Hantering av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, folkbokföringsadress, personnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress eller bilder som visar vem du är.

Hur barn- och ungdomsnämnden hanterar dina personuppgifter

Exempel på vanliga personuppgiftsbehandlingar är att vi samlar in, registrerar, organiserar, strukturerar, lagrar, bearbetar, överför eller raderar uppgifter.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter i den omfattningen som behövs för att säkerställa att barn och elever får sina rättigheter tillgodosedda samt att verksamheten är likvärdig och effektiv.

I enlighet med dataskyddsförordningen behandlar vi enbart de personuppgifter som behövs för att fullgöra myndighetsutövning, rättsliga förpliktelser samt utföra uppgifter och administration av allmänt intresse inom förskole- och skolverksamhet. Detta kan innebära att vi behöver behandla känsliga personuppgifter till exempel hälsouppgifter, uppgifter om modersmål eller specialkost.

För bildpublicering och marknadsföring samlar vi in samtycken från vårdnadshavare och elever (från 13 års ålder).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår informationshantering omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket för allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att behandlas den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vad gäller om du samtyckt till att vi behandlar dina uppgifter?

Om vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av ditt samtycke har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. I så fall får vi inte längre behandla dina personuppgifter för den situationen, till exempel för att publicera bilder på ett barn på webben.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part). Exempel på detta är: 1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. 2) Uppgifter från andra myndigheter. 3) Uppgifter från upplysningsföretag, banker eller kreditvärderingsinstitut.

När är du skyldig att lämna uppgifter till oss?

För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär. Om du inte lämnar de uppgifter vi begär blir följden att du inte kan teckna avtal med oss. Det kan till exempel gälla ansökningar om barnomsorg, skolskjuts med mera.

Vilka kan vi komma att lämna dina personuppgifter till?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut uppgifterna, och till personuppgiftsbiträden som behandlar information för vår räkning.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med 1) Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer). 2) IT-tjänster (ge verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar). 3) Transporter (logistikföretag, taxi- och bussbolag för persontransporter). 4) Personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar, företagshälsovård).

Vilka rättigheter har du som innevånare?

Som registrerad har du rätt att begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig vi hanterar. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade (så kallad dataportabilitet). För att göra en begäran kontakta kommunens Kontaktcenter.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens Kontaktcenter per telefon, mejl eller besök som hjälper dig vidare.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun, organisationsnummer 212 000 - 0225, med adress Sigtuna kommun, 195 85, Märsta, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde.

Vem är dataskyddsombud?

Nämndens dataskyddsombud finns på kommunledningskontoret. Dataskyddsombudet nås via kommunens kontaktcenter.

Har du synpunkter på vår hantering?

Tycker du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och vill klaga på den kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten IMY som är tillsynsmyndighet på området.

Två barn gräver i sandlådan. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.