Parkeringsövervakning

Om du bryter mot gällande parkeringsregler på kommunens mark riskerar du att få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift. Här finns information om hur du betalar och bestrider en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift och skillnaden mellan dessa.

Parkeringsanmärkning

Parkeringsanmärkning utfärdas på allmän platsmark till skillnad från kontrollavgift som utfärdas på tomtmark.

Gatumark eller allmän platsmark

Med gatumark menas allmän platsmark. Gatumark är offentlig och ägs av kommunen och är generellt sett alla gator och torg. Parkeringsupplåtelsen sker enligt den offentligrättsliga lagstiftningen. Om du parkerar fel på gatumark riskerar du att få en parkeringsanmärkning som utfärdas av kommunen, och det innebär för närvarande att du måste betala mellan 700 och 1000 kronor. Du riskerar en ny parkeringsanmärkning på ditt fordon om du låter fordonet stå kvar felparkerad och en ny parkeringsanmärkning kan utfärdas nästa dygn under förutsättning att det gått minst sex timmar från första rapporteringen. Maximalt kan ett fordon få fem parkeringsanmärkningar på samma plats. Efter tre dygn kan fordonet flyttas bort av kommunen.

Betalning

Den som är registrerad ägare på fordonet som fått en parkeringsanmärkning ansvarar för att parkeringsanmärkningen betalas.

Om du har fått en parkeringsanmärkning betalar du in avgiften till Transportstyrelsens Bankgiro 5051-6905. Vid betalning uppger du det OCR/ärendenummer som finns på parkeringsanmärkningen.

Du kan också betala via QR-koden som finns med på parkeringsanmärkningen, denna läses av med hjälp av mobiltelefon.

QR-koden leder till vår upphandlade leverantör Paypr där olika betalningsalternativ kan väljas, exempelvis Swishbetalning, kortbetalning eller faktura inom 14 dagar. För utländska bilister erbjuds endast kortbetalning.

Bestridande

Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning ska det ske skriftligen till Polisen i det län som parkeringsanmärkningen utfärdats. I bestridandet ska ägaren till fordonet ange de omständigheter och den bevisning bestridandet grundas på. Använd registreringsnummer eller OCR/ärendenummer som referens.

För att slippa påminnelseavgift måste hela felparkeringsavgiften betalas in innan ett eventuellt bestridande. Om bestridandet leder till att betalningsansvar undanröjs återbetalas felparkeringsavgiften.

Blankett och mer information om bestridande av parkeringsanmärkning på polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skicka blanketten till

Polisregion Stockholm

Polismyndigheten
Region Stockholm
106 75 Stockholm
E-post: registrator.stockholm@polisen.se

Kontrollavgift

Kontrollavgift utfärdas på tomtmark till skillnad från parkeringsanmärkning som utfärdas på allmän platsmark. Här kan du läsa mer om skillnaden mellan kontrollavgift och parkeringsanmärkning.

Tomtmark

Med tomtmark menas fastighetsägd mark som är privat. Det kan till exempel vara parkeringhus/garage eller utomhusparkering på mark som är belägen inom fastighet. Tomtmark kan ha både privata, kommunala eller andra ägare och upplåtelsen av parkering på tomtmark sker på civilrättslig grund. På tomtmark beivras felaktiga uppställningar med kontrollavgift av fastighetsägaren eller annat bolag som fastighetsägaren anlitat. Kontrollavgiftens storlek kan variera. Ett enkelt sätt att veta om du befinner dig på en parkering som hör till tomtmark är att det är skyltat med entrepenörstavla vid infarten till området.

Betalning

Den som är registrerad ägare på fordonet som fått en kontrollavgift ansvarar för att kontrollavgiften betalas.

Om du har fått en kontrollavgift betalar du in avgiften till Hojab Parkeringsservice Plusgiro 84 26 03-3. Vid betalning uppger du det OCR/ärendenummer som finns på kontrollavgiften.

Bestridande

Anser du att en kontrollavgift som är utfärdad av kommunen är felaktig kan du bestrida den till Hojab Parkeringsservice. Innan du bestrider är det viktigt att du kontrollerat att det är kommunen som utfärdat kontrollavgiften. Har du fått en kontrollavgift av ett annat parkeringsbolag gäller andra regler, kontakta parkeringsbolaget som utfärdat kontrollavgiften för att få mer information.

Bestridande av kontrollavgiften ska göras skriftligen till
HOJAB Parkeringsservice
Box 102
169 81 Solna

I bestridandet anges kontrollavgiftens ärendenummer, fordonets registreringsnummer, orsak till bestridandet samt namn och adress.

Bestrids kontrollavgiften ska inte avgiften betalas innan ärendet är färdigbehandlat. Beviljas rättelse behöver kontrollavgiften inte betalas.

Anmäla felparkerat fordon

Dagtid – Under dagtid ringer du till kommunens huvudnummer, 08-591 260 00, om du vill rapportera ett felparkerat fordon. Våra parkeringsövervakare meddelas och åker för att bedöma och utfärda parkeringsanmärkning eller kontrollavgift.

Kvällstid – Om du ser ett felparkerat fordon under kvällstid när kommunens kontaktcenter är stängt ringer du 08 - 454 25 66 till SOS Alarm som sedan kontaktar våra parkeringsövervakare. Parkeringsövervakaren åker för att bedöma och utfärda parkeringsanmärkning eller kontrollavgift.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.