Skolval

Varje år genomför vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 till hösten ett skolval. På denna sida kan du hitta information om skolval, samt ta del av kommunens riktlinjer kring skolval.

Skolungdomar går i korridoren. Foto Lieselotte Van der Meijs/Astrakan Images AB/Johnér

Foto: Lieselotte Van der Meijs/Astrakan Images AB/Johnér

Skolvalet inför läsåret 2022 / 2023 är nu stängt.

Besked om ditt barns placering har skickats ut per brev under mars månad.

Val av skola i Sigtuna kommun

Skolplikten gäller från höstterminen det år man fyller sex år och du som har barn som ska börja förskoleklass till hösten ska därför välja vilken skola du vill att ditt barn ska gå på. Även du som har barn som till hösten ska börja årskurs 7 ska göra ett skolval. Oavsett om ditt barn vill gå kvar på nuvarande skola eller önskar en annan skola inför årskurs 7 behöver ni göra ett skolval

Du gör ditt val i vår e-tjänst här på webben. Så långt som möjligt försöker Sigtuna kommun tillgodose vårdnadshavares önskemål om skola. Om en skola inte har plats för alla som sökt kan vårdnadshavares andra eller tredjehandsval komma i fråga. Det är därför viktigt att ni väljer fler än en skola och rangordnar dem. Om en skola inte har plats för alla elever som har önskat gå där kommer relativ närhet att tillämpas som urvalsgrund. För årskurs 7 kan även vårdnadshavarnas önskemål frångås om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Riktlinje för skolplacering och skolval Pdf, 285.5 kB.

Placering i förskoleklass och grundskola

Om en skola inte har plats för samtliga elever som vill gå där måste kommunens egna urvalsgrunder tillämpas:

  • Relativ närhet med referensskola
  • Elever med synnerliga skäl
  • Syskonförtur till förskoleklass
  • Lottning

Urvalsgrunderna

Relativ närhet i förhållande till referensskola

Sigtuna tillämpar, som huvudprincip, relativ närhet i förhållande till en referensskola. Om två elever söker en skola och den skolan bara har en plats mäts avståndet till den sökta skolan och elevernas referensskola. Avståndet till referensskolan subtraheras (minskas) med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet får platsen. Eleven som får längst extra att gå om den inte får platsen på den önskade skolan tilldelas platsen.

Referensskolan är den närmaste skolan som kan garantera eleven en plats om den inte får något av sina högre val. Varje skola används som referensskola för maximalt så många elever som den skolan har platser för. Referensskolan är därmed skolan som garanterar närhetsprincipen i Sigtuna kommun.

Elever som redan går på en F-9 skola har en garanterad plats på sin nuvarande skola till årskurs 7 men behöver oavsett det göra ett skolval.

Elever med synnerliga skäl

Synnerliga skäl kan exempelvis vara att barn som går på dygnet-runt-förskola på Lyan har garanterad plats vid Norrbackaskolan om vårdnadshavaren önskar det för att kunna fortsätta nyttja kvälls/nattomsorg.
Om vårdnadshavaren önskar plats på en annan skolenhet så kan plats inte garanteras på Norrbackaskolan.

Barn- och ungdomsförvaltningen har även möjlighet att i enskilda fall besluta om särskild placering. Placering på grund av att en elev har synnerliga skäl tillämpas restriktivt.

Syskonförtur till förskoleklass

I valet till F-klass tillämpas också syskonförtur om syskon går i årskurs F-5. En elev med syskonförtur har inte förtur framför en elev med skolan som referensskola. Om det finns lediga platser på en skola går en elev med syskon före en som inte har syskon.

Syskonförtur gäller för elever som lever i samma familj boende på samma folkbokföringsadress. Syskonförtur gäller även juridiska syskon boende på olika adresser.

Lottning

Om två elever har samma relativa närhet så tillämpas lottning.

Vad händer om vårdnadshavarna inte gör ett val?

Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att alla skolpliktiga elever går i skolan. Skulle vårdnadshavarna av någon anledning avstå från att välja skola, måste barnet trots det placeras i en skola. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon anledning, exempelvis om det finns två vårdnadshavare och dessa inte är överens om valet. Om vårdnadshavarna trots påminnelser inte gör ett aktivt och giltigt skolval placeras barnet på sin referensskola.

Vad händer i kommunala skolor efter att en elev har placerats?

När eleven är placerad på en viss skola, beslutar rektorn sedan i organisatoriska och pedagogiska frågor, exempelvis allt som rör klass- och gruppsammansättning, lärare eller pedagogisk inriktning.

Skolval till fristående skola

De fristående skolorna har sina egna regler för placering och ansökan görs direkt till den fristående skola där vårdnadshavare önskar att barnets ska gå. Det kan vara viktigt att ta kontakt med respektive skola för att se vilka antagningsregler de har.

Om du som vårdnadshavare har sökt till en fristående skola och tackat ja till en plats så upphör elevens skolplacering på den kommunala skolan. För att underlätta övergången till en fristående skola är det önskvärt att ni kontaktar kommunen och meddelar att ni ska byta skola.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.