Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämndens uppgift är att stötta individer. Nämnden ansvarar för insatser inom både missbruksvård, förebyggande arbete och stöd till barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo tillsammans med sina föräldrar.

Arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är en prioriterad fråga även under 2019. Inom förvaltningen finns ett team som arbetar med att stötta personer utsatta för relationsvåld. Genom bland annat fortsatt stöd och samarbete med Kvinnojouren, som kommunen har ett Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal med, ges stöd och insatser till personer som utsätts för våld i nära relationer.

Under 2019 ska Individ- och familjeomsorgsnämnden utveckla arbetsmetoder som syftar till att ge effektiva stödinsatser. Bland dessa ska möjligheten att införa Sociala Insatsgrupper utredas. Här deltar aktörer från olika verksamheter som exempelvis socialtjänst, vård och polis, med att fånga upp enskilda ungdomar som riskerar ett liv i utanförskap och kriminalitet.

Vikten av det förebyggande arbetet kan inte nog uppmärksammas. Familjecentrum är en uppskattad verksamhet som på ett tidigt stadium kan stötta i föräldraskapet. Under 2018 har en enhet för Förebyggande verksamhet instiftats, där allt förebyggande arbete är samlat och samordnat. Under året har två fältsekreterare anställts. Dessa fältsekreterare har ett nära samarbete med andra trygghetsskapande aktörer och kommer under 2019 att fortsätta arbeta för ökad trygghet i kommunen. Under året ska fältsekreterarnas arbete utvärderas och eventuella justeringar göras så deras arbetsinsatser kan få ännu högre effekt.

Anna Malm Kelfve (M)

Anna Malm Kelfve (M), ordförande individ- och familjeomsorgsnämnden.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Förtroendevalda i Sigtuna kommun