Samverkan ska leda till ökad trygghet

2015-06-23

Våld på allmän plats ska minska, liksom antalet skadade och döda i trafiken. Andra mål som BRÅ – Brottsförebyggande rådet – har satt upp som en del i Trygghetspaktet är att arbeta förebyggande mot droger och brott.

– Det viktigaste med förebyggande arbete är strävan åt samma håll och att man ser det långsiktigt och hållbart, säger Karolina Windefalk (MP) ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden.

Trygghetspaketet är namnet på den stora trygghetsreform som påbörjats i Sigtuna kommun för att skapa en långsiktigt hållbar trygghet för dem som bor, verkar och vistas i kommunen.

En av många åtgärder i Trygghetspaketet är att ha en bra och fungerande samverkan kring trygghetsåtgärder.

Brottsförebyggande rådet BRÅ (kommunen tillsammans med Polisområde Nord och Brandkåren Attunda) har enats om en gemensam strategi för att göra vardagen säkrare och tryggare i kommunen.

Fokus ligger på förebyggande arbeten inom fyra områden: barn och ungdomar, våld, trafik samt bostäder och boende.

Målen för respektive område är satta och nu pågår arbetet med att hitta konkreta åtgärder för att nå dem. Det har även tagits fram delmål. Ett av dem är bland annat att utveckla ett samarbete mellan krögarna, polisen och kommunen för att minska våld på allmän plats. Ett annat är att implementera ANDT-strategin (alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobak) som Socialstyrelsen tagit fram. Ytterligare ett handlar om förebyggande arbete vid olycksdrabbade vägsträckor och korsningar.

– Vi kommer också att revidera den sociala planen som har tagits fram utifrån ett förebyggande arbete för barn som far illa. Samtliga nämnder har detta på sin agenda vilket resulterar i att man måste hitta bredare samarbetsformer över förvaltningarna, säger Karolina Windefalk.

Presskontakt:
Henrik Josephson
Tf pressansvarig Sigtuna kommun
073-661 35 98
henrik.josephson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan