Starkt förbättrade skolresultat i Sigtuna kommun

2014-06-12

Sigtuna kommun kan presentera kraftigt förbättrade resultat bland elever i de kommunala skolorna. Andelen elever som når målen i alla ämnen ökar med 18,7 procentenheter, från 60,4 procent 2013 till 79,1 procent 2014. Bakom förbättringarna ligger ett skolutvecklingsprogram tillsammans med ett omfattande tillskott av resurser − resultatet av ett blocköverskridande samarbete.

Under 2012 antog Sigtuna kommun ett skolutvecklingsprogram i total politisk enighet.  Syftet med skolutvecklingsprogrammet var att skolorna skulle få arbeta i lugn och ro, oavsett politisk majoritet i kommunledningen, samtidigt som politikerna pekade ut en tydlig riktning. För att möjliggöra skolutvecklingsprogrammet har kommunledningen avsatt ekonomiska resurser. Man har bland annat satsat på höjda lärarlöner, naturvetenskapliga ämnen och språkutveckling.

Barn- och ungdomsförvaltningen har omsatt detta till en sammanhängande kompetensutvecklingsinsats, den så kallade Sigtunaboxen. De centrala delarna i Sigtunaboxen är formativ bedömning, det vill säga framåtsyftande feedback som hjälper eleven att se sitt lärande och att ta nästa steg, ökad användning av IT i undervisningen och ett språkutvecklande arbetssätt. Hela tiden med övertygelsen att alla kan och vill lyckas.

− Sigtunaboxen fokuserar på några få centrala punkter. Det har lett till att vi har elever som vill lära sig och vet vad som förväntas av dem. Lärare har ansvarsfullt utvecklat sin undervisning utifrån aktuell skolforskning i kollegial samverkan. Rektorer och förvaltning ger förutsättningar och följer noga lärprocessen och resultatutvecklingen, säger Tony Lööw, chef för barn- och ungdomsförvaltningen.

Kopplingen mellan skolutvecklingsprogrammet och de förbättrade resultaten i de kommunala skolorna är tydlig. Om man följer exakt samma elever från årskurs 8 (2013) till årskurs 9 (2014), den period Sigtunaboxen har använts på de kommunala skolorna, kan man se att samma elever förbättrat resultaten kraftigt.

− För oss i kommunledningen är en av de viktigaste uppgifterna att forma en skola som ger alla barn en god start i livet. Därför är det glädjande att vi redan nu kan börja se resultatet av skolutvecklingsprogrammets målmedvetna kvalitetsarbete. När hela Sverige brottas med kraftigt sjunkande skolresultat har vi i Sigtuna kommun nu börjat gå åt andra hållet, med kraftigt förbättrade resultat. Vi närmar oss med detta ett av våra allra viktigaste politiska mål − att alla ska få en så bra utbildning i grundskolan att de också har möjlighet att studera vidare, säger Lars Bryntesson (S) kommunstyrelsens ordförande, och Pierre Cengiz Edstrand (MP) kommunalråd, i en gemensam kommentar.

Skolutvecklingsprogrammet är i sin tur en del av det kommunövergripande kvalitets- och strategiarbetet som går under namnet Framtidskraft och baseras på Lean-filosofin. Kärnan i arbetet är att alltid placera invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus. I skolan innebär det bland annat att förväntningarna på elever, lärare och rektorer är höga.

Kontaktpersoner

Johan Adler, verksamhetschef grundskola, 073-6613686

Tony Lööw, chef barn- och ungdomsförvaltningen, 073-666 3176

Daniel Ferreira, politisk sekreterare, 073-3425154

Bilder

Johan Adler. Foto: Kari Kohvakka

Tony Lööw. Foto: Kari Kohvakka

 
Sigtunaboxen
http://sigtuna.se/sigtunaboxen

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan