Bygg- och trafiknämnden

I varje kommun ska det finnas en eller flera nämnder som har hand om kommunens arbete inom plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen. I Sigtuna kommun heter den nämnden Bygg- och trafiknämnden. Den övervägande delen av nämndens arbete är myndighetsutövning.

Bygg- och trafiknämnden beslutar bland annat om förhandsbesked, bygglov, anmälan, strandskyddsdispenser, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och adresser.

Nämnden har ansvar för planeringen i kommunen genom att nämnden ansvarar för upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser på uppdrag av kommunstyrelsen. Nämnden har rätt att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser då bestämmelserna om enkelt planförfarande tillämpas.

Nämnden är kommunens trafiknämnd och ansvarar även för trafiknämndsarbetet. Exempelvis beslutar nämnden om hastighetsbegränsningar på kommunens gator och vägar, genom lokala trafikföreskrifter som samlas i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) som finns tillgänglig för var och en på Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT).

Beträffande trafiksäkerhetsarbetet svarar nämnden för bland annat uppföljningen av trafiksäkerhetssituationen i kommunen, samarbete på nationell och regional nivå och samverkan med organisationer inom kommunen. Nämnden arbetar aktivt med trafiksäkerhetsarbete i samverkan med skolor och förskolor för att lösa trafikproblem genom dialogprojekt.

Nämnden vill verka för god byggnadskultur samt god stads- och landskapsmiljö. Bygg- och trafiknämndens vision är att främja en god kvalitet såväl i boende som i den yttre miljön samt med kompetens tillhandahålla en effektiv service till medborgarna.

Till sin hjälp har nämnden personal på stadsbyggnadskontoret. Nämnden har genom delegation uppdragit åt kontorets tjänstemän att besluta i flertalet ärenden.

Bygg- och trafiknämnden sammanträder vanligtvis en gång per månad med uppehåll under sommaren. Del av sammanträdet är öppet för allmänheten genom att inledningsvis hålls en frågestund för allmänheten under cirka 15 minuter. Efter denna frågestund fortsätter sammanträdena som vanligt, dvs då är mötet inte öppet för allmänheten längre.

 

Ordförande

 

Namn: Mats Weibull
Född: 1946
Partitillhörighet: Moderaterna (M)
Roll:
Ordförande i bygg- och trafiknämnden. Är även ledamot i kommunstyrelsen.
Lokalpolitiskt engagemang: Ledamot i kommunfullmäktige och bygg- och trafiknämnden sedan 1995.  
Vision: Sigtuna kommun ska vara en av de mest attraktiva kommunerna att leva och verka i med tjänster av hög servicegrad och kvalitet som levereras under stor valfrihet.

En väl utbyggd kollektivtrafik, samt ett väl utbyggt väg, gång och cykel-nät ska göra det lätt för alla invånare att bekvämt och tryggt förflytta sig inom kommunen och närregionen. Vi ska med kraft föra en dialog med staten, landstinget och andra berörda aktörer så att infrastrukturen byggs ut i takt med bostadsbyggande och företagsetableringar i kommunen.

Bygg och trafiknämnden ska som myndighet handlägga bygglov, plan och trafik-ärenden med hög servicegrad och på välgrundade beslut.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Reglemente och delegeringsordning för Bygg- och trafiknämnden, samt servicedeklarationer

Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Förtroendevalda i Sigtuna kommun