Ansök om fritidshem

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt att söka plats på fritidshem åt sina barn. På fritidshemmet kan ditt barn vara före och efter skoldagen.

Fritidshem erbjuds den del av dagen då eleverna inte går i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete/studier samt restid. Rektor har rätt att begära intyg från arbetsgivare/utbildningsanordnare för att styrka vårdnadshavares arbetstider/studietider.

Hur ansöker jag om plats på fritidshemmet?

Barn som har en heltidsplacering på förskola tilldelas automatiskt en plats på fritidshemmet på den skola där barnet får skolplacering.

Om barnet inte har en plats i förskola, kan vårdnadshavarna ansöka om fritidshemsplats via e-tjänsten.

På e-tjänsten ska aktuella kontaktuppgifter läggas in och uppdateras vid behov.

Om du vill säga upp din plats eller göra ändringar

För dig som redan har barn på fritids kan du dygnet runt genom att logga in på dina sidor:

  • Besvara platserbjudanden
  • Ändra din inkomst
  • Säga upp din plats, det är två månaders uppsägningstid från det datum du gör uppsägningen via e-tjänsten.

Vilka elever har rätt till en plats i fritidshem?

Fritidshem erbjuds elever i förskoleklass till och med årskurs 6 om:

  • vårdnadshavarna arbetar eller studerar (14 kap 5 § skollagen)
  • vårdnadshavarna är sjukskrivna eller får sjukersättning (14 kap 5 § skollagen)
  • eleven behöver av särskilt stöd (14 kap 6 § skollagen)

Om någon av vårdnadshavarna är arbetssökande eller föräldraledig har barnet inte rätt till plats på fritidshemmet.

Om någon av vårdnadshavarna blir arbetssökande, föräldraledig eller får förändrad inkomst är de skyldiga att registerna detta via e-tjänsten.

I vilka årskurser har elever rätt till plats i fritidshem?

Fritidshem erbjuds elever som går förskoleklass till och med sista juli det år barnet slutar årskurs 6.

Fritidshemsplacering avslutas automatisk 31 juli det år eleven går ut årskurs 3. Om det finns ett fortsatt behov av plats i fritidshemmet ska kontakt tas med verksamhetshandläggare på kommunen.

Vilka öppettider har fritidshemmen?

Kommunala och fristående fritidshem har öppet 06.30-18.30 om behov finns.

När kan fritidshemmen ha avvikande öppettider?

Fritidshemmen har stängt under ett fåtal studiedagar per läsår. Fritidsverksamhet har möjlighet att stänga en dag i månaden från och med tidigast klockan 16.00 för planering. Vårdnadshavare ska informeras minst två månader innan avvikande öppettider/studiedag.

Vid avvikande öppettider/studiedag ska alternativ omsorg erbjudas de barn vars vårdnadshavare har behov av det. Behovet ska meddelas till verksamheten senast två veckor innan. Vid avvikelser från öppettider/studiedagar har verksamheterna möjlighet att samverka. Detta innebär att barn kan få vistas på annan enhet dessa tillfällen.

Får barn vara i verksamheten vid ledighet och semester?

Har vårdnadshavare semester eller schemalagd ledighet är grundprincipen att barnet inte har behov av omsorg och barnet deltar under denna period inte i verksamheten. Finns behov av omsorg, kan det behöva styrkas med intyg.

Om vårdnadshavare tar ut föräldraledighet för barnet som går i verksamheten har barnet inte rätt till omsorg.

Var lägger jag in vistelsetiderna för mitt barn?

Vårdnadshavare ska ange elevens vistelsetimmar i e-tjänsten. Schema över elevens vistelsetider ska läggas in i Tempus och ska uppdateras vid förändringar. Elevens schema ska stämma överens med angivna vistelsetimmar i e-tjänsten.

Vad händer med platsen om jag blir arbetssökande eller föräldraledig?

En elevs placering på fritids avslutas två månader efter syskons födelse eller efter att vårdnadshavare blivit arbetslös.

Vid frågor

Har du frågor eller funderingar som rör ansökan om fritidshem kan du vända dig till ansvariga verksamhetshandläggare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.