Skolval

Varje år genomför vårdnadshavare till barn som till nästa höst ska börja förskoleklass eller årskurs 7 ett skolval. På denna sida kan du hitta information om aktuellt skolval, samt ta del av kommunens riktlinjer kring skolval.

Skolvalsprocess 2020

Skolvalsprocessen 2020

Här gör du skolvalet

Skolvalet inför läsåret 2020/2021 är nu stängt. Besked om skolplacering skickas ut till vårdnadshavare under mars månad.

Val av skola i Sigtuna kommun

Så långt som möjligt försöker Sigtuna kommun tillgodose vårdnadshavares önskemål om skola. Om en skola inte har plats för alla som sökt kan vårdnadshavares andra eller tredjehandsval komma i fråga.

Barn som går i förskoleklass eller årskurs 6 på en viss skola har rätt att gå kvar i grundskolan på samma skola.

För de kommunala skolorna beslutar barn- och ungdomsnämnden vilka regler som ska gälla, utöver de som finns i skollagen. Enligt skollagen ska en elev placerad på den skola som vårdnadshavaren önskar.

Önskemålet till förskoleklass får frångås om:

 • den önskade placeringen skulle innebära att en annan elev inte får en placering nära hemmet.

Önskemålet till årskurs 7 får frångås om:

 • den önskade placeringen skulle innebära att en annan elev inte får en placering nära hemmet.
 • den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
 • det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Vilka ingår i skolvalet?

 • Skolplikten (obligatorisk förskoleklass) gäller från höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år.
 • Alla elever som ska börja årskurs 7.

Placering i förskoleklass och grundskola

Om en skola inte har plats för samtliga elever som vill gå där måste kommunens egna urvalsgrunder tillämpas:

 • Relativ närhet med referensskola
 • Elever med synnerliga skäl/beslut från den centrala barn- och elevhälsan
 • Syskonförtur till förskoleklass
 • Skolkedja till årskurs 7
 • Lottning

Urvalsgrunderna

Relativ närhet i förhållande till referensskola

Sigtuna tillämpar, som huvudprincip, relativ närhet i förhållande till en referensskola. Om två elever söker en skola och den skolan bara har en plats mäts avståndet till den sökta skolan och elevernas referensskola. Avståndet till referensskolan subtraheras (minskas) med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet får platsen. Eleven som får längst extra att gå om den inte får platsen på den önskade skolan tilldelas platsen.

Referensskolan är den närmaste skolan som kan garantera eleven en plats om den inte får något av sina högre val. Varje skola används som referensskola för maximalt så många elever som den skolan har platser för.

Elever som går på en F-9 skola har, i valet till årskurs 7, sin nuvarande skola som referensskola. Om en elev aktivt ansöker om plats på sin referensskola är eleven garanterad plats där. Om en elev inte kan beredas plats på något av sina val placeras eleven på sin referensskola. Referensskolan är därmed skolan som garanterar närhetsprincipen i Sigtuna kommun.

Elever med synnerliga skäl/beslut från den centrala barn- och elevhälsan

Vissa undantag kan göras för elever med synnerliga skäl efter beslut från den centrala barn- och elevhälsan. Detta kräver en skriftlig ansökan där de synnerliga skälen anges. Ansökan ska göras senast under skolvalsperioden.

Synnerliga skäl kan exempelvis vara:

 • Barn som går på dygnet-runt-förskola på Lyan har garanterad plats vid Norrbackaskolan om vårdnadshavaren önskar det för att kunna fortsätta nyttja kvälls/nattomsorg.
 • Elever i behov av extraordinärt särskilt stöd som endast kan tillgodoses på en specifik skola.

Placering på grund av att en elev har synnerliga skäl prövas i varje enskilt fall och tillämpas restriktivt.

Syskonförtur till förskoleklass

I valet till F-klass tillämpas också syskonförtur om syskon går i årskurs F-5. En elev med syskonförtur har inte förtur framför en elev med skolan som referensskola. Om det finns lediga platser på en skola går en elev med syskon före en som inte har syskon.

Syskonförtur gäller för elever som lever i samma familj boende på samma folkbokföringsadress.

Syskonförtur gäller juridiska syskon boende på olika adresser.

Skolkedja till årskurs 7

För att kunna hålla ihop klasserna från årskurs 6 och framåt tillämpas urvalsgrunden skolkedja enligt nedanstående tabell vid placering av elever i årskurs 7.

Lottning

Om två elever har samma relativa närhet så tillämpas lottning.

Vad händer om vårdnadshavarna inte gör ett val?

Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att alla skolpliktiga elever går i skolan. Skulle vårdnadshavarna av någon anledning avstå från att välja skola, måste barnet trots det placeras i en skola. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon anledning, exempelvis om det finns två vårdnadshavare och dessa är inte överens om valet. Om vårdnadshavarna trots påminnelser inte gör ett aktivt och giltigt skolval placeras barnet på sin referensskola.

Vad händer i kommunala skolor efter att en elev har placerats?

När eleven är placerad på en viss skola, beslutar rektorn sedan i organisatoriska och pedagogiska frågor, exempelvis allt som rör klass- och gruppsammansättning, lärare eller pedagogisk inriktning.

Skolval till fristående skola

De fristående skolorna har sina egna regler för placering och ansökan görs direkt till den fristående skola där vårdnadshavare önskar att barnets ska gå. Det kan vara viktigt att ta kontakt med respektive skola för att se vilka antagningsregler de har.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.