Trafiknätsanalys

Trafiknätsanalys för Sigtuna kommun avser gatu- och vägnätet i Sigtuna, Märsta och Rosersberg. I analysarbetet beaktades huvudsakligen trafiksäkerhet och framkomlighet för olika trafikantgrupper.

Syftet med trafiknätsanalys

  • Att funktionsindela trafiknäten och visa vilka anspråk på framkomlighet och trafiksäkerhet som trafikslagen har inom olika delar.
  • Visa var i gatunätet det finns motstridiga villkor.
  • Föreslå åtgärder som begränsar dessa konflikter.
  • Föreslå hastighetsklassificering av vägnätet. Detta innebär prioriteringar av vissa trafikslags anspråk på säkerhet och framkomlighet.
  • Att visa var det finns kvarvarande kvalitetskonflikter som måste lösas med förändrad utformning av trafikmiljön.

Referensgrupp

Vid framtagandet av Trafiknätsanalysen genomfördes ett omfattande referensgruppsarbete. Referensgruppen bestod av SL, Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Cykelfrämjandet, NTF, skolor i kommunen, Pensionärernas Riksorganisation, PRO samt Hanikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO. Dessutom inbjöds allmänheten, genom annonsering, att delta genom att lämna synpunkter på arbetsmaterialet vid två utställningstillfällen. Genom detta arbete ville vi nå ut till så stor del som möjligt av de olika trafikantkategorier som finns representerade i kommunen. Kommunen samlade in värdefulla kunskaper, idéer och erfarenheter som skulle kunna bidra till ett så bra resultat som möjligt.

Kommunen bad om synpunkter gällande

  • Säkerhet. Var finns det problem? Förslag till förändringar. Var är det bra idag?
  • Framkomlighet. Var finns det framkomlighetsproblem? Hur kan framkomligheten förbättras?
  • Målpunkter. Vilka målpunkter är viktiga? Finns det målpunkter som är svåra eller omöjliga att nå idag?

Referensgruppen skulle utgå från gång- och cykeltrafikperspektivet samt kollektivtrafik- och biltrafikperspektivet.

Trafiknätsanalysen blev klar i maj 2003 och utgör ett mycket viktigt underlag i kommunens trafiksäkerhetsarbete samt är även en viktig komponent i kommunens trafikplaneringsarbete.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.