Nytt sammanhållet IT-stöd för samtliga skolformer i Sigtuna kommun

2011-08-29

Sigtuna kommun har beslutat att välja IST-Sverige AB som leverantör av ett sammanhållet IT-system till stöd för administration och schemaläggning för samtliga skolformer i kommunen, från förskolan till vuxenutbildningen.

De senaste åren har en rad nationella reformer genomförts på utbildningsområdet som bland annat medfört ökade administrativa pålagor på lärare, rektorer och annan personal från förskolan till vuxenutbildningen. Förändringarna medförde att Barn- och ungdomsnämnden, samt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, i början av året gav sina respektive förvaltningar i uppdrag att upphandla en gemensam IT-lösning som stöd för en effektiv administration, kommunikation och samarbete med fokus på barns och elevers lärande i syfte att öka måluppfyllelsen.

Ansvariga förvaltningars behovsanalys visade på vikten av ett sammanhållet system som klarar dokumentation från förskolan till vuxenutbildningen, men även de olika delarna inom verksamheterna som schemaläggning, kommunikation med föräldrar och elever, administration och annan dokumentation.

Upphandlingen har därför omfattat IT-stöd för tre huvudsakliga områden: lärande, administration samt schema. I början av sommaren beslutades att teckna avtal med Infomentor PODB avseende lärandedelen som ska stödja samtliga skolformers lärare, rektorer, elever och vårdnadshavare i deras arbete med att implementera nya styrdokument och ytterst främja elevernas kunskapsutveckling.

Ett effektivt och smart IT-system är en viktig förutsättning för att åstadkomma en effektiv administration, kommunikation och samarbete kring barns och elevers lärande. För att implementeringen av verksamhetsstöden för lärande, administration och schema ska bli framgångsrik genomförs flera kompetenshöjande insatser den närmsta tiden.

- För oss har det varit viktigt att hitta ett IT-system som gör det möjligt att hålla ihop dokumentationen om barnens utveckling, från förskolan till vuxenutbildningen. På så vis ger vi pedagoger, barn och föräldrar ett kraftfullt verktyg som gör det möjligt att följa varje individs kunskapsutveckling, säger Ibrahim Khalifa (S), ordförande, Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden i en kommentar.

- Lärare, rektorer och andra pedagoger skall lägga ner huvuddelen av sin tid på det pedagogiska arbetet med barnen och inte administration. Vi har hittat en IT-lösning som kommer att frigöra tid för pedagogerna, som då istället kan fokusera på barns och elevers lärande i syfte att öka måluppfyllelsen, säger Lola Svensson (S), ordförande, Barn- och utbildningsnämnden i en kommentar.

Avtal har inte slutits förrän båda parter skrivit under. 

Kontakt

Lola Svensson (S), Barn- och utbildningsnämndens ordförande, 0739-62 96 60
Ibrahim Khalifa (S), Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, 0705-41 89 68

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan