Frågor och svar

Frågor och svar om de vanligaste frågorna kring vinterväghållningen i kommunen.

I vår FAQ kan du få svar på de vanligaste frågorna som rör snöröjningen. Du är också välkommen att kontakta vårt kontaktcenter om du inte hittar svaret på din fråga

Allmänt om snöröjning

När kommer plogbilen till min gata?

Plogbilen kommer efter snöfall, men exakt tidpunkt är det svårt att svara på. Vi börjar ploga bort snön när det har snöat fem centimeter och snöfallet fortsätter. Målet är att de större vägarna ska ha röjts innan morgontrafiken och därför röjer vi först prioriterade gator samt gång- och cykelleder. Sigtuna kommun har förutom egna plogbilar även ett antal entreprenörer som hjälper oss vintertid. Beroende på vädret så tar det upp till 24 timmar, efter avslutat snöfall, innan avslutad insats.

Varför kommer plogbilen alltid så sent till min gata?

I första hand plogar vi prioriterade gator, gång- och cykelvägar. Därefter tar vi övriga gator så skyndsamt vi kan.

Varför ligger det plogvallar vid min uppfart?

Tyvärr läggs det ibland upp vallar vid infarten till tomten och det beror på att plogbilen inte har någon annanstans att lägga snön. Vi försöker i möjligaste mån att undvika att snö plogas upp på enskilda fastigheter eller uppfarter. Vår personal som utför snöröjning måste prioritera trafikanter, trafiksäkerheten och framkomlighet. Vi är angelägna om att få bort så mycket snö som möjligt från gator och gångvägar så fort det är möjligt. Uppkastad snö och snövallar som kan uppstå efter att plogbilen gått förbi är det fastighetsägarens ansvar att ta bort. Att röja undan snön framför infarten är fastighetsägarens ansvar, även om snövallen har uppstått när vägen har snöröjts.

Det är halt på trottoaren eller cykelvägen. Vem ansvarar för att sanda?

Kommunen ansvarar övergripande för snöröjning och halkbekämpning i våra tätorter.

Varför plogar ni inte när det snöar?

Varje snöröjningstillfälle är mycket resurskrävande. Det är ett mer rationellt arbetssätt att inte ploga upprepade gånger. Vi plogar ibland under pågående snöfall om det väntas bli långvarigt.

Varför plogar ni när det bara är några få centimeter med snö?

Ibland gör vi insatser i förebyggande syfte om det riskerar att frysa på. Annars blir det isvallar som skapar stora svårigheter för framkomlighet och säkerhet.

Varför snöröjer ni på natten?

På natten är det mindre trafik ute på vägarna, så det underlättar för oss och våra entreprenörer, som helst vill få undan snön före invånarna på morgonen ska ge sig ut på gator samt gång- och cykelvägar. Snöröjning på natten görs för invånarnas bekvämlighet – men även för vår trygghet och säkerhet.

Varför lägger ni snön på gator och torg?

Gångbanor och vissa ytor på torg och gator måste ibland användas för lagring av snön. Vi försöker undvika att forsla bort snöhögar om de inte är nödvändigt för trafiksäkerheten eller på annat sätt riskerar trygghet och säkerhet.

Varför ligger det snö på många trottoarer?

Vissa trottoarer och gångvägar används som snöupplag under vintern eftersom det är svårt att forsla bort all snö. Så långt det är möjligt hålls den ena trottoaren öppen längs de prioriterade gatorna. Självklart prioriteras trottoarer vid skolor, förskolor och övriga vägar som används av många barn.

När transporteras snön bort från trottoarer och gator?

Bortforsling av snön sker på vissa platser i kommunen när snömängderna är stora. Det görs när trygghet och säkerhet för trafikanten riskeras eller när framkomligheten allvarligt påverkas.

När sandar ni gator och gång- och cykelvägar?

Sandning sker när det blir halka eller när det finns risk för halka. Sandning och saltning sker ibland i förebyggande syfte på prioriterade gator och gång- och cykelvägar. Övriga gator samt gång- och cykelvägar sandas när halka uppstår.

När tar ni bort ojämnheter på gator och gång- och cykelvägar?

Vi försöker så långt det är möjligt undvika att det blir ojämnheter på gator och gång- och cykelbanor. Under vintersäsongen kan vi skrapa bort is på prioriterade huvudgator, bussgator och prioriterade gång- och cykelvägar.

Man ser ibland att snöröjare åker förbi oplogade och osandade gator?

Alla snöröjningsmaskiner arbetar inte åt Sigtuna kommun. Det kan vara ett fordon som är på väg att hämta sand eller är på väg till en prioriterad gata eller fastighet som exempelvis vid en skola eller förskola. Fordon i kommunens tjänst är märkta med dekaler.

Vem beslutar när plogning ska utföras?

Under dagtid är det enhetschefen för gatudriften i kommunen gör en bedömning när snöröjning ska påbörjas och omfattningen. På kvällen eller under natten är det tjänstgörande vaktchef som tar beslut om insatserna, Ansvariga kontrollerar snödjup och halka på olika ställen i kommunen. Arbetsinsatsen baseras på en bedömning av temperatur, vind, snömängd samt väderleksprognoser om väntade snömängder.

Varför släpper ni inte ner plogbladet ordentligt?

De maskiner vi använder har en plog med så kallat flytläge, det vill säga den använder plogens egen tyngd och "flyter" på snön. När snön är hårt packad blir det svårt att komma ner på "bar mark". Det blir ofta en snöyta kvar som snabbt blir moddig när bilar eller gående passerat, och den måste oftast köras ett par gånger för att bli bra. Av säkerhetsskäl används flytläge och inte tryck på plogbladet. Skulle det komma exempelvis en kantsten eller ett brunnslock i vägen för plogen, så motsvarar den en allvarlig krock för föraren.

Vilka gator ansvarar kommunen för?

Kommunen ansvarar för gator och lokala vägar i våra tätorter. Trafikverket ansvarar över stora vägar som exempelvis väg 263 och E4:an.

Felanmälan i samband med snöröjning

Vad gör jag om skador uppstår i samband med kommunens arbete?

Tyvärr kan det hända att ett staket eller en häck skadas vid snöröjning. Staket, murar och liknande mot gatan måste kunna hålla det tryck som uppkommer från en normal plogvall. Om en skada ändå uppstår kan du göra en felanmälan till kommunen direkt på hemsidan.

Var ska jag vända mig för att anmäla problem med framkomligheten?

Skulle något inträffa kan du omgående göra en felanmälan till kommunen direkt på hemsidan.

Plogbilen har kört sönder min brevlåda. Vad ska jag göra?

Det händer ibland att våra fordon och maskiner orsakar skador på staket, häckar och postlådor vid snöröjning. Om det inträffar kan du enkelt göra en felanmälan direkt på kommunens hemsida genom att klicka här. Tänk på att plogningen ska kunna ske på gatans hela bredd och att området mellan gatan och din tomtgräns är avsedd för snöupplag för kommunens snöröjningsfordon. Kommunen kan tyvärr inte ersätta föremål som du har placerat utanför din tomtgräns.

En belysningsstolpe har blivit nedplöjd och den verkar strömförande. Vad gör jag?

Vid akuta fel som kan medföra fara för människor och djurs liv eller hälsa, alternativt medföra allvarlig skada på egendom eller anläggning är vi tacksamma om ni tar kontakt med kontaktcenter under kontorstid kl. 8­–17 på telefon 08-591 260 00. Övriga tider kan du kontakta SOS-alarm på telefon 08-454 25 66.

Hur kontrollerar ni om det har snöröjts?

Vi gör stickprov med jämna mellanrum, men kan omöjligt kontrollera alla vägar dagligen. Vid normala snöfall där du upplever att den kommunala gatan inte har plogats och sandats som den ska, vill vi gärna att du gör en felanmälan till kommunen här. Vi besiktigar våra gator efter kraftiga snöfall och har kontinuerlig kontakt med våra entreprenörer.

Invånarens rättigheter och skyldigheter

Jag har ingenstans att lägga snön som kommit på min fastighet. Vad gör jag?

Som fastighetsägare har du skyldighet att ta hand om snön på din tomt. Du får inte lägga ut snö på gatan eller framför plogvall. Ett alternativ är att kontakta privat tjänsteföretag som mot betalning utför bortforsling av snön.

Vems ansvar är det att skotta framför postlådan?

Det är fastighetsägarens ansvar att röja snön framför postlådan. Kommunen skottar inte framför postlådor eftersom dessa ska placeras innanför tomtgränsen.

Kan jag få hjälp av kommunen med borttagning av plogvall?

Tyvärr så erbjuder inte kommunen den typen av service för närvarande.

Grannen plogar ut sin snö på gatan, får man verkligen göra så?

Den snö som skottas från tomter, portar eller tak får inte läggas ut på gatan eller på plogvallen. Snön måste tas om hand inne på respektive tomt. Om du för ut snö på gatan kan det medföra en trafikfara och dessutom kan snön som skottas ut på gatan föras in på grannens infart när plogbilen kommer. Om det blir för fullt med snö inne på din tomt får du själv bekosta bortforsling.

Får jag lägga snö från tomten på vägen?

Nej, det får du inte. Fastighetsägaren är skyldig att ta hand om snön på sin tomt eller bekosta bortforslingen av den. Det är även viktigt att se till att istappar eller snö inte faller ner på gångtrafikanter.

Vilka skyldigheter har jag som fastighetsägare?

Du som fastighetsägare ansvarar själv för att snö på din tomt och garageinfart omhändertas. Snövallen som uppstår efter att plogbilen får du själv ta bort.

Finansiering och upphandling

Hur bestäms vilka entreprenörer som snöröjer åt kommunen?

Snöröjning i kommunen upphandlas med jämna mellanrum, vartannat eller vart tredje år. Kommunen är indelad på olika områden där entreprenörer får lägga anbud på ett eller flera områden. Våra entreprenörer ska uppfylla våra kvalitetskrav

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.