Skolval

Varje år genomför vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 till hösten ett skolval. På denna sida kan du hitta information om skolval, samt ta del av kommunens riktlinjer kring skolval.

Skolvalet inför läsåret 2023 / 2024 är nu stängt.

Du får besked om vilken skola ditt barn har fått plats på under mars månad. Beslutet skickas ut med post.

Skolvalsfilmer

Skolvalsfilmen med textning på finska

Skolvalsfilmen med textning på arabiska

Skolungdomar går i korridoren. Foto Lieselotte Van der Meijs/Astrakan Images AB/Johnér

Foto: Lieselotte Van der Meijs/Astrakan Images AB/Johnér

Val av skola

Barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt från och med höstterminen det år
de fyller sex år och skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen och sedan i
grundskolan. Utgångspunkten är att en elev ska placeras vid den av kommunens
skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Sigtuna kommun
försöker så långt som det är möjligt att tillgodose vårdnadshavares önskemål om
skola. Om en skola inte har plats för alla elever placeras eleven vid en alternativ skola
nära hemmet.

I Sigtuna kommun görs skolval inför start i förskoleklass och årskurs 7 och görs via
en e-tjänst via Sigtuna kommuns webbplats. Önskas plats i en skola vid övriga
årskurser kan ansökan om skolbyte göras. Om en elev flyttat till kommunen ska en
ansökan om skolplacering göras. Alla barn i Sigtuna kommun har rätt till en plats i en
kommunal skolenhet. Sigtuna kommun har därmed en skyldighet att anordna en
skolplacering vid någon kommunal skolenhet i kommunen.

Dessa riktlinjer gäller barn och elever folkbokförda i Sigtuna kommun och som
önskar gå i en kommunal skolenhet med förskoleklass och/eller grundskola.

Skolval till fristående skola

De fristående skolorna i Sigtuna kommun har sina egna regler för placering och urval.
Önskas skolgång i en fristående skola görs ansökan direkt till den fristående skola där
vårdnadshavare önskar att barnet ska gå. Sigtuna kommun handlägger inte
skolplaceringar vid fristående skolor.

Grundsärskola

Mottagande till grundsärskolan sker genom en särskild handläggning på barn- och
ungdomsförvaltningen.

Riktlinje för skolval och skolplacering Pdf, 297.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Placering i förskoleklass och grundskola

Kriterier vid skolplacering i förskoleklass

I Sigtuna kommun sker skolvalet till förskoleklass och till årskurs 7 och kriterierna
för placering skiljer sig åt. Kriterierna tillämpas i fallande ordning (1-3). Sigtuna
kommun har beslutat om följande kriterier vid placering i förskoleklass:
1. Relativ närhet
2. Syskonförtur till förskoleklass
3. Utslagspoäng

Kriterier vid skolplacering i årskurs 7

I Sigtuna kommun sker skolvalet till förskoleklass och till årskurs 7 och kriterierna
för placering skiljer sig åt. Kriterierna tillämpas i fallande ordning (1-2). Sigtuna
kommun har beslutat om följande kriterier vid placering i årskurs 7:

1. Relativ närhet
2. Utslagspoäng

Särskilt om skolplacering vid synnerliga skäl

Barn som går på omsorg på obekväm tid vid Lyan har garanterad plats vid Norrbacka skola. Detta förutsatt att vårdnadshavaren önskar det för att kunna fortsätta nyttja kväll- och/eller nattomsorg. Om vårdnadshavare önskar plats på en annan skolenhet så kan plats inte garanteras på Norrbackaskolan.

Urvalsgrunderna

Relativ närhet

Relativ närhet betyder att en elevs avstånd från hemmet till den önskade skolan och
till en närliggande skola jämförs med andra elevers motsvarande avstånd. Sigtuna
kommun tillämpar relativ närhet i förhållande till en referensskola. Referensskola
fastställs genom att det totala avståndet för eleverna i kommunen till sin
referensskola minimeras. Det är inte alltid den närmsta skolan, men det är en skola
som ligger ändamålsenligt ur en kommunikationssynpunkt. Referensskolan fastställs
utifrån elevens folkbokföringsadress.

Varje skola används som referensskola för maximalt så många elever som den skolan
har platser för. Elever som går i årskurs 6 i en F-9 skola, har i skolvalet inför årskurs
7, sin nuvarande skola som referensskola.

Om två eller fler elever söker en skola och den önskade skolan inte har plats för alla
mäts avståndet från elevernas folkbokföringsadress till den sökta skolan och till
elevernas referensskola. Avståndet till referensskolan subtraheras (minskas) med
avståndet till den sökta skolan. Den elev som får det högsta värdet får platsen, det vill
säga eleven som får det längsta relativa avståndet tilldelas då platsen

Syskonförtur – gäller endast vid skolvalet till förskoleklass

Om en elev inför förskoleklass inte placeras i en önskad skola utifrån den relativa närheten, kan en elev ha syskonförtur till en önskad skola. Om det finns lediga platser på en skola går en elev med syskon före en som inte har syskon - syskonförtur tillämpas alltså vid mån av plats.
Syskonförtur i skolvalet till förskoleklass tillämpas om eleven har syskon i förskoleklass/årskurs 1-5 i den önskade skolan.
Syskonförtur gäller för elever som lever i samma familj boende på samma folkbokföringsadress (juridiska syskon som icke-juridiska syskon). Syskonförtur gäller även juridiska syskon boende på olika adresser.

Utslagspoäng

När ingen av de föregående kriterierna kan urskilja vem eller vilka elever som ska erbjudas en plats avgör utslagspoäng vem som har mest rätt till en plats på skolan. Elever med lägre utslagspoäng får en bättre prioritet.
Systemet som Sigtuna kommun använder för skolvalet tilldelar slumpmässigt varje elev ett visst utslagspoäng. Denna utslagspoäng tilldelas per automatik av systemet och inget som tilldelas manuellt.

Om vårdnadshavaren inte gör ett val?

Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att alla skolpliktiga elever går i skolan.
Skulle vårdnadshavarna av någon anledning avstå från att välja skola, måste barnet
trots det placeras i en skola. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon
anledning, exempelvis om det finns två vårdnadshavare och dessa är inte överens om
valet. Om vårdnadshavarna trots påminnelser inte gör ett aktivt eller giltigt skolval
placeras barnet på en skola nära hemmet.

Vad händer i kommunala skolor efter att en elev har placerats?

När eleven är placerad på en viss skola, beslutar rektorn sedan i organisatoriska och pedagogiska frågor, exempelvis allt som rör klass- och gruppsammansättning, lärare eller pedagogisk inriktning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.