Sigtuna kommun stärker barnets rättigheter

2018-02-06

Den 1 februari beslutade kommunfullmäktige att anta en lokal handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Sigtuna kommun 2018-2022. Syftet är att införa barnkonventionen i praktiken och få en god grund att stå på inför att konventionen förväntas bli lag år 2020.

- Jag är glad att barnkonventionen förväntas bli svensk lag och att vi har tagit fram en lokal handlingsplan för införandet. Med detta ökar vi medvetenheten om barnrättsperspektivet så att barnets rättigheter stärks, säger Pernilla Bergqvist (L), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ledamot i den politiska styrgruppen för barnrättsarbetet i Sigtuna kommun.

Sigtuna kommuns förtroendevalda har i ansvar att efterfråga beslutsunderlag där barnets bästa är utrett och motiverat i de ärenden som hanteras.

- Sedan sommaren 2016 då vi startade upp ett arbete mellan oss förtroendevalda och förvaltningarna har vi tydligt gått från ord till handling. Nu när planen är antagen kan vi ta vårt gemensamma arbete för barnets bästa till nya höjder, säger Gun Eriksson (S), ordförande i kommunfullmäktige.

Det övergripande målet med handlingsplanen är att skapa en struktur som ger förutsättningar för att bedriva ett strategiskt barnrättsarbete samt att stärka barns möjligheter att vara delaktiga i frågor som berör dem. I handlingsplanen beskrivs fem delmål:

1. Alla förtroendevalda och berörda tjänstemän har kunskaper kring barnkonventionen och hur den kan tillämpas i praktiken.

2. Kommunen lyssnar aktivt på barn och låter åsikterna påverka våra beslut.

3. Kunskap och statistik om barns uppväxtvillkor är underlag för beslut.

4. Barnkonsekvensanalyser/utredningar genomförs inför beslut som påverkar barn.

5. Det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i förvaltningarnas/nämndernas arbete och styrdokument.

I handlingsplanen beskrivs också vilka aktiviteter som ska starta redan i år för att nå dessa mål. Det handlar bland annat om utbildningsinsatser och kompetensutveckling om barnkonventionen för förtroendevalda och medarbetare samt att ta fram metoder kring delaktighet och inflytande bland barn.

- Det är viktigt att vi utvecklar dialogen med barn så att vi får med barnrättsperspektivet på ett tidigt stadium i frågor som rör dem. Förväntningarna måste dock vara rätt ställda så att barnen vet varför de blir tillfrågade och vad de kan påverka i frågan, säger Kerstin Alksten, utvecklingsstrateg i Sigtuna kommun.

Fakta

Förenta nationerna, FN, antog 1989 konventionen för barnets rättigheter. Sverige ratificerade konventionen 1990. Barnkonventionen består av 54 artiklar och den har fyra grundprinciper:
- Artikel 2. Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras.
- Artikel 3. Barns bästa ska alltid komma i främsta rummet.
- Artikel 6. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
- Artikel 12. Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet.
På uppdrag av regeringen genomfördes en barnrättsutredning mellan 2013 och 2016. 2020 väntas barnkonventionen bli svensk lag.

 

För mer information, kontakta:

Pernilla Bergqvist (L)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
073-707 03 40
pernilla.bergqvist@sigtuna.se

Gun Eriksson (S)
Ordförande kommunfullmäktige
070-750 74 20
gun.eriksson@sigtuna.se

Kerstin Alksten
Utvecklingsstrateg, Sigtuna kommun
08-591 263 59, 070-645 03 86
kerstin.alksten@sigtuna.se

Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig, Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan