Ungdomars användande av tobak och alkohol minskar

2014-10-01

 

Stockholmsenkäten 2014

 

Användandet av alkohol och tobak går ner bland ungdomarna i Sigtuna kommun. Stockholmsenkäten genomförs vartannat år bland elever i grundskolans årskurs nio och gymnasiets årskurs två. Och idag presenterades sammanställningen av svaren kring alkohol-, tobaks- och narkotikaanvändandet.

Länk till länsstyrelsens presentation: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/Pages/stockholmsenkaten.aspx?keyword=stockholmsenk%C3%A4t+2014

Sigtuna kommun följer trenderna för övriga länet. Droganvändande ligger kvar på ungefär samma nivåer som 2012 medan användandet av alkohol och tobak går ner. Detta tyder på att summan av lasterna minskar.

- Det är ett misslyckande för samhället när unga människor brukar alkohol eller narkotika. Det är därför glädjande att Sigtuna kommun nu, i likhet med resten av länet, går i rätt riktning. Jag vill rikta ett stort tack till alla duktiga tjänstemän, lärare och rektorer för det viktiga arbete de gör inom detta område, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Bryntesson (S) i en kommentar.

 Kommunen och skolorna arbetar aktivt med olika förebyggande insatser. Sigtuna kommun ger undervisning kring ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) för samtliga elever i årskurs 6, även i årskurs 5 om skolorna önskar. I samband med detta erbjuder kommunen också föräldramöten. Under hösten samlades ett 40-tal föräldrar från Steningeskolan för att få veta mer om hur man kan känna igen och förebygga användandet av ANDT.

Sigtuna kommun arbetar aktivt med att alla skolgårdar inom kommunen ska vara rökfria. Kommunen erbjuder även öppna föreläsningar kring ANDT för alla invånare. Håll utkik på www.sigtuna.se för vårens schema.

- Hade vi inte gjort de ansträngningar vi gör så hade våra siffror kanske stuckit ut, säger Preventionssamordnare Unander-Scharin.

Marie Unander-Scharin kommer tillsammans med närpoliser, rektorer och elevhälsa presentera resultatet för varje enskild högstadie och gymnasieskola för att skapa diskussion och medvetenhet kring dessa frågor.

Kontaktperson Marie Unander-Scharin, Preventionssamordnare, 08-591 262 16

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan