Trafikstrategi

Arbetet med trafikstrategin avbröts våren 2018 för att återupptas i samband med att en ny översiktsplan kommer att tas fram under nuvarande mandatperiod. På så vis kommer trafikstrategin att få en tydligare koppling till översiktsplanen, som är huvuddokumentet för den övergripande planeringen i kommunen.

Innehåll på denna sida

Arbetet hittills

Den 9 januari 2018 hölls ett dialogmöte på kvällstid där alla boende och verksamma i kommunen var välkomna för att få information om processen och diskutera hur människor ska resa och hur varor bör transporteras i kommunen. Intresset för mötet var stort med många deltagare som bidrog med underlag till arbetet med framtagande av en ny trafikstrategi som pågår. Invånarna och andra intressenters bidrag till trafikstrategin, i form av synpunkter och kunskap, kommer att vara en värdefull tillgång i arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen med tillhörande trafikstrategi. Här kan du läsa en sammanställning av vad som sades under kvällen. Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Stadsbyggnadskontoret fick i februari 2017 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny trafikstrategi för Sigtuna kommun. Den nya strategin ska visa på prioriteringar av trafikslag och vara ett hjälpmedel för en hållbar kommun ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Mellan den 7 december 2017 och den 31 januari 2018 fanns en enkät ute på kommunens hemsida med frågor kring hur man reser och hur man vill resa. Engagemanget för trafikfrågor hos kommunens invånare visade sig vara stort då vi fick in 572 svar. Här kan du läsa en sammanställning av enkätsvaren. Pdf, 235.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.