrag: Kunskapsuppdraget och det demokratiska uppdraget.

"Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.”

Så här arbetar vi med elevernas kunskaper, utveckling och lärande

  • Vi varierar oss i arbetssätt och metoder.
  • Vi ger information till elever om syfte och mål med undervisningen och vilka förmågor som ska utvecklas och bedömas.
  • Vi har elevledda utvecklingssamtal där tydliga, utvärderingsbara individuella mål sätts upp för varje elev.
  • Vi eftersträvar att innehållet kommer i fokus istället för formen.
  • Vi synliggör elevernas lärande genom att arbeta formativt. Syftet är att bidra till utveckling av lärandet, öka känslan av meningsfullhet i lärandet och elevernas stolthet över sitt arbete.
  • Personalen arbetar regelbundet med kunskapsuppföljningar.

Demokratiska uppdraget

”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.”

Så här arbetar vi med elevansvar och -inflytande

  • Vi har regelbundna klassråd, elevråd och matråd.
  • Elever är med och utformar skolans ordningsregler.
  • Elever är delaktiga i utvärderingar kring arbetsområden vi arbetat med samt andra aktiviteter och arbetspass vi genomfört.
  • Vi tydliggör både gemensamma och individuella mål för eleverna och vilka förväntningar som finns på dem för att de ska kunna ta ansvar för sitt lärande.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.