Fortsatt positiv trend för kommunens skolutveckling

2016-11-28

Kunskapsnivån hos eleverna i Sigtuna kommuns grundskolor har ökat de tre senaste åren. Nu ligger stort fokus på ökad trygghet i skolan och bättre studiero. I årets Öppna Jämförelser, som SKL presenterade idag, ligger Sigtuna kommun på 131:a plats bland Sveriges 290 kommuner.
- För att nå dit vi vill, till toppen, vässar vi nu vårt skolutvecklingsprogram ytterligare. En viktig insats handlar om att ge våra elever studiero och den trygghet på alla plan som de behöver för att utvecklas, prestera och må bra, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) offentliggjorde idag Öppna jämförelser för Sveriges skolkommuner.Det nationella resultatet visar att många elevgrupper når bättre resultat, så även i Sigtuna kommun.

-  Våra förbättrade resuktat är glädjande men vi har fortfarande många utmaningar kvar att jobba med. Skolresultaten ska förbättras och skillnaden mellan skolar minska. Fokus ska vara på tydliga förbättringar kring det viktigaste; kunskap, trygghet och en kompetent organisation. Några av våra satsningar just nu är att införa lärarcoacher, skolvärdar samt inrätta ett mobilt team för elever i behov av särskilt stöd, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden och Lars Andersson (S), ledamot i Barn- och ungdomsnämnden.
Då samtliga grundskolor i kommunen är medräknade klättrar Sigtuna från 149:e plats till 131:a plats då samtliga grundskolor i kommunen är medräknade. Det är en förbättring med 18 placeringar.
- Det är glädjande att Sigtuna kommun stadigt placerar sig på den övre halvan av listan över Sveriges kommuner. Där befann vi oss inte när vi inledde arbetet med skolutvecklingsprogrammet. Nu måste vi säkra tillgången på personal, vi måste förtjäna våra lärare och arbeta hårt för att behålla och utveckla gamla medarbetare. Sist men inte minst behöver vi långsiktighet i vårt arbete, och starkt förtroende i hela kedjan från elev till politik, säger Johan Adler, verksamhetschef för grundskolan i Sigtuna kommun.

Förändrad elevsammansättning

Under de senaste åren har antalet nyanlända elever ökat, i synnerhet under 2015. Fler nyanlända elever påverkar skolans elevsammansättning, vilket behöver tas hänsyn till i uppföljningen av elevernas resultat. Skolverket redovisar i år statistiken både inklusive och exklusive elever med okänd bakgrund. Elever med okänd bakgrund är framför allt asylsökande elever och är till 87 procent pojkar. Nästan alla går i kommunala skolor (drygt 98 procent).
I den här rapporten följer SKL Skolverkets rekommendation för jämförelser på kommun- och skolnivå och redovisar statistiken för årskurs 9 utan elever med okänd bakgrund. Förändringen gör att statistiken inte är fullt jämförbar med tidigare år. Detta gäller inte för årskurs 6, där samtliga elevers resultat ingår i redovisningen. Resultaten för årskurs sex ingår dock inte i det sammanvägda resultatet.

Faktaruta:

För första gången presenterar Öppna jämförelser - Grundskola samma år som den senaste elevkullen gick ut årskurs nio. Tidigare har rapporten publicerats under våren nästkommande år. Det innebär att SKL i år släpper två Öppna jämförelser – Grundskola 2016, en för läsåret 2014/15 och en för 2015/16. SKL’s ambition är att fortsätta publicera rapporten i slutet av varje år med så aktuell statistik som möjligt.
 
Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Robert Andersson
Politisk sekreterare (L)
073-666 53 91
robert.andersson@sigtuna.se

Isabelle Ljungberg
Politisk sekreterare (S)
070-420 04 11
isabelle.ljungberg@sigtuna.se
 
 

 


 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan