Kommunalrådet Anders Johansson (s) kräver ändrad lagstiftning om avhysning

2011-08-15

Efter årligen återkommande problem med så kallade irländska asfaltläggare


Under senare år har många kommuner, inte minst i Stockholms län, i ökande utsträckning drabbats av de s.k. irländska gästarbetarna. I huvudsak rör det sig om brittiska medborgare från Nordirland som flyttar runt i stort antal i brittiskregistrerade bilar och husvagnar och erbjuder undermåliga tjänster inom bygg- och anläggningssektorn.

Det stora problemet för kommunerna – och andra fastighetsägare – är den omfattande nedskräpning som följer i ”irländarnas” spår. På varje plats där de har slagit läger har de utan urskillning dumpat hushållssopor, byggavfall, miljöfarliga produkter med mera. I avsaknad av sanitära anordningar har de regelmässigt även förrättat sina behov utomhus i omedelbar anslutning till sina husvagnar. Förutom olägenheter, störningar och frustration bland allmänheten har detta resultera i omfattande saneringskostnader för de berörda fastighetsägarna
 
Anders Johansson (s), kommunalråd i Sigtuna kommun, har tidigare agerat i frågan och krävt att regeringen ska ta initiativ till en lagändring som gör en snabbare avhysning möjlig. Johansson har också haft en dialog med den brittiske ambassadören i Stockholm för att få Storbritannien att agera. Inget har dock hänt.

- Vi accepterar inte de så kallade irländska asfaltläggarnas beteende och skulle vilja agera med kraft. Om de slår läger på vår mark, stör, förstör och smutsar ner vill vi kunna avhysa dem omedelbart, och det är något som också invånarna förväntar sig att vi ska göra. Eftersom det inte går med nuvarande lagstiftning kräver vi lagändring!, säger kommunalrådet Anders Johansson (s).

Eftersom det i regel inte är fråga om olaga intrång enligt 4 kap. 6 § andra stycket brottsbalken, står polisen maktlös och fastighetsägaren är hänvisad till att begära handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Betydande ekonomiska skador kan uppstå på kort tid, och den tidsutdräkt som detta innebär är därför inte acceptabel menar kommunalrådet Anders Johansson (s).
 
- När vi ser de årligen återkommande problemen med utländska så kallade hantverkare som olovligen vistas på fastighetsmark under sommarsäsongen och de problem det medför måste något göras. För mig är det uppenbart att den nuvarande lagstiftningen är otillräcklig. Jag kommer därför agera i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting så att krav ställs på regering och riksdag om en lagändring som gör det möjligt för polisen att verkställa en avhysning direkt, även i de fall olaga intrång inte har begåtts, avslutar kommunalrådet Anders Johansson (s).

Kontakt
Kommunalrådet Anders Johansson (s) genom Daniel Ferreira 0727-27 67 92

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan