Trygghet, trivsel och arbetsro

Förskolan ska vara en trygg plats för alla barn. I Sigtuna kommuns kommunala förskolor har vi ett gemensamt trygghetsarbete.

Förskolebarn ligger på mage och har samling

Likabehandling

Arbetet för likabehandling är en stor del av förskolans värdegrundsarbete och syftar till att alla barn ska ha lika villkor för att lyckas och må bra. Respekten för alla människors lika värde ska främjas i förskolan.

Alla har olika behov

Alla är vi olika. Alla barn ska därför behandlas utifrån just sina förutsättningar och behov. Likabehandling innebär därför inte att alla ska behandlas på samma sätt. Vissa barn behöver mer stöd i det sociala samspelet, andra kan behöva tekniska hjälpmedel. En strävan ska vara att väga upp de skillnader som finns i barns förutsättningar att ta till sig utbildning och på så sätt skapa / främja lika villkor.

Främja alla barns lika rättigheter och möjligheter

Förskolan ska aktivt främja alla barns lika rättigheter och möjligheter. Barn i förskolan ska skyddas mot diskriminering utifrån dessa grunder:
  • etnisk tillhörighet
  • funktionsnedsättning
  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • religion eller annan trosuppfattning
  • sexuell läggning
  • ålder

Diskriminering och kränkande behandling

Varje år ser förskolorna över sina planer mot diskriminering och kränkande behandling. Syftet med förskolans arbete är att motverka, förebygga och förhindra kränkande behandling, diskriminering och trakasserier på förskolan. I varje förskolas plan har man gjort ett nuläge där man analyserar allt underlag som rör trygghetsarbetet på förskolan och sammanställer det. Planen innehåller även aktiviteter och åtgärder som tas med i förskolans arbetsplan samt huvudmannens (kommunens) verksamhetsplaner.

Anmäla kränkande behandling

Anmälningar om kränkande behandling görs av skolpersonal och rektor. Du som vårdnadshavare ska därför vända dig till förskolans personal direkt om ditt barn har blivit utsatt för kränkande behandling.

Gemensamma riktlinjer för trygghet och arbetsro på förskolan

Våra gemensamma riktlinjer gäller på samtliga förskolor i Sigtuna kommun. De lagar som gäller i övriga samhället gäller också i förskolan. Lagbrott kan leda till att förskolan lämnar in en polisanmälan.

Nolltolerans mot kränkande behandling och mobbning

Om en anställd i förskolan uppmärksammar en kränkande behandling eller diskriminering, är förskolan skyldig att anmäla detta till huvudman. Varje ärende utreds och hanteras enligt Sigtuna kommuns rutiner.

Obehöriga får inte besöka förskolan

Obehöriga får inte vistas på förskolans område. Uppmärksammar vi någon som inte har en anledning att vara på förskolans område, kommer den personen att avvisas.

Uppföljning av trygghetsarbetet i förskolan

I Sigtuna kommuns förskolor har vi ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete. Det betyder att alla förskolor och även huvudmannen (kommunen) hela tiden utvärderar och utvecklar verksamheten enligt en gemensam process. Trygghet, trivsel och arbetsro följs upp på följande sätt:

Enkät/frågeformulär till föräldrar och vårdnadshavare

Du som förälder eller vårdnadshavare är en viktig del i att utveckla kvaliteten i förskolans verksamhet. På våren skickas ett frågeformulär ut till samtliga vårdnadshavare där du får svara på frågor som handlar om delaktighet, kommunikation och samverkan med förskolan. Resultaten sammanställs och analyseras på både de enskilda förskolorna och övergripande i kommunen.

Utifrån analyserna tar förskolorna fram aktiviteter och åtgärder som skrivs in i förskolans arbetsplan och i planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Skanningsverktyget

Varje år utvärderar förskolan sin verksamhet utifrån läroplanens mål och gör en bedömning av hur väl verksamheten når målen. Utifrån bedömningen identifierar förskolan utvecklingsområden, både på grupp- och organisationsnivå. Dessa utvecklingsområden knyts sedan ihop med aktiviteter som ingår i förskolans arbetsplan.

Återkoppling till vårdnadshavare

Som vårdnadshavare får du ta del av förskolans trygghetsarbete och resultaten från undersökningarna vid ett föräldramöte varje höst. Din förskolas resultat sammanställs och publiceras på förskolans hemsida i slutet av höstterminen. Huvudmannen (kommunen) sammanställer även hela förvaltningens kvalitetsresultat i en årlig rapport som publiceras här på webbplatsen.

Oro eller synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter om ditt barns situation i förskolan/skolan/fritidshemmet ska du i första hand kontakta personal på barnets avdelning i förskolan, respektive mentor på skolan eftersom de känner ditt barn bäst. Om du känner att oron kvarstår efter samtal med personalen eller om du har synpunkter som rör utredningar, kartläggningar och verksamhets- och organisationsfrågor ska du kontakta din förskolas/skolas rektor.

Om du trots samtal med rektor fortfarande känner oro eller upplever att du inte har fått svar på din synpunkt vänder du dig till kommunens barn- och ungdomsförvaltning via kommunens synpunktsverktyg.

Lämna en synpunkt

Sigtuna kommuns Barn- och elevombudsman

Kommunens barn- och elevombudsmans främsta uppgift är att fånga upp synpunkter och klagomål från vårdnadshavare när det gäller särskilt stöd, trygghet och likabehandling i de kommunala förskolorna och skolorna. I sitt arbete med att bistå för att lösa uppkomna situationer utgår kommunens barn- och elevombudsman alltid från barnens och elevernas rättigheter med tydligt fokus på deras bästa. Kommunens barn- och elevombudsman kontaktar då alltid rektor i förskolan/skolan och redogör för ärendet (om inte vårdnadshavaren har bett att få vara anonym). Kommunens barn- och elevombudsman bistår förskolan/skolan med råd när det gäller att lösa situationen som ligger bakom vårdnadshavarens kontakt.

I vissa fall kan kommunens barn- och elevombudsman delta i ett första möte mellan vårdnadshavare och förskola/skola för att hjälpa till med kommunikationen och tillgodose att båda parter blir lyssnade på.

All personal inom förskolan och skolan är skyldig att anmäla kränkningar till rektor som i sin tur ska informera kommunens barn- och elevombudsman/huvudman.

Önskar du komma i kontakt med kommunens barn- och elevombudsman mejla kontaktcenter@sigtuna.se eller ring 08-591 26 000.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.