Elevhälsa i grundskolan

Elevhälsan arbetar för att eleven ska ha en god hälsa och få rätt förutsättningar för inlärning. Elevhälsans personal samarbetar tätt med skolans personal för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Glad skolflicka i lekställning

Förebyggande och hälsofrämjande arbete

För elevhälsa i grundskolan arbetar specialpedagoger, psykologer, skolkuratorer, skolsköterskor och skolläkare riktade mot kommunala grundskolor och grundsärskolan.

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje elev. De ska även hjälpa eleven att nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar. Elevhälsan är främst förebyggande och hälsofrämjande och arbetar på uppdrag av respektive skolas rektor utifrån skollagen.

 • Elevhälsan arbetar för att eleven ska ha en god hälsa och få rätt förutsättningar för inlärning. Elevhälsans personal samarbetar tätt med skolans personal för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.
 • I Elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog.

Tystnads- och anmälningsplikt

 • Alla som arbetar inom barn- och elevhälsan har tystnadsplikt. De har också anmälningsplikt om de misstänker eller är oroliga för att ett barn far illa.

Skolsköterska/skolläkare

Skolsköterskan följer elevens hälsoutveckling och inbjuder till återkommande hälsobesök för att följa hälsa och utveckling. Skolsköterskan har tystnadsplikt. Elev, vårdnadshavare eller skolans personal kan kontakta skolsköterskan för ett besök.

Skolsköterska och skolläkare har huvudansvaret för hälsobesök och vaccinationer.

Om en elev vill besöka skolläkaren hjälper skolsköterskan eleven att boka en tid. Elev, vårdnadshavare eller skolans personal kan ta kontakt med skolsköterskan för att få en läkartid.

Kurator

Kuratorn finns för eleverna och erbjuder stödsamtal. Kuratorn kan även erbjuda stöd i grupp, i klass eller till andra viktiga personer i elevens närhet.

Elever, vårdnadshavare eller skolans personal kan kontakta kurator för ett besök.

Psykolog

Psykologen erbjuder stöd om elevens skolsituation och inlärning. Psykologen kan hjälpa till med utredning för att få svar på frågor som rör elevens skolsituation. Psykologen kan även hjälpa eleven vidare till andra vårdenheter om det behövs. Det kan till exempel vara till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Psykologen har tystnadsplikt.

Elev, vårdnadshavare eller skolans personal kan ta kontakt med skolans rektor för att träffa skolans psykolog.

Special­pedagog

Specialpedagogen arbetar med eleven och elevens lärare för att eleven ska få den hjälp som behövs för att nå skolans kunskapskrav i alla ämnen. Om eleven har svårigheter i sitt skolarbete hjälper specialpedagogen till med att göra en utredning som ska ge en så bra bild som möjligt av vilken hjälp eleven behöver.

Om eleven känner att den har svårt i något ämne kan eleven tala om det för sin lärare eller vända sig direkt till skolans specialpedagog.

Elevhälsans medicinska insatser, EMI (tidigare skolhälsovården)

Skolhälsovården kallas numera EMI, elevhälsans medicinska insatser, och ingår i den samlade elevhälsan.

Vid skolstart tar EMI över ansvaret med att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC).

Skolläkare och skolsköterskor finns på alla skolor

Alla skolor i Sigtuna har en skolsköterska och en skolläkare knuten till sig. Skolläkarna har regelbundet mottagning på skolorna för skolrelaterade problem eller medicinska frågor om barnets utveckling. Kontakta skolsköterskan för att boka tid med skolläkaren.

Hälsobesök, samtal och vaccinationer
Alla elever i våra skolor erbjuds enskilda hälsobesök och hälsosamtal hos skolsköterskan. Vårdnadshavare är alltid välkomna att vara med vid besöken.

EMI erbjuder vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsobesök och vaccinationer i skolan

 • Förskoleklass: En hälsoenkät från vårdnadshavare och tidigare hälsoundersökningar gjorda på BVC ligger till grund för det första hälsobesöket, där ni bland annat pratar om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan tar därför in pedagogernas bedömning av hur den första tiden i skolan har varit. Vid hälsobesöket undersöks barnets längd- och viktutveckling, syn och hörsel.
 • Årskurs 2: Hälsobesök med kontroll av längd- och viktutveckling. Vaccination dos 2 mot mässling, påssjuka och röda hund
 • Årskurs 4: Hälsosamtal med kontroll av längd- och viktutveckling och rygg. Elever och vårdnadshavare fyller i en hälsoenkät i förhand, som är utgångspunkt för samtalet.
 • Årskurs 5: Vaccination mot HPV (humant papillomvirus) till både flickor och pojkar. Vaccinationen sker vid två tillfällen med cirka sex månaders mellanrum.
 • Årskurs 7: Hälsosamtal med kontroll av längd- och viktutveckling och rygg. Elever och vårdnadshavare fyller i en hälsoenkät i förhand, som är utgångspunkt för samtalet. Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhost

Nyanlända elever

EMI erbjuder hälsosamtal för nyanlända elever och en allmän hälsoundersökning. De får också kompletterande vaccinationer om det behövs.

Elever som saknar vaccinationer

Elevhälsan kan vaccinera de barn som inte har ett fullgott vaccinationsskydd mot stelkramp, difteri, kikhosta, polio, mässling, påssjuka och röda hund samt humant papillom virus upp till 18 års ålder.

Registrering av vaccinationer

Alla vaccinationer som ges av EMI registreras enligt lag till ett vaccinationsregister.

Läs mer om Vaccinationsregistret på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilda insatser

Elever med kroniska sjukdomar, funktionshinder eller elever med olika inlärningshinder kan behöva särskilda insatser. EMI kan hjälpa till så att skolsituationen och arbetsmiljön blir så bra som möjligt. Många gånger är EMI en bro mellan familjen, elevens behandlande läkare och skolan.

I EMI:s uppdrag ingår också:

 • Hälsorådgivning
 • Enklare sjukvårdsinsatser
 • Telefonrådgivning
 • Hjälp till hänvisning till övrig sjukvård
 • Att bevaka elevens arbetsmiljö ur ett medicinskt perspektiv
 • Att samarbeta med övriga medlemmar i elevhälsoteamet och skolpersonalen
 • Att bidra med medicinsk kunskap till skolans pedagogiska verksamhet

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.