Medborgarförslag

Tycker du att något borde förändras i Sigtuna kommun? Lämna då ett medborgarförslag!

Vad är ett medborgarförslag?

Alla som bor i Sigtuna kommun kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det betyder att du kan lämna konkreta förslag som handlar om kommunens verksamhet eller ansvarsområde.

Hur lämnar man ett medborgarförslag?

Du kan skicka ditt medborgarförslag med post eller med e-post. Det går också bra att lämna förslaget direkt till kommunen, men det måste vara skriftligt. Varje medborgarförslag ska vara undertecknat med namn, adress och telefonnummer. Du behöver inte använda någon särskild blankett. Tänk på att alla inkomna förslag är allmänna och offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst får läsa dem.

Samma medborgarförslag får inte innehålla flera olika ämnen. Det får inte heller ha en rasistisk eller odemokratisk innebörd.

 

Vad händer med medborgarförslagen?

Det är kommunfullmäktiges presidium som bestämmer vilka ärenden som ska tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträden. Det är kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande som sitter i presidiet.

Presidiet beslutar om ditt förslag är av den dignitet att det ska behandlas som ett medborgarförslag. Berör ditt förslag en mindre förändring, kan presidiet sända det tillansvarig förvaltning som för direkt korrespondens med dig för en snabbare hantering av förslaget.

Beslutar presidiet ta upp ditt medborgarförslag vid ett sammanträde så anmäls ditt medborgarförslag till kommunfullmäktige först då. Kommunfullmäktige beslutar sedan hur ditt förslag ska beredas. Medborgarförslaget överlämnas sedan till en nämnd, där utreder ansvarig förvaltning förslaget. Beroende på vad förslaget berör kan utredningen av förslaget ta flera månader. När ditt förslag är färdig utrett skickas det till nämnden för beslut. Nämnden kan också välja att föreslå kommunfullmäktige ett förslag till beslut, då tar kommunfullmäktige beslut i ärendet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan