Individ- och familjeomsorgsnämnden

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom följande områden:

  • Myndighetsutövning som med utgångspunkt främst i socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga är riktad mot barn, unga och familjer.
  • Förebyggande, uppsökande, stödjande och behandlande insatser för barn, ungdomar och deras familjer.
  • Familjerådgivning
  • Myndighetsutövning som med utgångspunkt främst i socialtjänstlagen och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall är riktad mot vård och behandling av missbrukare.
  • Uppsökande verksamhet samt vård och behandling av vuxna med narkotikaproblem och alkoholproblem
  • Tillsyn av enskild verksamhet inom nämndens verksamhetsområde
  • Uppgifter som åligger Sigtuna kommun som ankomstkommun för ensamkommande asylsökande barn
  • Beslut och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622).
  • Beslut och omedelbar tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) över bestämmelserna om handel m.m. och bestämmelserna om marknadsföring m.m. i samma lag.
  • Avge yttranden enligt 44 § lotterilagen (1994:1000).

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar inte för verksamhet som berör försörjningsstöd enligt 4 kap. socialtjänstlagen.

Kommunens ansvar enligt gällande lagstiftning inom det familjerättsliga området åvilar Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuners gemensamma nämnd för vissa sociala frågor, i enlighet med den nämndens reglemente.

Ordförande

 

Namn: Karolina Windefalk
Född: 1967
Partitillhörighet: Miljöpartiet (MP)
Roll: Ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden (samt vice ordförande i kommunstyrelsen)
Lokalpolitiskt engagemang: Har arbetat aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor i Miljöpartiet i 11 år och suttit i kommunfullmäktige lika länge. Har varit ledamot i såväl barn- och ungdomsnämnden som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Är sedan valet 2014 ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden. Är även vice ordförande i kommunstyrelsen.  
Vision: Vi ska skapa en kommun som prioriterar social, demokratisk, ekonomisk, ekologisk hållbar utveckling. Vi ska vara en välmående kommun och en kommun i ständig utveckling, ditt man vill flytta och stanna kvar.

Genom den gröna politiken kommer jag att jobba för en ökad trygghet, en mer försiktig samhällsutbyggnad och allas lika rätt. 

I mitt arbete med grön politik så har jag särskilt fokuserat på sociala frågor som är ett område där jag kan göra en skillnad. Jag vill motverka segregation vilket är absolut nödvändigt för ett långsiktigt hållbart samhälle. I mitt arbete som nämndordförande är min drivkraft att skapa förutsättningar för ett gott liv för varje enskild människa.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Förtroendevalda i Sigtuna kommun