Etiska riktlinjer

2019-04-26

Ingen ska ha någon anledning att misstänka att medarbetare eller förtroendevalda i Sigtuna kommun låter personliga intressen eller andra irrelevanta omständigheter påverka agerandet.


Nu finns nya etiska riktlinjer för att du som invånare eller näringsidkare i Sigtuna kommun ska:
  • bli rättvist bedömd och bemött
  • får den information du har rätt till
  • känna dig trygg i att känslig information om dig inte sprids
  • vara försäkrad om att dina skattepengar används på ett bra och effektivt sätt

 

Nya etiska riktlinjer  

I de nya etiska riktlinjerna som kommunstyrelsen nyligen beslutat om, finns bland annat förhållningsregler kring jäv och mutor. Detta för att undvika situationer och ageranden som kan misstänkas vara korrupta.
De etiska riktlinjerna beskriver också vikten av öppenhet, men såklart också tystnadsplikt när så krävs, när det kommer till verksamhetsuppgifter.
Bland annat går att läsa: "Att Sigtuna kommun hanterar allmänna handlingar på rätt sätt är avgörande för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag och behålla allmänhetens förtroende" och "En förutsättning för att upprätthålla demokrati är invånarnas möjlighet till insyn och kontroll av offentlig verksamhet".
De etiska riktlinjerna innefattar även hushållandet av skattemedel, där det även ingår att tänka hållbart och miljösmart.

 

Vår värdegrund  

Sigtuna kommuns etiska riktlinjer utgår från vår värdegrund:
Invånaren först, Allas lika värde och Kvalitet i fokus.
Etikfrågor handlar alltså om våra grundläggande värderingar – vad vi tror på och anser vara gott. Och det är faktiskt inte alltid självklart vad som är rätt och fel. Etiska frågor, moraliska dilemman och grundläggande värderingar ska därför ständigt diskuteras och prövas för att vara fortsatt giltiga och styra vårt handlande enligt vad vi faktiskt uppfattar som gott.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Etisk riktlinje